ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 10 (1)
Volume: 10  Issue: 1 - 1999
RESEARCH ARTICLE
1.POLYCYTHEMIA OF THE NEWBORN
Erdem Arat, Gülnur Tokuç, Feza Aksoy, Yasemin Akın, Sedat Öktem, Ayça Vitrinel
Pages 723 - 727
Polisitemi yenidoğan döneminde sık karşılaşılan bir sorun olup tanı ve tedavisi zamanında yapılmadığı takdirde önemli komplikasyonlara yol açabilir. Biz bu prospektif çalışmamızda, yenidoğan servisimizdeki polisitemi insidansını, risk faktörlerini ve oluşan komplikasyonları inceledik. Çalışmamızın materyelini 910 yenidoğan oluşturdu. Bu vakaların ayrıntılı prenatal ve natal öyküleri alınıp fizik incelemeleri yapıldı. Onikinci saatte kapiller hematokritlerine bakıldı. %70'in üstünde bulunanların venöz hematokritleri ölçüldü. Venöz hematokritleri % 65 ve üzerinde olan 50 yenidoğan polisitemik olarak kabul edildi ve tedaviye alındı. Venöz hematokritleri düşük olanlar kontrol grubunu oluşturdu. Yenidoğanlarımız arasında polisitemi insidansı % 5.49 olarak hesaplandı. Vakaların % 36'sı semptomatikti. Risk faktörleri irdelendiğinde polisitemik bebeklerde düşük doğum ağırlığı, fetal distress, asfiksi ve preeklamptik anne, kontrol grubuna göre daha yüksek oranda idi. Komplikasyon olarak polisitemik grupta % 4 akut renal yetmezlik, % 2 konjestif kalp yetmezliği ve % 2 oranında konvülsiyon gözlendi. Sonuç olarak, yenidoğan döneminde önemli bir sorun olan polisitemi açısından risk grubunun izlenmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.
Polycythemia which if untreated may cause important complications, is a common problem during neonatal period. In our prospective study, we evaluated the incidence of polycythemia, the risk factors and it's complications. 910 newborns were included in the study. Prenatal and natal history, physical examination was thoroughly recorded. Capillary hematocrit was sampled at 12 hours after birth. Venous hematocrit was obtained from the ones with heinatocrits more than 70%. 50 newborns with venous hematocrits more than 65% were accepted as polycythemic and treated. The patients with low venous hematocrits composed the control group. Polycythemia incidence was found to be 5.49% among our newborns. 36% of them were asymptomatic. Risk factors such as low birth weight, fetal distress, asphyxia and preeclampsia in mother were more frequent among polycythemic group. 4% acute renal failure, 2% congestive heart failure and 2% convulsion was observed as complications. As a result, the importance of close follow up of risk groups for polycythemia which is a serious problem in neonatal period should be emphasized.

2.THE EVALUATION OF SOME CLINICAL SITUATIONS IN THE CASES OF ABRUPTIO PLACENTAE
Ramazan Dansuk, Bülent Kars
Pages 728 - 732
Abruptio placentae, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen fakat yol açtığı komplikasyonlar yönünden önemli bir klinik antitedir. Tüm antepartum kanamaların üçte birinden ve perinatal mortalitenin önemli bir kısmından sorumludur. 118 vakalık serimizde anne ve bebekle ilgili komplikasyonlan irdeledik. Yaş, parite ve hipertansiyonun abruptio placentae ile ilgisini ve bebek ağırlığı,gebelik haftasının,doğum şeklinin perinatal mortalite ile olan bağlantısını araştırdık.
Abruptio placentae, about which the exact mechanism is unknown, has a very important clinical entity by the complications it causes. It is responsible from one third of the antepartum bleedings. It is also responsible from the vast majority of the perinatal mortality. In these 118 cases, we searched for the maternal and fetal complications. We also searched the relation between age, parity and hypertension with abruptio placentae; and also searched the relation between neonatal weight, gestational weeks and the route of delivery with the perinatal mortality rate.

3.ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY PATTERNS OF BACTERIA COLONIZED IN THE INTESTINE OF NEUTROPENIC PATIENTS
Demet Kaya, Sena Kaptanoğlu, Zeki Üstüner, Yurdanur Akgün
Pages 733 - 736
Hematolojik malignensisi olan ve hastanede yatan, nötropenik süreçteki 52 hastaya ait 188 dışkı örneğinden üretilen bakterilerin duyarlılık profilleri incelendi. Hastanede yattığı sürece her hastadan haftada iki kez alınan dışkı örneklerinden izole edilen bakteriler tanımlanarak Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık deneyleri yapıldı. 49 hastaya ait 168 dışkı örneğinden test edilen antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar izole edildi. 28 hastada persistan kolonizasyon saptandı. En sık izole edilen bakteriler enterokok (%44.2) ve E.coli (%43.6)'ler olup, E. coli'nin bazı suşları dışındaki tüm izolatlar çeşitli antibiyotiklere dirençli bulundu. Çalışmamızda ayrıca hastanede yatan ancak nötropenik olmayan 76 hasta ve ayaktan tedavi gören 52 hastaya ait dışkı örnekleri de izolatların antibiyotik duyarlılık profillerinin karşılaştırılması amacıyla incelendi. Sonuç olarak; nötropenik süreçte olan hastalardan üretilen bakterilerde direnç oranının diğer gruplara göre daha fazla olduğu saptandı. İmmündüşkün olan ve çeşitli antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar ile kolonize olan bu grupta rutin dışkı kültürü ve antibiyogramm yapılmasının önemli olduğu kanısına varıldı.
Antibiotic susceptibility patterns of bacteria colonized in the intestine of neutropenic patients 188 fecal specimens of 52 neutropenic patients with haematological malignancies were microbiologically examined for the presence of antibiotic resistant bacteria. The microorganisms were isolated from the specimens that were taken twice a week and antibiotic susceptibility tests were performed by using Kirby-Bauer disk diffusion method.. Resistant microorganisms to various antibiotics, were isolated from 168 fecal specimens of 49 patients. Persistant colonization were found in 28 patients. The most frequent isolates were enterococci (44.2%) and E.coli (43.6%) and all isolates rather than some strains of E.coli were found to be resistant to various antibiotics. Besides the examination of fecal specimens taken from neutropenic and hospitalized patients; in our study 76 non-neutropenic hospitalized and 52 non-hospitalized patients were taken in study to compare the antibiotic susceptibility patterns. As a result, colonization with resistant microrganisms was higher in neutropenic patients than other groups. We conclude that; routine stool culturing and antibiotic susceptibility testing is important for this immuncompromised group; as they may be colonized with resistant microorganisms.

4.EVALUATION OF VACCINATION RATES IN KARTAL
Sedat Öktem, Ayşe Ögetman, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın, Ayça Vitrinel
Pages 737 - 739
Halen dünyada en sık ölüm nedeni olan infeksiyon hastalıkları geliştirilen tüm ilaçlar ve önlemlere rağmen ancak aşıların kullanılmasıyla kontrol altına alınabilmiştir.Bu nedenle her ülke aşılanma oranlarını belirlemek ve aşılanma oranlarını arttırmak için büyük çaba göstermektedir. Biz de Kartal Bölgesindeki aşılanma oranların değerlendirmek amacıyla 2 ay - 6 yaş arasındaki 2000 çocukta sorgulamaya dayanan bu çalışmayı yaptık.
In spite of all the developments in drug treatment and preventive measures; the infectious diseases which are the most frequent cause of death in the world could only be prevented by immunization. Therefore, every country tries to determine and increase their immunization rates. In this study in order to determine the immunization rates in Kartal region, the immunization profile of 2000 children aged between 2 months - 6 years were evaluated.

LookUs & Online Makale