E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Kreatinin değeri normal olan hastalarda sodyum fosfat solüsyonu ile yapılan kolonoskopi hazırlığının güvenilirliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 113-120 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.42204

Kreatinin değeri normal olan hastalarda sodyum fosfat solüsyonu ile yapılan kolonoskopi hazırlığının güvenilirliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi

Fuat Aydınlı1, Emel Ahıshalı2, Can Dolapçıoğlu2, Meliha Melin Uygur1, Reşat Dabak3
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Sodyum fosfat (NaP) kolonoskopi hazırlığında en sık kullanılan oral preparattır. NaP kullanımına bağlı olarak hiperfosfatemi, hipernatremi, hipokalsemi ve hipopotasemi gibi
yan etkiler gelişebilir. NaP’ın etkinlik ve güvenilirliğini göstermek amacıyla kreatinin değerleri normal olan hastalarda yan etki sıklığı, yan etkilerin hastalarda bir semptoma yol açıp açmadığı ve kolon temizliğindeki etkinliği değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde elektif olarak kolonoskopi randevusu alan hastalardan kreatinin düzeyi normal olan 54 hasta çalışmaya kabul edildi. Kolonoskopi hazırlığı NaP solüsyonu ile yapıldı. Hastaların kolonoskopiden 3 gün önce ve kolonoskopiye başlamadan hemen önce serum biyokimya testlerine bakıldı, EKG’leri çekildi. Kolon temizliği Ottawa Skalası’na göre değerlendirildi.
BULGULAR: NaP kullanımı sonrası hastaların potasyum ve kalsiyum düzeyleri anlamlı derecede azalırken fosfor düzeyleri anlamlı derecede arttı. Ancak bu bulgular hastalarda herhangi
bir semptoma veya EKG bulgusuna yol açmadı. Sağ kolon (7 hasta) dışında yetersiz temizlik saptanmadı ve ortalama toplam skor 2 olarak bulundu.
SONUÇ: Kreatinin değeri normal olan hastalarda NaP ile yapılan kolonoskopi hazırlığına bağlı olarak herhangi bir semptoma yol açmayan, potasyum düşüklüğü, kalsiyum düşüklüğü
ve fosfor yüksekliği görülebilir. NaP etkili bir kolon temizliği sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, kolonoskopi hazırlığı, sodyum fosfat

Evaluation of the safety and efficacy of colonoscopy preparation by sodium phosphate in patients with normal creatinine values

Fuat Aydınlı1, Emel Ahıshalı2, Can Dolapçıoğlu2, Meliha Melin Uygur1, Reşat Dabak3
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Istanbul, Turkey
3Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Sodium phosphate (NaP) is the most commonly used oral preparation in preparation for colonoscopy. NaPrelated side-effects include hyperphosphatemia, hypernatremia,
hypocalcemia and hypokalemia. This study aimed to investigate the frequency of these side-effects, to clarify whether these side-effects cause any symptoms and to determine the efficacy of NaP in colon cleansing.
METHODS: Among the patients scheduled for elective colonoscopy in the Endoscopy Unit of Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, 54 patients with normal creatinine values
were admitted in the study. Preparation for colonoscopy was achieved with oral NaP solution. Serum biochemistry tests were performed and ECGs were obtained 3 days before and just prior to colonoscopy. The quality of colon cleansing was scored
according to the Ottawa scale.
RESULTS: Serum potassium and calcium levels significantly decreased and serum phosphorus levels significantly increased after NaP treatment. However, these alterations did not cause any symptoms or ECG abnormality. Inadequate cleansing was noted only in the right colon of 7 patients whereas the mean total score was 2.
CONCLUSION: In patients with normal creatinine values, potassium and calcium levels may decrease and phosphorus levels may increase without causing any symptoms. NaP provides an
effective treatment for colon cleansing.

Keywords: Colonoscopy, colonoscopy preparation, sodium phosphate.

Fuat Aydınlı, Emel Ahıshalı, Can Dolapçıoğlu, Meliha Melin Uygur, Reşat Dabak. Evaluation of the safety and efficacy of colonoscopy preparation by sodium phosphate in patients with normal creatinine values. South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 113-120

Sorumlu Yazar: Emel Ahıshalı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale