ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 9 (2)
Volume: 9  Issue: 2 - 1998
RESEARCH ARTICLE
1.USING OF LATEX AGGLUTINATION TEST FOR DIAGNOSIS OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND ITS VARIABLE DIAGNOSTIC VALUE ACCORDING TO AGE
Berrin Telatar, Oya Uygur Bayramiçli, Ali Yayla, Birsel Kavaklı
Pages 687 - 689
Helicobacter pylori enfeksiyonunun tanısında kullanılan serolojik testlerin tarama testi olarak kullanılıp kullanılmayacağı halen araştırma konusudur.Çalışmalar sonucunda testlerin performansını etkileyen pek çok faktör olduğu yaşın da bunlardan biri olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda "Pyloriset Dry" isimli lateks aglutinasyon testinin 20-45 yaş grubunda olup ciddi semptomları olmayan kişilerde tarama testi olarak son derece güvenle kullanılabileceği görülmüştür.
There are a lot of serologic tests which are used for Helicobacter pylori infection detection; the subject of these tests can be used as a screening test or not are still researched. As a result of these studies it is confirmed that there are a lot of factors that affect performance of tests and age is one of t hem, in our study it is shown that the latex agglutination test named 'Pyloriset Dry' can be used as a screening test in a 20-45 age group not having serious symptoms.

2.THE PERINATAL MORTALITY RATE OBSERVED IN KARTAL EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL FOR 6 MONTHS PERIOD AND ITS EVALUATION
Büşra İlknur Ezengin, Orhan Ünal, Yasemin Akın Ekmekçioğlu
Pages 690 - 694
Perinatal ve neonatal mortalite özellikle enternasyonel kıyaslamalar için (sağlık düzeyinin belirlenmesi açısından) kullanılan bir belirteç olmuştur. Bu oranlar bir ülkenin eğitim, sosyal ve halk sağlığı sistemleri kadar beslenme kadın doğum ve neonatoloji düzeylerinin ve aynı zamanda sosyoekonomik gelişmelerinin bir ölçütüdür. Çalışmamız süresince 1609 toplam doğumda 90 perinatal ölüm olgusu meydana geldi. Olgularımız incelendiğinde perinatal mortalite oranı %56,92 olarak bulundu. Perinatal ölümlerde en yüksek oranını %31,1 ile fetal ölümler oluşturmakta bunu sırası ile prematürite ve anoksi takip etmektedir. Hastanemizde saptadığımız perinatal mortalite oranı gelişmiş ülkelere, hatta Türkiye geneline kıyasla çok yüksek görünmekle birlikte, buna yüksek riskli gebelerin periferden hastanemize gönderilmelerinin, hitap ettiğimiz hasta kitlesinin sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeylerinin düşük olmasının ve hastaların takiplere düzenli gelmeyişlerinin katkısı büyüktür. Hastanemizde ve ülkemizdeki perinatal mortalite oranlarının düşürülebilmesi için: l. Halkın eğitimi, 2. Yeterli ve düzenli prenatal takip, 3. İlgili sağlık personelinin eğitimi, 4. Yeterli personel,araç ve tesis temini gerekmektedir.
Perinatal and neonatal mortality rates become indicators (to demonstrate the health status) especially for international comparisations. The rates are the indicators of education, social and public health systems as well as obstetrics and neonatology status and at the same time the socioeconomic development of the countries. During our study, 90 perinatal deaths occurred among 1609 births, when the cases analyzed, the perinatal mortality rate was found as 56.92 %0. The highest rate in perinatal mortality was 31.11 %, because of fetal mortality, which followed by prematurity and anoxia. When compared with developed countries or even Turkey's mean, the perinatal mortality rate in our hospital seems very high, but this is mostly because of the high risk patients sent to our hospital from periphere, the socioeconomic and socio cultural levels of the patients we serve are low and patients not coming to regular controls. In order to decrease the perinatal mortality rates in our hospital and country: l. education of public, 2. sufficient and regular prenatal control, 3. enough personal, material and establishment are needed.

3.THE PREDICTIVE VALUE OF MATERNAL SERUM ALPHA FETO PROTEIN (MSAFP) LEVELS IN ABORTUS IMMINENS CASES
Gökhan Kılıç, Serap Yaltı, Özay Oral, Mustafa Kekova
Pages 695 - 698
Abortus imminens olgularında maternal serum alfa fetoprotein (MSAFP)'nin gebeliğin prognozunu tek başına belirlemesi açısından istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının gösterilmesi amacı ile bu çalışmayı planladık. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 11 Kasım 1996 - 8 Nisan 1997 tarihleri arasında vaginal kanama şikayeti ile başvuran, klinik özellikleri ve transvaginal ultrasonografiyle abortus imminens tanısı alan 40 gebe çalışmaya alındı. EL1SA tekniği ile Alfa Fetoprotein (AFP) değerleri kantitatif olarak saptandı. Gebeliği devam eden ve gebeliği abortusla sonuçlanan olguların MSAFP değerleri gruplar için sırasıyla 18.1±17.7 IU/ml ve 32.2±28.1 IU/ml olarak bulundu. P değeri 0.064 olarak saptandı. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerle, MSAFP tek başına gebeliğin prognozunu belirlemede istatistiksel olarak anlamlı değildir.
This study has been planned to determine the statistical significance of MSAFP for the prognosis of pregnancy in abortus imminens cases. 40 pregnant patients who applied to Zeynep Kamil Women and Children's Hospital Gynecology Clinic between November /11 /1996 and April /8 /I997 with vaginal bleeding; whom were diagnosed to have abortus imminens with ultrasonography and clinical symptoms were included in the study. The AFP levels were quantatively measured with the ELISA technique. The MSAFP levels in patients with ongoing pregnancy and those who ended up with abortion were 18.1±17.7 IU/ml and 32.2±28.1 IU/ml, respectively; p value was calculated to be 0.064. The results we obtained in our study shows that MSAFP levels is not a significant indicator of the prognosis of pregnancy.

LookUs & Online Makale