ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 198-203 | DOI: 10.14744/scie.2019.82905

Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease

Selcuk Şeber1, Savaş Güzel3, Ahsen Yılmaz3, Sonat Pınar Kara2, Tarkan Yetisyigit1
1Department of Medical Oncology, Namık Kemal University Hospital, Tekirdağ, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Namık Kemal University Hospital, Tekirdağ, Turkey
3Department of Internal Medicine, Namık Kemal University Hospital, Tekirdağ, Turkey

INTRODUCTION: Serum CA 19.9 is commonly used as a tumor marker for diagnosis and follow-up of gastrointestinal malignancies. However, elevated levels can be found in various clinical conditions.
METHODS: A total of 285 patients whose serum CA 19.9 level was ordered from various outpatient clinics other than oncology in a tertiary hospital setting and who had elevated CA 19.9 (>34 U/mL) levels were included in the study group. Statistical analysis of marker levels in relation to diagnosis of patients was performed.
RESULTS: Overall, 226 patients with benign disorders and 59 patients with malignant disease had elevated CA 19-9 levels. One hundred ten (39%) patients with increased CA 19-9 levels did not have any significant clinical condition associated with high CA 19-9 values. Median CA 19-9 levels were significantly higher in patients with malignancies than in patients with benign disorders (67.3 vs. 47.9; p<0.001). Receiver operating characteristic curve analysis identified a cut-off value of 66.3 U/mL for discrimination of malignant from benign gastrointestinal diseases (sensitivity 58.3% and specificity 82.7%; p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum CA 19-9 levels are significantly higher in patients with malignant diseases. However, there are diverse etiologies associated with elevated serum levels. During chronic inflammatory states, elevated serum CA 19-9 levels can be a frequent finding.

Keywords: CA 19-9, inflammation; malignancy.

Daha Önce Malignite Tanısı Konmamış Hastalarda Yüksek Serum CA 19.9 Düzeylerinin Nedenleri

Selcuk Şeber1, Savaş Güzel3, Ahsen Yılmaz3, Sonat Pınar Kara2, Tarkan Yetisyigit1
1Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

GİRİŞ ve AMAÇ: Serum CA 19.9 değerleri gastrointestinal sistem kaynaklı malignitelerin tanısı ve takibinde sık kullanılan bir tümör belirtecidir ancak pek çok farklı klinik durumda serum CA 19.9 değerlerinden yükseklikler ortaya çıkabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Onkoloji kliniği haricindeki polikliniklerden serum CA 19.9 düzeyi incelenmiş ve üst referans limitin üzerinde CA 19.9 değeri saptanmış olan toplam 285 hasta çalışma grubuna dahil edildi. CA 19.9 düzeyleri ile hastaların tanıları arasındaki olası ilişkiler istatistiksel analiz yöntemleriyle geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların 226’sında benign hastalıklar artmış CA 19.9 düzeyleri ile ilişki bulunmuş iken 59 hastada malignite saptandı. Yüz on (%39) hastada ise artmış CA 19.9 değerleri herhangi bir klinik durum ile ilişkilendirilmedi. Medyan serum CA 19.9 değerleri malign hastalığı olanlarda, diğer bireylere göre anlamlı olarak yüksek saptandı (67.3 ve 47.9; p<0.001). Receiver operating characteristic (ROC) analizi ile malign ve benign hastalıkların ayrımı için kestirim değer 66.3 U/mL bulundu (duyarlılık %58.3, özgüllük 82.7%; p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serum CA 19.9 değerleri malign hastalığı olan bireylerde benign hastalığı olanlara göre anlamlı olarak yüksektir ancak serum düzeylerinde aşırı yükselmelerin pek çok farklı sebebi olabilir. Özellikle kronik enflamatuvar süreçlerde yüksek serum CA 19.9 düzeylerinin sık karşılaşılan bir bulgu olduğu akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: CA 19.9, enflamasyon; malignite.

Selcuk Şeber, Savaş Güzel, Ahsen Yılmaz, Sonat Pınar Kara, Tarkan Yetisyigit. Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 198-203

Corresponding Author: Selcuk Şeber, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale