E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Önemi Belirlenemeyen Atipik Skuamöz Hücrelerle Sekiz Yıllık Deneyim ve Küçük Sitolojik Anomalilerinin Klinik Önemi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2016; 27(1): 21-28 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.06978

Önemi Belirlenemeyen Atipik Skuamöz Hücrelerle Sekiz Yıllık Deneyim ve Küçük Sitolojik Anomalilerinin Klinik Önemi

Önder Sakin, Bülent Kars, Kadir Güzelmeriç, Orhan Ünal
Istanbul Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, servikal smear sonucu atipik skuamöz hücreleri (önemi belirlenemeyen) (ASCUS) saptanan hastaların incelenmesi, histolojik tanılarıyla karşılaştırılması ve yönetim protokollerinin sağlanması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Smear sonucu 452 hasta incelendi; kolposkopi, kolposkopik biyopsiler ve/veya endoservikal küretajlar uygulandı. Hastalar üç ila dört ay aralıklarla, ortalama 12 ay smear kontrolünde tutuldu.
BULGULAR: Hastaların %33’ünden kol poskopi altında biyopsi alındı. Biyopsi alınan 136 ASCUS sitolojili hastanın biyopsisonuçları 96/452 (%70) oranında CIN I, 8/452 (%5.9) oranında CIN II ve 4/452 (%2.9) oranında invazif karsinom olarak saptandı. Takipleri tamamlanan 452 hastada ASCUS sitolojilerinde 32/452 (%7.8) persistans, 12/452 (%2.7) hafif-orta displaziye (CIN I-CIN II) doğru progresyon izlendi. Smear patolojilerinde gerileme 408/452 (%89.5) oranında gerçekleşti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük gradeli anormal sitolojilerde takipte, yüksek oranda patolojide düzelme söz konusudur. Ancak Papanicolaou smearlerde %10–15’lere varan yanlış negatiflik oranı ve hastaların smear takiplerindeki düzensizliği veya ihmali, altta yatan yüksek gradeli lezyon veya invaziv serviks kanserinin gözden kaçmasına neden olacaktır. Bu nedenle kolposkopi eşliğinde smear takibi ideal yöntem olacaktır.

Anahtar Kelimeler: ASCUS, izleme araştırmaları, sonuç değerlendirmesi, uterin servikal displazi.

Clinical Significance of Minor Cytological Abnormalities and Eight Years of Experience with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance

Önder Sakin, Bülent Kars, Kadir Güzelmeriç, Orhan Ünal
Istanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education And Research Hospital Of Obstetrics And Gynecology

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate cases of classified atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) by correlating histological diagnosis to provide management guidelines.
METHODS: A total of 452 patients were evaluated by colposcopy and colposcopically directed biopsies and/or endocervical curettage, as indicated. Patients were followed by control smears every 3 to 4 months.
RESULTS: Colposcopic biopsy was performed in 136 patients (33%). Of these patients, 96/452 (70%) had cervical intraepithelial neoplasia (CIN) grade 1, 8/452 (5.9%) had CIN grade 2, and 4/452 (2.9%) had invasive cervical carcinoma. During 12-month follow-up, persistence of ASCUS occurred in 32/452 (7.8%) patients, and progression to high-grade dysplasia was observed in 12/452 (2.7%) patients. Regression to normal smear occurred in 408/452 (89.5%) ASCUS patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A high rate of improvement was observed during follow-up of low-grade abnormal cytologies. However, 10–15% false negative rates in Papanicolaou smears, and irregularity and omission of follow-up may lead to missed incidences of high-grade lesion or invasive cervical cancer. Colposcopy and follow-up smears are the optimum means of observation.

Keywords: ASCUS, follow-up, outcome, uterine cervical dysplasia.

Önder Sakin, Bülent Kars, Kadir Güzelmeriç, Orhan Ünal. Clinical Significance of Minor Cytological Abnormalities and Eight Years of Experience with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance. South Clin Ist Euras. 2016; 27(1): 21-28

Sorumlu Yazar: Önder Sakin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale