ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 3 (1)
Volume: 3  Issue: 1 - 1992
RESEARCH ARTICLE
1.ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE PAINFUL SHOULDER
Murat Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran
Pages 261 - 266
Ultrasonografi etkili, x ışınlarının söz konusu olmadığı, ucuz bir tanısal metoddur. İnvaziv olmayan yapısı ve yaygın olarak bulunmasına bağlı olarak yumuşak doku patolojilerinin taranması ve takibinde ideal bir testtir. Sadece ultrasonografi ile elde edilen gerçek zaman muayenesi statik muayenelerde gizli kalan bazı lezyon tiplerini ortaya çıkarabilir. Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, Mayıs 1990 - Ocak 1992 tarihleri arasında biz, ağrılı omuz yakınması olan 98 hastaya ultrasonografik omuz muayenesi yaptık. Çeşitli omuz hastalıklarını bu yeni tanısal görüntüleme sistemi ile değerlendirdik.
Ultrasonography is an effective and inexpensive diagnostic method without using x-rays; it is an ideal screening and follow-up test for the soft tissue pathologies due to its noninvasive nature and widespread availability. Real - time examination available only with ultrasound elucidates some types of lesions, which are occult on static examinations. From May 1990 to January 1992, we performed ultrasonographic shoulder examinations in 98 patients with painful shoulder at the 2nd Clinic of Orthopaedics and Traumatology of Kartal State Hospital. The various shoulder diseases are evaluated by this new diagnostic imaging system.

2.THE VALUES OF SERUM ALBUMIN-PREALBUMIN LEVELS AND ANTROPOMETRIC MEASUREMENTS IN THE FOLLOW-UP OF THE NEWBORN INFANT'S NUTRITIONAL STATUS
Ahmet Sancar, Gülnur Tokuç, Mustafa Öztürk, Engin Tutar, Ahmet Özgüner
Pages 267 - 269
Yeni doğan bebek beslenmesinin izleminde, ilk günlerde kullanılabilecek fizik muayene veya laboratuar yöntemleri konusunda çelişkiler yaşanmaktadır. Bu nedenle Kartal Devlet Hastanesi Çocuk Kliniğinde izlenen 52 yenidoğan bebeğin beslenmesinde antropometrik ölçümler ve serum albumin-prealbumin değerlerinden hangilerinin daha yararlı bir gösterge olduğu araştırıldı.İlk 20 günde, sağlıklı bebeklerde prealbumin izleminin en iyi gösterge olduğu sonucuna varıldı.
For the follow-up of the newborn infant's nutritional status, there is controversy about the physical examination and laboratory methods that can be used during the first days of life. For this reason, antropometric measurements and serum albumin-prealbumin levels were evaluated in 52 newborn infants that were being followed in the Pediatric Clinic of Kartal Hospital in order to determine which of them was more valuable. Prealbumin was found to be the best marker among healthy babies during the first 20 days.

3.DARN REPAIR TECHNIQUE IN INGUINAL HERNIA
Tayfun Yücel, Orhan Şan, Mustafa Gülmen
Pages 270 - 275
Kartal Devlet Hastanesi II. Genel Cerrahi Kliniği'nde 1991 - 1992 yılları arasında ameliyat edilen 53 İnguinal fıtıklı hastada ağ örme tekniğinin Bassini tekniğine karşı üstünlükleri araştırıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Deney grubundaki 27 hastada herniektomi + ağ örme tekniği kullanıldı. Kontrol grubundaki 26 hastaya ise herniektomi + Bassini takviyesi yapıldı. Her iki gruptaki hastalar postoperatif ağrı, analjezik ihtiyacı, ağrısız hareket kabiliyetine kavuşma zamanı, postoperatif hastanede yatış süresi ve erken ve geç komplikasyonlar bakımından incelendiler. Sonuçta ağ örme tekniğinin İnguinal fıtık tamirinde Bassini tekniğine göre oldukça avantajlı olduğu kanatine varıldı.
Between 1991 - 1992, 53 patients who had İnguinal hernia were operated with darn repair and Bassini techniques in 2. Surgical Clinic of Kartal State Hospital. To assess the consequences of these techniques, patients were separated into two groups. in experimental group 27 patients were operated with darn repair. In control group 26 patients were operated with Bassini repair. in two groups we tired to keep all patients' features in almost the same level. Patients in both groups were observed in terms of postoperative pain, amount of analgezic drugs, the time of reaching painless motion ability, postoperative hospitalization time, and early and late complications. in conclusion, we consider that darn repair technic in İnguinal hernia repair are more advantages than Bassini repair.

4.THE SCREENING OF BIRTH INJURIES OF THE LAST TEN YEARS
Dursun Mutlu, Yasemin Ekmekçioğlu, Nevin Bozbora
Pages 276 - 279
Son 10 içinde (1981 - 1990) Şişli Eftal Hastanesi II. Çocuk Kliniğine 217 doğum travması olgusu yatmıştır. Bu servise yatan tüm hastaların %1.99'unu oluşturmaktadır ve yıllara göre %0.7-3 arasında değişmektedir. Erkek/Kız oram l/l.92 olarak saptandı, ayrıca doğum ağırlığının, prezantasyon bozukluklarının, müdahaleli doğumların ve annenin gebelik sayısının doğum travmasına hazırlayıcı risk faktörleri olduğu açıklandı. Doğum travmasına bağlı ölüm oranı %36 olarak tespit edildi. Bunun büyük çoğunluğunu beyin travmaları oluşturmaktadır ve yaşayan çocuklarda da tedavisi mümkün olmayan sekeller bırakmaktadır. Bundan dolayı doğum travmasının tedavisinden çok oluşmasının önlenmesi gerektiğini vurguluyorum. Burada doğum yaptıracak hekimlere, pediatristlere, nöropediatristlere ve diğer sağlık elemanlarına önemli görevler düşmektedir.
In the last ten years (1981 -1990), 217 newborn with birth traumas had been accepted in to the II.. Pediatric clinic of Şişli Etfal Hospital. This is 1.99% of the total patients hospitalised by that department and this percentage varies between 0.7-3% yearly. The ratio of boys to girls is 1/1.92. Birth weight, malpresantation, complicated births and the parite are accepted to be the risc factors for birth traumas. The mortality rate of birth traumas was found as 36%. Cerebral traumas are responsible for the majority of mortalities or causes mostly results with heavy sequeles. For this reason, we emphasised the importance of prophylaxis of birth traumas rather than therapy. The role of the team work between the obstetricians, neonatologists, neureopediatrists and other health care personnel is important for prophylaxis.

5.THE VALUE OF RECTAL DIGITAL EXAMINATION, TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY AND PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER.
Atıf Akdaş, Levent N Türkeri, Tufan Tarcan, Nevzat Gürmen
Pages 280 - 281
Tanı ve tedavisindeki tüm gelişmelere rağmen prostat kanseri (PKA) erkeklerde kanserden ölüm nedenleri arasında başta gelmektedir. Transrektal ultrason (TRUS) ve prostat spesifik antijen'in (PSA) tarama yöntemi olarak klinik kullanıma girmesi ile PKA'nin erken tanısı ve tedavisi yolunda büyük bir adım atılmıştır. Bu çalışmada parmakla rektal inceleme, PSA ve TRUS'un ayrı ayrı ve birlikte tanısal etkinlikleri araştırıldı. Tek başına değerlendirildiklerinde her üç yöntemin de tanısal doğrulukları birbirleriyle yakın bulundu (Rektal inceleme için %68.9, PSA için %64.5 ve TRUS için %60.1). Yöntemlerin kombinasyonunda ise, PSA için üst normal sınır 20 ng/ml kabul edildiğinde, tanısal doğruluk %90.9'a yükseldi.
Carcinoma of the prostate (PCa) is among the leading causes of death from cancer despite technical advances in diagnosis and treatment. Introduction of TRUS and PSA into clinical armamentorium may increase the possibility of earlier detection of malignancy which may then translate into prolonged survival with earlier curative treatment, Efficacy of DRE, TRUS and PSA alone or in combination was analyzed and diagnostic accuracy of each method was found to be quite similar (DRE 68.9%, TRUS 60,1%, PSA 64.5%). Combination of three methods increased the diagnostic accuracy up to 90.9%, provided that a high cut off level for PSA was determined.

6.THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE POPLITEAL CYSTS
Murat Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran, Nevzat Aydoğdu, Mustafa Çetin, Ekmel Yorgancıgil
Pages 282 - 285
Ultrasonografi güvenilir, invaziv olmayan, çabuk yapılabilen, hastalar tarafından kolayca kabul edilen iyonize edici ışın kullanılmayan, etkili ve diğer herhangi bir görüntüleme sistemi ile karşılaştırıldığında pahalı olmayan bir görüntüleme sistemidir. Kas - iskelet sistemine ait patolojilerin tanısında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ultrasonografinin popliteal mesafedeki şişliklerin değerlendirilmesinde kullanılması erken tanıya yardımcı olmaktadır. Alt ekstremitede popliteal kistler ve popliteal arter anevrizmalarının ayırıcı tanısında özellikle yararlanılmaktadır. 1990-1991 yılları arasında Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ne başvuran 8 hasta ile ilgili bu çalışmada popliteal kistlerin değerlendirilmesinde ultrasonografinin uygulanışını gözden geçirdik. Bu konuda da Ultrasonografinin, ayırıcı tanı ve tedavide oldukça etkili ve tercih edilebilecek bir yöntem olduğu gözlendi.
Ultrasonography is reliable, noninvasive, rapidly performed, readily accepted by patients, uses no ionizing radiation and relatively inexpensive diagnostic imaging system compared to any of the others. It is widely used in the diagnosis of the musculoskeletal pathology. The use of the ultrasonography for evaluation of various swellings in the popliteal space gained early acceptance. it has particular importance in the differantial diagnosis of the pathologic conditions in this area so that in the lower extremity, is used most frequently in the evaluation of popliteal cysts and popliteal aneurysms. We reviewed the application of ultrasonography for the evaluation of the popliteal cysts in our study on 8 patients between the years 1990-1991 in the 2nd clinic of orthopaedics and traumatology of Kartal State Hospital. On this subject, it was observed that the ultrasonography is very efficicaus and preferable in differantial diagnosis and treatment of the popliteal cysts.

LookUs & Online Makale