ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE SCREENING OF BIRTH INJURIES OF THE LAST TEN YEARS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(1): 276-279

THE SCREENING OF BIRTH INJURIES OF THE LAST TEN YEARS

Dursun Mutlu1, Yasemin Ekmekçioğlu1, Nevin Bozbora1
Şişli Etfal Hastanesi II. Çocuk Servisi

In the last ten years (1981 -1990), 217 newborn with birth traumas had been accepted in to the II.. Pediatric clinic of Şişli Etfal Hospital. This is 1.99% of the total patients hospitalised by that department and this percentage varies between 0.7-3% yearly. The ratio of boys to girls is 1/1.92. Birth weight, malpresantation, complicated births and the parite are accepted to be the risc factors for birth traumas. The mortality rate of birth traumas was found as 36%. Cerebral traumas are responsible for the majority of mortalities or causes mostly results with heavy sequeles. For this reason, we emphasised the importance of prophylaxis of birth traumas rather than therapy. The role of the team work between the obstetricians, neonatologists, neureopediatrists and other health care personnel is important for prophylaxis.


ON YILLIK DOĞUM TRAVMASI OLGULARININ DÖKÜMÜ

Dursun Mutlu1, Yasemin Ekmekçioğlu1, Nevin Bozbora1
Şişli Etfal Hastanesi II. Çocuk Servisi

Son 10 içinde (1981 - 1990) Şişli Eftal Hastanesi II. Çocuk Kliniğine 217 doğum travması olgusu yatmıştır. Bu servise yatan tüm hastaların %1.99'unu oluşturmaktadır ve yıllara göre %0.7-3 arasında değişmektedir. Erkek/Kız oram l/l.92 olarak saptandı, ayrıca doğum ağırlığının, prezantasyon bozukluklarının, müdahaleli doğumların ve annenin gebelik sayısının doğum travmasına hazırlayıcı risk faktörleri olduğu açıklandı. Doğum travmasına bağlı ölüm oranı %36 olarak tespit edildi. Bunun büyük çoğunluğunu beyin travmaları oluşturmaktadır ve yaşayan çocuklarda da tedavisi mümkün olmayan sekeller bırakmaktadır. Bundan dolayı doğum travmasının tedavisinden çok oluşmasının önlenmesi gerektiğini vurguluyorum. Burada doğum yaptıracak hekimlere, pediatristlere, nöropediatristlere ve diğer sağlık elemanlarına önemli görevler düşmektedir.


Dursun Mutlu, Yasemin Ekmekçioğlu, Nevin Bozbora. THE SCREENING OF BIRTH INJURIES OF THE LAST TEN YEARS. South Clin Ist Euras. 1992; 3(1): 276-279
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale