ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 6 (3)
Volume: 6  Issue: 3 - 1995
RESEARCH ARTICLE
1.EVALUATION OF 6238 HUMAN RABIES POSTEXPOSURE PROPHYLAXIS IN KARTAL EDUCATION HOSPITAL
İsmihan Kuzu, Nuray Oltan Sahan, Salih Kenan Şahin, Serdar Özer
Pages 545 - 548
1987-1993 yılları arasında aşı istasyonumuza hayvan ısırıkları ve temaslar nedeniyle başvuran 6238 kişiye kuduz proflaksisi uygulanmıştır. Olguların 4530 (%73)'u erkek, 1708 (%27)'i kadın ve 3150 (%51)'si 15 yaşın altındadır. Hayvan ısırıklarının 4458 (%71)'ini köpek, 1218 (%19)'ini kedi, 498 (%8)'ini fare, ve 63 (%2)'ünü diğer hayvan ısırıkları oluşturmaktadır. Şüpheli indirekt temas nedeniyle de 85 (%2) olgu aşı programına alınmıştır. Vakaların 5272 (%85)'sine HDCV aşısı, 966 (%15)'sına Semple aşısı ve 430 (%7)'una da ilaveten antirabies serum uygulanmıştır. Temas sonrası ilk 72 saatteki baş vuru oranı % 84.5, planlanan aşı programına uyum oranı ise % 89.7 dir. Bu yedi yıllık dönemde incelemeye alınan 25 hayvanın 18'inde kuduz yönünden pozitiflik saptanmış, ayrıca aşı programına aldığımız iki vakada kuduz gelişmiştir. Sonuçlarımıza göre, Kartal ve çevresi; evcil hayvanlara bağlı ısırıkların çok yüksek oluşu, hayvan ve insan kuduz vakalarının görülmesi nedeniyle riskli bir bölge kabul edilebilir. Bu nedenle maliyet dikkate alınmaksızın, insan hayatının önemi göz önüne alınarak profilaksi indikasyonu geniş tutulmuş ve çoğunlukla daha güvenli ve koruyucu aşı olan HDCV uygulanmıştır.Ayrıca bölge halkımızın, insanlara uygulanan kuduz profilaksisine karşı yeterli duyarlılığa sahip olduğu gözlenmiştir.
Rabies prophylaxis was administered to the 6238 people who applied to our station for animal contacts or bites between 1987 and 1993. Males composed 73% (4530) of the cases; females composed 27% (1708) of the cases; people under age of 15 composed 15% (3150). The sources of animal bites are dogs which are 71 %(4458) of the animals, cats which are 19 % (1218), mice which are 8 % (498) and other animals which are 2% (63). Two percent (85) of the cases was included in the vaccine programme because of a likely contact with a rabies animal or person 85 % (5272) of the cases received HDCV, 15 % (966) of the cases received Semple-Type vaccine and 7% (430) of the cases received also antirabies serum (ARS). The application rate in the first 72 hours after the contact was84.5%. The percentage of the adaptation to the planned vaccine programme was 89.7 %. Rabies was determined at the 18 of the 25 animals investigated in the six years. Also, the rabies was detected in 2 cases who received vaccine. According to our results, Kartal and its environment can be accepted as a risky region because there are animal and human rabies cases and the bites of domestic animals are seen frequently. Because of the importance of human life, the indication of prophylaxis was broadened and HDCV, which is generally much more protective and safer, was applied. It is also observed that the people of that region are sensitive enough to this rabies prophylaxis applied to human.

2.THE FREQUENCY OF PLEURAL EFFUSION IN LYMPHOMA PATIENTS
Rahmi Irmak, Ahmet Ilgazlı
Pages 549 - 550
Lenfoma tanısı konulan 19 Hodgkin, 21 Non Hodgkin toplam 40 hastaya batın ve toraks ultrasonografisi yapıldı. İki Non Hodgkin lenfoma ve iki Hodgkin lenfomalı dört hastada (%10) plevral effüzyon tespit edildi.
Abdominal and thoracic ultrasonography carried out in 40 patients with lymphoma (19 Hodgkin's, 21 Non-Hodgkin). Pleural effusion was found in four (10% of 40 patients with 2 Non-Hodgkin and 2 Hodgkin lymphoma.

3.THE EVALUATION OF OUR ENURETIC PATIENTS
Gülnur Tokuç, Menekşe Erüreten, Reşit Tokuç, Ahmet Özgüner
Pages 551 - 552
Enuresis, gerek altında yatan organik patolojiler, gerek hasta ve ailesinde oluşturduğu psikolojik rahatsızlık nedeniyle irdelenmesi ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran 5 yaşın üstündeki toplam 126 enüretik hasta irdelenmiş ve altta yatan sebepler ortaya konmuştur.
Enuresis is a medical problem both for organic pathology causing it and also for psychologic discomfort at the patient and his or her family. In this study, 126 enuretic patients under 5 years of age were evaluated for the reasons of this problem.

CASE REPORT
4.CYSTINOSIS (LIGNAC SYNDROME)
Feza Güneş, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Ahmet Özgüner, Arif Şanlı
Pages 553 - 556
Sistinozis, Fanconi sendromunun klinik ve laboratuvar bulgularını gösterir. İlave bulgu olarak çeşitli dokularda anormal sistin birikimi mevcuttur. Nedeni bilinmeyen bu klinik tablo, büyüme geriliği ve kronik renal yetmezlik ile sonuçlanmaktadır. Bu yazıda bir olgu nedeni ile sistinozisi gözden geçirmeyi amaçladık.
Cystinosis presents with clinical and laboratory findings of Fanconi syndrome. Additional finding is the abnormal accumulation of cystin in several tissues. This clinical picture with unknown etiology results in growth delay and chronic renal failure. Some aspects of the diagnosis and management of a patient with cystinosis are discussed.

LookUs & Online Makale