ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE PERINATAL MORTALITY RATE OBSERVED IN KARTAL EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL FOR 6 MONTHS PERIOD AND ITS EVALUATION [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(2): 690-694

THE PERINATAL MORTALITY RATE OBSERVED IN KARTAL EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL FOR 6 MONTHS PERIOD AND ITS EVALUATION

Büşra İlknur Ezengin1, Orhan Ünal1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Perinatal and neonatal mortality rates become indicators (to demonstrate the health status) especially for international comparisations. The rates are the indicators of education, social and public health systems as well as obstetrics and neonatology status and at the same time the socioeconomic development of the countries. During our study, 90 perinatal deaths occurred among 1609 births, when the cases analyzed, the perinatal mortality rate was found as 56.92 %0. The highest rate in perinatal mortality was 31.11 %, because of fetal mortality, which followed by prematurity and anoxia. When compared with developed countries or even Turkey's mean, the perinatal mortality rate in our hospital seems very high, but this is mostly because of the high risk patients sent to our hospital from periphere, the socioeconomic and socio cultural levels of the patients we serve are low and patients not coming to regular controls. In order to decrease the perinatal mortality rates in our hospital and country: l. education of public, 2. sufficient and regular prenatal control, 3. enough personal, material and establishment are needed.

Keywords: PERINATAL MORTALITY, NEONATAL MORTALITY, FETAL MORTALITY

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANE'SİNDE 6 AYLIK DÖNEMDE GÖRÜLEN PERİNATAL MORTALİTE ORANI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Büşra İlknur Ezengin1, Orhan Ünal1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Perinatal ve neonatal mortalite özellikle enternasyonel kıyaslamalar için (sağlık düzeyinin belirlenmesi açısından) kullanılan bir belirteç olmuştur. Bu oranlar bir ülkenin eğitim, sosyal ve halk sağlığı sistemleri kadar beslenme kadın doğum ve neonatoloji düzeylerinin ve aynı zamanda sosyoekonomik gelişmelerinin bir ölçütüdür. Çalışmamız süresince 1609 toplam doğumda 90 perinatal ölüm olgusu meydana geldi. Olgularımız incelendiğinde perinatal mortalite oranı %56,92 olarak bulundu. Perinatal ölümlerde en yüksek oranını %31,1 ile fetal ölümler oluşturmakta bunu sırası ile prematürite ve anoksi takip etmektedir. Hastanemizde saptadığımız perinatal mortalite oranı gelişmiş ülkelere, hatta Türkiye geneline kıyasla çok yüksek görünmekle birlikte, buna yüksek riskli gebelerin periferden hastanemize gönderilmelerinin, hitap ettiğimiz hasta kitlesinin sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeylerinin düşük olmasının ve hastaların takiplere düzenli gelmeyişlerinin katkısı büyüktür. Hastanemizde ve ülkemizdeki perinatal mortalite oranlarının düşürülebilmesi için: l. Halkın eğitimi, 2. Yeterli ve düzenli prenatal takip, 3. İlgili sağlık personelinin eğitimi, 4. Yeterli personel,araç ve tesis temini gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: PERİNATAL MORTALİTE, NEONATAL MORTALİTE, FETAL MORTALİTE

Büşra İlknur Ezengin, Orhan Ünal, Yasemin Akın Ekmekçioğlu. THE PERINATAL MORTALITY RATE OBSERVED IN KARTAL EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL FOR 6 MONTHS PERIOD AND ITS EVALUATION. South Clin Ist Euras. 1998; 9(2): 690-694
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale