ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
POLYCYTHEMIA OF THE NEWBORN [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1999; 10(1): 723-727

POLYCYTHEMIA OF THE NEWBORN

Erdem Arat1, Gülnur Tokuç1, Feza Aksoy1, Yasemin Akın1, Sedat Öktem1, Ayça Vitrinel1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Polycythemia which if untreated may cause important complications, is a common problem during neonatal period. In our prospective study, we evaluated the incidence of polycythemia, the risk factors and it's complications. 910 newborns were included in the study. Prenatal and natal history, physical examination was thoroughly recorded. Capillary hematocrit was sampled at 12 hours after birth. Venous hematocrit was obtained from the ones with heinatocrits more than 70%. 50 newborns with venous hematocrits more than 65% were accepted as polycythemic and treated. The patients with low venous hematocrits composed the control group. Polycythemia incidence was found to be 5.49% among our newborns. 36% of them were asymptomatic. Risk factors such as low birth weight, fetal distress, asphyxia and preeclampsia in mother were more frequent among polycythemic group. 4% acute renal failure, 2% congestive heart failure and 2% convulsion was observed as complications. As a result, the importance of close follow up of risk groups for polycythemia which is a serious problem in neonatal period should be emphasized.

Keywords: POLYCYTHEMIA, NEWBORN

YENİDOĞANDA POLİSİTEMİ

Erdem Arat1, Gülnur Tokuç1, Feza Aksoy1, Yasemin Akın1, Sedat Öktem1, Ayça Vitrinel1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Polisitemi yenidoğan döneminde sık karşılaşılan bir sorun olup tanı ve tedavisi zamanında yapılmadığı takdirde önemli komplikasyonlara yol açabilir. Biz bu prospektif çalışmamızda, yenidoğan servisimizdeki polisitemi insidansını, risk faktörlerini ve oluşan komplikasyonları inceledik. Çalışmamızın materyelini 910 yenidoğan oluşturdu. Bu vakaların ayrıntılı prenatal ve natal öyküleri alınıp fizik incelemeleri yapıldı. Onikinci saatte kapiller hematokritlerine bakıldı. %70'in üstünde bulunanların venöz hematokritleri ölçüldü. Venöz hematokritleri % 65 ve üzerinde olan 50 yenidoğan polisitemik olarak kabul edildi ve tedaviye alındı. Venöz hematokritleri düşük olanlar kontrol grubunu oluşturdu. Yenidoğanlarımız arasında polisitemi insidansı % 5.49 olarak hesaplandı. Vakaların % 36'sı semptomatikti. Risk faktörleri irdelendiğinde polisitemik bebeklerde düşük doğum ağırlığı, fetal distress, asfiksi ve preeklamptik anne, kontrol grubuna göre daha yüksek oranda idi. Komplikasyon olarak polisitemik grupta % 4 akut renal yetmezlik, % 2 konjestif kalp yetmezliği ve % 2 oranında konvülsiyon gözlendi. Sonuç olarak, yenidoğan döneminde önemli bir sorun olan polisitemi açısından risk grubunun izlenmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: POLİSİTEMİ, YENİDOĞAN

Erdem Arat, Gülnur Tokuç, Feza Aksoy, Yasemin Akın, Sedat Öktem, Ayça Vitrinel. POLYCYTHEMIA OF THE NEWBORN. South Clin Ist Euras. 1999; 10(1): 723-727
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale