ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Comparison of Breast-Conserving Surgery and Subcutaneous Mastectomy with Implant Reconstruction in Terms of Postoperative Quality of Life in Patients with Breast Cancer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 272-276 | DOI: 10.14744/scie.2019.94830

A Comparison of Breast-Conserving Surgery and Subcutaneous Mastectomy with Implant Reconstruction in Terms of Postoperative Quality of Life in Patients with Breast Cancer

Abdülkadir Deniz, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Nuri Emrah Goret, Hasan Kucuk
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the effects of breast-conserving surgery (BCS) and subcutaneous mastectomy with implant reconstruction (SMIR) in terms of postoperative psychosocial effects, sexuality, and quality of life.
METHODS: Demographic data and clinical breast cancer parameters of patients who underwent BCS (n=48) or SMIR (n=27) between January 2012 and December 2016 were reviewed retrospectively. The data were collected via face-to-face interview using the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30) and the breast cancer-specific submodule, EORTC QLQ-BR23.
RESULTS: In this study group, 23 (48%) patients who underwent BCS and 25 (92.6%) patients who underwent SMIR were premenopausal (p<0.01). More patients in the SIMR group underwent axillary dissection [BCS: 11 (22.9%); SMIR: 17 (63%)] and had adjuvant therapy [25 (52%) vs. 23 (85%)] (p<0.01). The number of women working outside the home was greater in the SMIR group [BCS: 13 (27%); SMIR: 18 (66.6%)] (p<0.01). The EORTCQLQ-C30 and QLQ-BR23 questionnaires revealed no significant difference between the groups in terms of functional scales (p>0.05). Fatigue scores on the QLQ-C30 were greater for SMIR patients, as well as arm symptoms in the QLQ-BR23 side effects scale (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of BCS patients were better than those of SMIR patients on 3 scales, suggesting that BCS may be the first choice of treatment when feasible. For those who are not eligible, SMIR is an option to consider before a modified radical mastectomy.

Keywords: Breast, breast conserving surgery, cancer; implant; mastectomy; quality of life; reconstruction;subcutaneous mastectomy.

Meme Kanserli Hastalarda Meme Koruyucu Cerrahi’nin Subkutan Mastektomi- İmplant ile Rekonstriksyon Uygulananlarla Ameliyat Sonrası Yaşam Kalitesi Açısından Karşılaştırılması

Abdülkadir Deniz, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Nuri Emrah Goret, Hasan Kucuk
İstanbul Kartal Dr. Lütfi̇ Kırdar Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme koruyucu cerrahi (MKC) ile subkutan mastektomi-implant ile rekonstrüksiyon (SMİR) uygulanan hastaların ameliyat sonrası psikososyal, cinsel ve genel yaşam kaliteleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Aralık 2016 tarihleri arasında meme kanseri tanısı ile MKC (n=48) ve SMİR (n=27) uygulanan hastaların demografik verileri ve meme kanseri klinik parametreleri geriye dönük olarak incelendi. Yaşam kalitesi verileri, yüz yüze görüşme ile EORTC QLQ-C30 (European Organisation for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life) ve meme kanserine özel alt modülü EORTC QLQ-BR23 anketleri uygulanarak elde edildi.
BULGULAR: Grup MKC’deki hastaların 23’ü (%48), Grup SMİR’dekilerin 25’i (%92.6) premenopozaldi (p<0.01). Aksiller küraj uygulananlar [MKC; 11 (%22.9), SMİR; 17 (%63)] ve adjuvan tedavi alanlar SMİR grubunda daha fazlaydı [MKC; 25 (%52), SMİR; 23 (%85)] (p<0.01). SMİR grubunda çalışma oranları daha yüksekti [13’e (%27) karşı 18 (%66.6)] (p<0.01). Diğer demografik ve klinik özellikler her iki grupta benzerdi (p>0.05). EORTC QLQ-C30 ve EORTC QLQ-BR23 anketlerinde gruplar arasında fonksiyonel ölçekler açısından fark saptanmadı (p>0.05). Semptom ölçeklerinde EORTC QLQ-C30’da yorgunluk için, EORTC QLQ-BR23 ölçeğinde yan etkiler ve kol semptomlarında SMİR grubunun skorları yüksekti (p< 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların ameliyat sonrası yaşam kaliteleri değerlendirildiğinde; MKC semptomatik olarak üç ölçekte SMİR’e göre daha üstündür ve cerrahi tedavide ilk seçenektir. MKC uygulanamayan olgularda; SMİR, mastektominin yerine önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İmplant, kanser; mastektomi; meme; meme kouruyucu cerrahi; rekonstrüksiyon; subkutan mastektomi; yaşam kalitesi.

Abdülkadir Deniz, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Nuri Emrah Goret, Hasan Kucuk. A Comparison of Breast-Conserving Surgery and Subcutaneous Mastectomy with Implant Reconstruction in Terms of Postoperative Quality of Life in Patients with Breast Cancer. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 272-276

Corresponding Author: Abdülkadir Deniz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale