E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Preeklampsi ve İlişkili Kötü Obstetrik Prognoz Gelişen Gebelerde Birinci Trimester Renin ve Aldosteron Düzeyleri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 22-26 | DOI: 10.14744/scie.2016.03264

Preeklampsi ve İlişkili Kötü Obstetrik Prognoz Gelişen Gebelerde Birinci Trimester Renin ve Aldosteron Düzeyleri

Yunus Emre Purut1, Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ2, Esra Esim Büyükbayrak3, Asuman Orçun4, Mehmet Menke4
1Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Sinop, Türkiye.
2Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Türkiye.
3Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye.
4Biyokimya Kliniği, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Preeklampsi ve ilişkili kötü obstetrik prognoz gelişen gebelerde birinci trimester renin ve aldosteron düzeylerini belirlemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Birinci trimester taraması için kan veren gebelerde renin ve aldosteron düzeylerine bakıldı. Çalışmaya 180 hasta alındı, hastalardan 144’ü çalışmayı tamamladı. Gebeler doğuma kadar preeklampsi ve kötü obstetrik prognoz gelişimi için izlendi. Preeklampsi ve kötü obstetrik prognoz gelişen gebelerin sonuçları normal gebelik seyri olan grupla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 13’ünde preeklampsi, 36’sında ise bir veya daha fazla kötü obstetrik sonuç gelişti. Peeklampsi ve kötü obstetrik sonuç gelişen olgular ile gelişmeyen olguların renin ve aldosteron düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci trimester renin ve aldosteron düzeylerinin preeklampsi etiyolojisi ve öngörüsünde yeri olmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aldosteron, kötü obstetrik prognoz, preeklampsi, renin.

First Trimester Renin and Aldosterone Levels of Pregnant Women With Prognosis of Preeclampsia and/or Related Adverse Pregnancy Outcomes

Yunus Emre Purut1, Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ2, Esra Esim Büyükbayrak3, Asuman Orçun4, Mehmet Menke4
1Department of Obstet & Gynecol, Boyabat 75. Year Hospital, Sinop, Turkey
2Department of Health Sciences, Kırklareli University, Kırklareli, Turkey
3Department of Obstet & Gynecol, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Biochemistry, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: To evaluate first trimester renin and aldosterone levels of pregnancies complicated with preeclampsia and/or related adverse pregnancy outcomes.
METHODS: We measured serum levels of renin and aldosterone for pregnant women for first trimester screening test. One hundred eighty pregnant women were included the study and 140 of them completed the study. All pregnant women were followed during pregnancy for developing preeclampsia and related complications. Renin and aldosterone levels of preeclampsia and/or developing poor obstetric groups compared with normal pregnancy outcome group.
RESULTS: Preeclampsia developed in 13 pregnant women and one or more poor obstetric outcomes developed in 36 women. Renin and aldosterone levels were not significantly different in preeclamptic women or pregnancy with poor obsteric outcome groups compared with control.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggest that maternal first trimester renin and aldosterone levels may not play a role in the pathogenesis and prediction of gestational hypertension.

Keywords: Aldosterone, preeclampsia, poor obstetric prognosis, renin

Yunus Emre Purut, Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ, Esra Esim Büyükbayrak, Asuman Orçun, Mehmet Menke. First Trimester Renin and Aldosterone Levels of Pregnant Women With Prognosis of Preeclampsia and/or Related Adverse Pregnancy Outcomes. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 22-26

Sorumlu Yazar: Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale