E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Üç porttan laparoskopik kolesistektomi deneyimi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 18-20 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.24392

Üç porttan laparoskopik kolesistektomi deneyimi

Burhan Hakan Kanat1, Mustafa Girgin2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Bu çalışmada, semptomatik safra kesesi taşı nedeniyle üç porttan laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan olgular geriye dönük olarak incelendi ve üç port LK’nın güvenliği araştırıldı.
YÖNTEMLER: Semptomatik safra kesesi taşı nedeniyle LK yapılan toplam 32 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalarda dördüncü port gereksinimi, ameliyat süresi, ve komplikasyon oranları incelendi.
BULGULAR: Olguların 24’ü (%75) kadın, 8’i (%25) erkekti. 32 hastanın 29’una (%90.6) üç porttan güvenli bir şekilde LK uygulandı. Üç (%9.4) olguda dördüncü trokar gereksinimi oldu. Hiçbir olguda safra fistülü, safra sızıntısı veya safra yolu yaralanması gibi majör komplikasyonlar ya da mortalite izlenmedi.
SONUÇ: Semptomatik kolelithiyazisli hastalarda uygulanan 3 port LK’nin güvenli olduğu ve morbiditeyi artırmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Güvenli kolesistektomi, laparoskopik kolesistektomi, port sayısı

Effects of patients with three port laparoscopic cholecystectomy

Burhan Hakan Kanat1, Mustafa Girgin2
1Elazig Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Elazig, Turkey
2Firat University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Elazig, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to examine patients with three port-laparoscopic cholecystectomy (LC) due to symptomatic cholelithiasis and to investigate the safety of the three-port LC, retrospectively.
METHODS: In total, 32 patients who received three port-LC due to symptomatic cholelithiasis were investigated in a retrospective fashion. Requirement of a fourth port, length of operation,
and complication rates were evaluated.
RESULTS: Twenty-four cases (75%) were female and 8 (25%) were male. Out of 32 patients, 29 (90.6%) received the threeport laparoscopic cholecystectomy successfully. Three (9.37%)
cases required a fourth port. None of the cases demonstrated mortality or major complications such as biliary fistula, leak, or injury.
CONCLUSION: Three-port LC in patients with symptomatic cholelithiasis was found to be safe and no increase in morbidity was observed.

Keywords: Safe cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy, the number of ports

Burhan Hakan Kanat, Mustafa Girgin. Effects of patients with three port laparoscopic cholecystectomy. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 18-20

Sorumlu Yazar: Burhan Hakan Kanat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale