ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Random Pattern Rotation Flaps in the Treatment of Advanced Sacrococcygeal Pilonidal Disease with Damaged Skin Structure [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 243-248 | DOI: 10.14744/scie.2019.86158

Random Pattern Rotation Flaps in the Treatment of Advanced Sacrococcygeal Pilonidal Disease with Damaged Skin Structure

Hasan Ediz Sıkar, Kenan Çetin
Department of General Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Various surgical techniques were used to treat advanced sacrococcygeal pilonidal disease. Long learning curve, prolonged surgery and length of hospital stay were observed in most of these methods. In this study, we aimed to present our experience with random pattern rotation flaps in the treatment of sacrococcygeal pilonidal disease with damaged skin structure.
METHODS: From January 2012 to January 2014, 33 patients were treated with random pattern rotation flaps. Demographic data, body mass index, volume of extracted tissue, width/height ratio of flap, operation time, wound complications and recurrences were evaluated.
RESULTS: Patients were 29 (87.8%) male and 4 (12.1%) female with a mean age of 27.8. The mean operative time was 50.1 minutes and length of hospital stay was 1.3 days. The mean width/height ratio was 0.51 and most of the patients (20/60.1%) had a width/height ratio below 0.5. The mean follow-up period was 54.1 months. Two (6.1%) patients had a recurrence and wound complications occurred in three (9.1%) patients. Most of the patients considered the operation as “good” for both health status and aesthetic satisfaction. Although most of the patients’ satisfaction of health status was changed as “excellent” on follow-up after one year, there was no statistically significant difference (p=0.37).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Random pattern rotation flap is a simple solution in the treatment of pilonidal sinus with damaged skin structure. The short learning curve, short operation time, short length of hospital stay and earlier return to work are seen as the advantages.. Further comparative studies are needed to compare health status and aesthetic outcome.

Keywords: Pilonidal sinus, surgical flaps; sacrococcygeal region.

Cilt Bütünlüğü Bozulmuş İleri Pilonidal Sinüs Hastalığının Tedavisinde Random Patern Rotasyon Flep Uygulaması

Hasan Ediz Sıkar, Kenan Çetin
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İleri pilonidal sinüs hastalığının tedavisinde çok sayıda cerrahi teknik denenmiştir. Bu yöntemlerin çoğunda uzun öğrenme eğrisi, uzamış ameliyat ve yatış süresi gözlenmiştir. Çalışmamızda cilt bütünlüğü bozulmuş ileri pilonidal sinüs hastalığında random patern rotaston flep deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012–2014 tarihleri arasında 33 hasta random patern rotasyon flebi ile tedavi edildi. Hastaların demografik özellikleri, beden-kitle indeksi, çıkarılan dokunun hacmi, flep en/boy oranı, ameliyat süresi, yara komplikasyonları ve nüks durumu değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 29’u (%87.8) erkek ve 4’ü (%12.1) kadın, ortalama yaşları ise 27.8’di. Ortalama ameliyat süresi 50.1 dakika ve ortalama hastanede kalış süresi 1.3 gündü. Ortalama en-boy oranı 0.51’di ve hastaların çoğunluğunda (20/%60.1) en-boy oranı 0.5’in altındaydı. Ortalama takip süresi 54.1 ay olarak saptandı. Hastaların çoğu sağlık durumu ve estetik memnuniyet açısından ameliyatı "iyi" olarak değerlendirdi. Her ne kadar hastaların büyük kısmında sağlık durumu bir yıllık takip süresinden sonra "mükemmel" olarak değerlendirilse de istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0.37).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cilt bütünlüğü bozulmuş ileri pilonidal sinüs hastalarında random patern rotasyon flebi basit bir çözüm sunmaktadır. Deneyim kazanmak için kısa öğrenme eğrisi, ameliyat süresi, hastanede kalış süresi ve işe daha erken dönüş avantajları olarak görülmektedir. Sağlık durumu ve estetik memnuniyet açısından gelecekteki karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi flepler, pilonidal sinüs; sakrokoksigeal bölge.

Hasan Ediz Sıkar, Kenan Çetin. Random Pattern Rotation Flaps in the Treatment of Advanced Sacrococcygeal Pilonidal Disease with Damaged Skin Structure. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 243-248

Corresponding Author: Hasan Ediz Sıkar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale