ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hypofractionated Radiation Therapy with Temozolomide for Patients with Glioblastoma Multiforme Recursive Partitioning Analyzes Class V and VI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 222-227 | DOI: 10.14744/scie.2019.78941

Hypofractionated Radiation Therapy with Temozolomide for Patients with Glioblastoma Multiforme Recursive Partitioning Analyzes Class V and VI

Fuzuli Tuğrul1, Gokhan Yaprak2, Atilla Arslankaya1, Naciye Işık2
1Department of Radiation Oncology, Yunus Emre State Hospital, Eskişehir, Turkey
2Department of Radiation Oncology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was performed to determine whether adjuvant temozolomide and 45 Gy/15 fr hypofractionated radiotherapy (RT) can be used to shorten the treatment duration in glioblastoma multiforme (GBM) patients with poor prognostic factors (Recursive Partitioning Analyzes (RPA) categories V, VI), without increasing the dose and toxicity and without risking the survival.
METHODS: Patients older than 50 years, with histological diagnosis of GBM, who were in either RPA class V or VI were included in this retrospective single-arm single-center study. Patients were treated with a tumor dose of 45 Gy in 15 daily fractions in 15 treatment days in three weeks, together with concomitant temozolomide and adjuvant temozolomide.
RESULTS: A total of 43 patients were included in this study. RT was completed as planned in full dose in all patients. No grade 3 acute toxicity due to hypofractionated RT was observed. Concomitant temozolomide was also used in all patients without dose lowering while adjuvant temozolomide as six cycles was applied in 27 patients, but in 12 of them, temozolomide dose was lowered due to hematological toxicity. Median overall survival was found as 10.5 months, and 1-year overall survival proportion was 42%. The median progression-free survival time was 8.4 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While no decrease in expected survival with hypofractionated radiotherapy and temozolomide was detected, no increase in toxicity was observed.

Keywords: Glioblastoma multiforme, hypofraction; radiation therapy; temozolomide.

RPA Skoru V ve VI Olan Glioblastom Hastalarında Temazolamidle Hipofraksiyone Radyoterapi

Fuzuli Tuğrul1, Gokhan Yaprak2, Atilla Arslankaya1, Naciye Işık2
1Yunus Emre Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Eskişehir
2Sağlık Bilimleri Üiversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, kötü prognostik faktörlere (Recursive Partitioning Analyzes -RPA- skor V, VI) sahip glioblastome multiforme (GBM) hastalarında dozu ve toksisiteyi arttırmadan ve sağkalımı azaltmadan, adjuvan temozolamid ve 45 Gy/15 fr hipofraksiyone radyoterapi (RT) rejiminin, tedavi süresini kısaltmak için kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük tek kollu ve tek merkezli çalışmaya; 50 yaşından büyük GBM histolojik tanılı, RPA skoru V veya VI olan hastalar dahil edildi. Hastalara, üç haftada 15 fraksiyonda 45 Gy RT, eşzamanlı temozolamid ile birlikte uygulandı. Radyoterapi sonrası adjuvan temozolamid ile tedaviye devam edildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 43 hasta alındı. Tüm hastalar planlanan dozda RT’yi tamamladı. Hipofraksiyone RT nedeniyle grade 3 akut toksisite gözlenmedi. Eşzamanlı temazolamid bütün hastalarda doz azaltılmaksızın uygulandı. Akabinde altı kür adjuvan temozolamid alan 27 hastanın 12’sinde gelişen hematolojik toksisite nedeniyle doz azaltılmasına gidildi. Ortanca genel sağkalım 10.5 ay ve bir yıllık genel sağkalım oranı %42 idi. Ortanca progresyonsuz sağkalım süresi 8.4 aydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipofraksiyone radyoterapi ve eşzamanlı temozolamid ile sağkalımda bir azalma gözlenmezken, toksisitedede bir artış izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Glioblastoma multiforme, hipofraksiyanasyon; radyoterapi; temozalamid.

Fuzuli Tuğrul, Gokhan Yaprak, Atilla Arslankaya, Naciye Işık. Hypofractionated Radiation Therapy with Temozolomide for Patients with Glioblastoma Multiforme Recursive Partitioning Analyzes Class V and VI. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 222-227

Corresponding Author: Fuzuli Tuğrul, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale