ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of the Coincidence of Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment Neuropathy: Role of the Cutaneous Silent Period [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 217-221 | DOI: 10.14744/scie.2019.80764

Investigation of the Coincidence of Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment Neuropathy: Role of the Cutaneous Silent Period

Çiğdem Buğan Kaplan1, Rahsan İnan2, Ülkü Türk Börü3
1Department of Neurology, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Neurology, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Neurology, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyon, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the coincidence of ulnar nerve entrapment neuropathy in idiopathic carpal tunnel syndrome (CTS) patients and the role of the cutaneous silent period (CSP) technique in detecting this association.
METHODS: A total of 42 patients referred to the Dr. Lutfi Kirdar Kartal Education and Research Hospital electromyography (EMG) laboratory with the initial diagnosis of carpal tunnel syndrome and 42 healthy age- and sex-matched volunteers were included in this cross-sectional study. Nerve conduction studies, needle EMG, and CSP measurement were performed on both groups.
RESULTS: In the group of 42 patients, 10 were male and 32 were female, with a mean age of 42.68±7.25 years, and the control group comprised 10 men and 32 women with a mean age of 35.58±8.35 years. A total of 68 hands in the patient group and 78 hands in the control group were examined. In all, 16 hands had mild CTS, moderate CTS was present in 47 hands, and 5 hands demonstrated severe CTS. Ulnar nerve entrapment neuropathy was observed in 3 of the 42 patients. Prolonged median sensory and motor distal nerve latency, reduction of sensory and motor action potential amplitudes, and slowing of conduction velocity were observed in nerve conduction studies of the CTS group. Median CSP latency was prolonged in the CTS group (p=0.000). Changes in median CSP duration and ulnar CSP latency and duration did not reach the level of statistical significance (p>0.05). There was no correlation between the severity of CTS and ulnar nerve entrapment neuropathy coincidence with the latency and duration of CSP.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To the best of our knowledge, no previous study investigating ulnar CSP changes in CTS patients has been reported in the literature. The results of this research indicated that while CSP changes were detected in the CTS patients, CSP changes were not associated with the severity of CTS. There was no significant change in CSP parameters in patients with CTS and ulnar nerve entrapment neuropathy in the wrist.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, cutaneous silent period; ulnar nerve entrapment neuropathy.

İdiopatik Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Ulnar Sinir Tuzak Nöropati Birlikteliğinin Araştırılması: Kutanöz Sessiz Periyodun Rolü

Çiğdem Buğan Kaplan1, Rahsan İnan2, Ülkü Türk Börü3
1Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Kocaeli
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Afyon

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada idiyopatik karpal tünel sendromu (KTS) hastalarında ulnar sinir tuzak nöropati birlikteliği ve bu birlikteliği saptamada kutanöz sessiz periyodun (KSP) rolünün araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada kesitsel olarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi EMG Laboratuvarı’na KTS ön tanısı ile yönlendirilen 42 hasta ile yaş ve cinsiyet açısından eşleşen 42 sağlıklı gönüllüde sinir ileti incelemeleri, iğne elektromiyografi ve KSP ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 42.68±7.25 yıl olan 42 hasta (10 erkek, 32 kadın) ve yaş ortalaması 35,58±8,35 yıl olan 42 sağlıklı gönüllü (10 erkek, 32 kadın) dahil edildi. Hasta grubunda 68, kontrol grubunda 78 elde incelemeler yapıldı. On altı elde hafif, 47 elde orta, beş elde ileri derecede KTS saptandı. Kırk iki hastadan üçünde eş zamanlı ulnar sinir tuzak nöropatisi saptandı. Sinir ileti incelemelerinde KTS grubunda medyan duyusal ve motor sinir yanıtlarında latanslarda uzama, yanıt amplitüdlerinde düşme ve ileti hızlarında yavaşlama izlendi. KTS grubunda medyan KSP latansı uzun bulundu (p=0.000). Medyan KSP süre ve ulnar KSP latans ve süre değişiklikleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). KTS derecesi ve ulnar sinir tuzak nöropatisi olup olmaması ile KSP latans ve süresi arasında ilişki saptanamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde KTS hastalarında ulnar KSP değişikliklerini araştıran bir çalışma bildirilmemiştir. Bu çalışmada KTS’de KSP değişikliklerinin saptandığı fakat KTS derecesi ile KSP değişikliklerinin ilişkili olmadığı gösterildi. KTS ile birlikte el bileğinde ulnar sinir tuzak nöropatisi olan hastalarda KSP parametrelerinde anlamlı değişiklik saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, kutanöz sessiz periyod; ulnar sinir tuzak nöropati.

Çiğdem Buğan Kaplan, Rahsan İnan, Ülkü Türk Börü. Investigation of the Coincidence of Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment Neuropathy: Role of the Cutaneous Silent Period. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 217-221

Corresponding Author: Rahsan İnan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale