ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Correlations of Different Objective and Patient Related Outcome Measures for Patellar Instability Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 20-26 | DOI: 10.14744/scie.2023.87847

Correlations of Different Objective and Patient Related Outcome Measures for Patellar Instability Patients

Muhammed Enes Karatas1, Mehmet Salih Söylemez2, Mehmet Mete Oruç2, Güray Altun2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Umraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the effectiveness of modified Aberdeen Weight-Bearing Test (Knee) (AWT-K) and KSS (Knee Society Score) comparing their correlations with the Tegner Lysholm (TL) score in patellar instability patients.
METHODS: Patients treated for patellar dislocation were divided into two groups. The first group consisted of patients operated on for patellar instability and the second group patients followed by conservative means. Duration of follow-up, age, gender, Caton-Deschamps index, and type of surgical interventions were recorded. Since the TL scoring system was previously validated in the follow-up of patellar instability treatment, the compatibility of KSS and modified AWT-K scoring systems with the TL scoring system was evaluated and their effectiveness in the follow-up of patellar instability was examined.
RESULTS: A moderate correlation was found between TL and total KSS scores.However, when the relationship between KSS subgroups ES, SS, OKS, FAS and TL is examined; a weak and moderate correlation was found between the TL scoring system and OKS, SS, and FAS. When weak and non-correlated ES and SS were excluded, there was a strong correlation between TL score and mtKSS.There was a low correlation between TL scores and AWT-K 60-second average load difference and there was a low correlation between FA and AWT-K 60-second mean load difference and ratios.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The weak correlation of the AWT-K test for weight-bearing on the knee with findings of KSS and the TL scoring system reveals that may not be an adequate follow-up instrument for patients with patellar instability in short-term follow ups.

Keywords: Functional out-come, patellar subluxation, patellofemoral instability, recurrent patellar dislocation.

Patellar İnstabilitesi olan Hastalarda Farklı Skorlamalar ve Hasta Bağımlı Sonuçların Korelasyonu

Muhammed Enes Karatas1, Mehmet Salih Söylemez2, Mehmet Mete Oruç2, Güray Altun2
1Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Patellar instabilite hastalarında modifiye Aberdeen Weight-Bearing Testi (Diz) (AWT-K) ve KSS (Knee Society Score) ile Tegner Lysholm (TL) skoru arasındaki korelasyonun etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Patella çıkığı nedeniyle tedavi edilen hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup patellar instabilite nedeni ile opere edilen hastalardan, ikinci grup ise konservatif yöntemlerle takip edilen hastalardan oluşturdu. İzlem süresi, yaş, cinsiyet, Caton-Deschamps indeksi ve uygulanan cerrahi girişimlerin tipi kaydedildi. TL skorlama sistemi daha önce patellar instabilite tedavisi takibinde valide edildiğinden, KSS ve modifiye AWT-K skorlama sistemlerinin TL skorlama sistemi ile uyumu değerlendirilerek patellar instabilite takibindeki etkinliği incelenmiştir.
BULGULAR: TL ile toplam KSS puanları arasında orta düzeyde bir korelasyon bulundu. Ancak KSS alt grupları ES, SS, OKS, FAS ve TL arasındaki ilişki incelendiğinde; TL puanlama sistemi ile OKS, SS ve FAS arasında zayıf ve orta düzeyde bir korelasyon bulundu. Zayıf ve korelasyonsuz ES ve SS hariç tutulduğunda, TL puanı ile mtKSS arasında güçlü bir korelasyon vardı. TL puanları ile AWT-K 60 saniye ortalama yük farkı arasında düşük bir korelasyon vardı ve FA ile AWT-K 60 saniye ortalama yük farkı ve oranları arasında düşük bir korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AWT-K testinin diz üzerine yük bindirme ile KSS bulguları ve TL skorlama sistemi arasındaki zayıf korelasyonu, patella instabilitesi olan hastalarda kısa dönem takiplerde yeterli bir takip aracı olmayabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel sonuç, patellofemoral instabilite, patellar subluksasyon, tekrarlayan patella çıkığı.

Muhammed Enes Karatas, Mehmet Salih Söylemez, Mehmet Mete Oruç, Güray Altun. Correlations of Different Objective and Patient Related Outcome Measures for Patellar Instability Patients. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 20-26

Corresponding Author: Muhammed Enes Karatas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale