E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Radyasyon onkolojisi kliniği çalışanlarında depresyon ve tükenmişlik düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 11-17 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.05025

Radyasyon onkolojisi kliniği çalışanlarında depresyon ve tükenmişlik düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin değerlendirilmesi

Şule Karabulut Gül1, Hakan Levent Gül2, Ahmet Fatih Oruç1, Duygu Gedik1, Alpaslan Mayadağlı1, Atınç Aksu1, Beyhan Ceylaner Bıçakçı1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkoloji Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, radyasyon onkolojisi bölümü çalışanlarının tükenmişlik ve depresyon düzeyleri ile bunlarla bağlantılı olabilecek sosyodemografik etkenler incelendi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya kliniğimizde calışmakta olan 36 kişi dahil edildi. Katılanların sosyodemografik özelliklerini belirlemek için bir kişisel bilgi formu hazırlandı. Veri toplama amacı ile Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: BDÖ puan sonuçlarına göre 1 kişide (%2.8) orta derecede depresyon saptandı. Maslach toplam puanı ile BDÖ puanı arasında anlamlı doğrusal korelasyon bulundu. Çalışmamızda süreğen hastalığı olanlarda olmayanlara göre kişisel başarı (KB) puanları arasında anlamlı fark (p=0.04), duyarsızlaşma (D) değerinde ise iki grup arasında anlamlıya yakın
(p=0.06) sonuç elde edildi. Kişisel başarı işyeri koşullarını yetersiz bulanlarda ortamı klasik bulanlara göre anlamlı fark gösterdi (p=0.003). Kişilik yapısı ile de KB değerleri arasında anlamlı fark saptandı.
SONUÇ: Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personeli ruhsal olarak zorlanmaktadır, bu alanda daha fazla sayıda çalışanı kapsayacak yeni çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık personelinin
yaşam kalitesinin artırılmasının sağlanması ile verimlilik daha da artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, iş memnuniyeti, tükenmişlik, onkoloji

Evaluation of the relation between sociodemographic characteristics and depression and burnout levels of health workers in the radiation oncology clinic

Şule Karabulut Gül1, Hakan Levent Gül2, Ahmet Fatih Oruç1, Duygu Gedik1, Alpaslan Mayadağlı1, Atınç Aksu1, Beyhan Ceylaner Bıçakçı1
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of our study was to evaluate depression and burnout levels and their relation with sociodemographic factors of health workers in our Radiation Oncology Clinic.
METHODS: Thirty-six persons working at our clinic were included in the study. For determining the sociodemographic characteristics of the participants, a personal information form was designed. For data collection, Beck Depression Inventory (BDI) and Maslach Burnout Inventory were used.
RESULTS: According to BDI score results, moderate depression was detected in 1 person (2.8%). A significant correlation was detected between total Maslach score and BDI score. In our
study, a comparison of workers with and without chronic diseases revealed that differences in personal accomplishment (PA) points were significant (p=0.04) and in depersonalization (D) values were close to significant between the two groups. There was a significant difference (p=0.003) in PA between people that found their working conditions insufficient when compared with those who did not. A significant difference was
detected between personality and PA values.
CONCLUSION: Health workers in the Radiation Oncology Clinic have psychological difficulties, and more studies should be conducted in this area including a greater number of workers. By increasing the quality of life of health workers, productivity can also be increased.

Keywords: Depression, job satisfaction, burnout, oncology

Şule Karabulut Gül, Hakan Levent Gül, Ahmet Fatih Oruç, Duygu Gedik, Alpaslan Mayadağlı, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakçı. Evaluation of the relation between sociodemographic characteristics and depression and burnout levels of health workers in the radiation oncology clinic. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 11-17

Sorumlu Yazar: Şule Karabulut Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale