ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relationship Between Lactate Level and Fluid Management After Hepatectomy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 74-78 | DOI: 10.14744/scie.2024.82698

The Relationship Between Lactate Level and Fluid Management After Hepatectomy

Mustafa Çolak, İlhan Ocak
Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: After surgeries such as hepatectomy, careful monitoring of various physiological measurements is crucial for successful outcomes. Among these measurements are lactate levels, which are significant indicators of tissue perfusion and oxygenation. Particularly in the postoperative period, arterial blood lactate (ABL) levels are important for monitoring tissue perfusion. Maintaining an optimal fluid balance is critical for sustaining tissue perfusion and preventing potential complications. The aim of this study is to examine the relationship between patients’ ABL levels and fluid therapy in the postoperative period.
METHODS: This study was designed as a retrospective analysis to examine the outcomes of patients treated in the intensive care unit following hepatectomy. To assess the impact of fluid therapy on patients’ clinical outcomes, the amounts of fluids administered were calculated. Initial arterial blood lactate levels, peak lactate levels, the rate of lactate clearance, acidosis status, and base deficit values in arterial blood gas analyses were recorded. The Pearson Correlation Test was used to determine the relationship between arterial blood gas parameters, ABL trend parameters, and fluid therapy, considering p<0.05 as statistically significant.
RESULTS: In this study, 108 patients who underwent hepatectomy were examined. Patients were administered 42.3 cc/kg of fluid until their ABL levels returned to the normal range. Additionally, a significant correlation was found between the highest ABL levels and the total amount of fluid administered (r=0.385, p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study identified a relationship between ABL levels and fluid intake. We believe that high lactate levels indicate a sepsis-like condition requiring intensive fluid therapy. These results suggest that monitoring ABL levels in patients who have undergone hepatectomy can be an important tool for predicting the need for fluid therapy and the duration of close monitoring. Arterial blood lactate monitoring can play a critical role in the postoperative management and monitoring of patients.

Keywords: Fluid therapy, hepatectomy, lactate, post-operative management.

Hepatektomi Sonrası Laktat Seviyesi ile Sıvı Yönetimi Arasındaki İlişki

Mustafa Çolak, İlhan Ocak
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Karaciğer Nakli Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatektomi gibi cerrahi işlemlerin ardından başarılı sonuçlar elde edebilmek için çeşitli fizyolojik ölçümlerin dikkatlice izlenmesi gerekmektedir. Bu ölçümler arasında, doku perfüzyonu ve oksijenasyonunun önemli bir göstergesi olan laktat seviyeleri de yer almaktadır. Özellikle postoperatif dönemde, arteriyel kan laktat (ABL) düzeyleri, doku perfüzyonunun izlenmesi açısından öenmli bir yere sahiptir. Optimal bir sıvı dengesinin korunması ise, doku perfüzyonunun sürdürülmesi ve potansiyel komplikasyonların önlenmesi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, postoperatif dönemde hastaların ABL düzeyleri ile sıvı tedavisi arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, hepatektomi sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların sonuçlarını incelemek için retrospektif bir çalışma olarak tasarlandı. Sıvı tedavisinin hastaların klinik sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmek için hastaların aldığı sıvı miktarları hesaplandı. Başlangıç arteriyel kan laktat seviyeleri, en yüksek laktat seviyeleri, laktatın vücuttan atılma hızı, asidoz durumu ve arteriyel kan gazı analizlerindeki baz açığı değerleri kaydedildi. Arteriyel kan gazı parametreleri, ABL trend parametreleri ve sıvı tedavisi arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Testi kullanıldı ve p<0.05 anlamlı olarak olarak kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmada, hepatektomi operasyonu geçirmiş toplam 108 hasta incelenmiştir. Hastaların ABL seviyelerini normal aralığa düşene kadar ortalama olarak 42.3cc/kg sıvı verilmiştir. Ayrıca, izlem süresince gözlemlenen en yüksek ABL değerleri ile verilen toplam sıvı miktarı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (r: 0.385, p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, ABL düzeyleri ve sıvı alımı arasında bir ilişki olduğunu tespit edilmiştir. Yüksek laktat seviyelerinin, sepsis benzeri bir durumu ve yoğun sıvı tedavisi gerektiren bir metabolik durumu işaret ettiği düşünülmektedir. Bu sonuçlar, hepatektomi geçiren hastalarda ABL seviyelerinin takibinin, sıvı tedavisi ihtiyacını ve hastanın yakın izlem süresini tahmin etmede kullanılabilecek önemli bir araç olduğuna işaret etmektedir. Arteriyel kan laktat takibi, hastaların postoperatif dönemdeki yönetimi ve takibinde kritik bir rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Hepatektomi, laktat, postoperatif yönetim, sıvı tedavisi.

Mustafa Çolak, İlhan Ocak. The Relationship Between Lactate Level and Fluid Management After Hepatectomy. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 74-78

Corresponding Author: Mustafa Çolak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale