ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Term Pregnancy Following Uterine Prolapse Surgery, Literature Review and Case Presentation [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 54-58 | DOI: 10.14744/scie.2024.75508

Term Pregnancy Following Uterine Prolapse Surgery, Literature Review and Case Presentation

Gizem Boz İzceyhan, Eralp Bulutlar, Çetin kılıççı
Zeynep Kamil Women’s and Children’s Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Herniation of the pelvic organs into or outside the vagina is what is known as pelvic organ prolapse (POP). This paper was prepared in order to offer a case report of our pregnant patient who reached term after undergoing this operation, as well as to conduct a literature review on the vaginally assisted laparoscopic sacrohysteropexy (VALSH) procedure, which is a new method in the surgical treatment of POP. Both of these goals were accomplished through the writing of this article.
METHODS: A patient who 32 years old was admitted to our hospital with a palpable mass in the vagina. Because our patient was planned to get pregnant in the future, we suggested that she undergo a procedure known as VALSH, which is a uterus-preserving operation. The patient, who became pregnant spontaneously one year after the operation, had a healthy baby by cesarean section on at 38 weeks of gestation.
RESULTS: We conducted a literature review on the vaginally assisted laparoscopic sacrohysteropexy procedure, which is a new method in the surgical treatment of POP. It is unknown what kind of surgical procedure should be used to treat POP in young women who are still of childbearing age. Studies have shown that young women have an increased chance of POP recurrence following surgical treatment; however, no studies have been conducted to investigate the effect of surgical POP repair on subsequent pregnancies and the kind of delivery that occurs during those pregnancies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No signs of prolapse returning were detected during the tests conducted at the 6th week, 6th month of pregnancy, and the 12th month postpartum. We believe that the surgical procedure we utilized is an appropriate treatment for women of childbearing age who plan to become pregnant. The lack of prolapse recurrence indicates that the pregnancy can progress to full term without complications.

Keywords: Prolapsus, term pregnancy, vaginally assisted laparoscopic sacrohysteropexy.

Uterin Prolapsus Cerrahisi Sonrası Miada Ulaşan Gebelik, Literatür Taraması ve Vaka Sunumu

Gizem Boz İzceyhan, Eralp Bulutlar, Çetin kılıççı
Zeynep Kami̇l Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇ İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pelvik organların vajina içine veya dışına fıtıklaşması, pelvik organ prolapsusu veya kısaca POP olarak bilinen durumdur. Şu anda, henüz doğurganlık çağında olan genç kadınlarda POP’u tedavi etmek için ne tür bir cerrahi prosedürün kullanılması gerektiği bilinmemektedir. Bu yazı, bu ameliyatı geçirdikten sonra miadına ulaşan gebe hastamızı sunmak ve POP’un cerrahi tedavisinde yeni bir yöntem olan vajinal yardımlı laparoskopik sakrohisteropeksi prosedürü ile ilgili literatür taraması yapmak amacıyla hazırlanmıştır.. Bu hedeflerin her ikisi de bu makalenin yazılmasıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 32 yaşında iki normal spontan vajinal doğum öyküsü olan hasta vajinasında ele gelen kitle şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Hastamızın doğurganlık çağında olması ve yakın gelecekte gebe kalmayı planlaması nedeniyle vajinal asiste laparoskopik sakrohisteropeksi (VALSH) olarak bilinen uterus koruyucu bir operasyon olmasını önerdik. Ameliyattan bir yıl sonra spontan gebeliği olan hasta, 38. gebelik haftasında sezaryen ile sağlıklı bir bebeğe sahip oldu.
BULGULAR: POP’un cerrahi tedavisinde yeni bir yöntem olan vajinal asiste laparoskopik sakrohisteropeksi prosedürü ile ilgili literatür taraması yaptık. Şu anda, henüz doğurganlık çağında olan genç kadınlarda POP’u tedavi etmek için ne tür bir cerrahi prosedürün kullanılması gerektiği bilinmemektedir. Çalışmalar, genç kadınların cerrahi tedaviyi takiben POP nüksetme ihtimalinin arttığını göstermiştir; ancak bugüne kadar cerrahi POP onarımının sonraki gebelikler üzerindeki etkisini ve bu gebeliklerde meydana gelen doğum şeklini araştıran hiçbir çalışma yapılmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebeliğin 6. haftasında, 6. ayında ve doğumdan sonraki 12. ayında yapılan tetkiklerin hiçbirinde prolapsus rekürrensine dair bir bulguya rastlanmadı. Uyguladığımız cerrahi yöntemin gebelik beklentisi olan fertil çağdaki hastalar için uygun bir teknik olduğunu düşünmekteyiz. Prolapsus rekürensinin olmaması, gebeliğin miada ulaşabilmesi ve komplike hale gelmemesi düşüncemizi desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Prolapsus, term gebelik, vajinal yardımlı laparoskopik sakrohisteropeksi.

Gizem Boz İzceyhan, Eralp Bulutlar, Çetin kılıççı. Term Pregnancy Following Uterine Prolapse Surgery, Literature Review and Case Presentation. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 54-58

Corresponding Author: Gizem Boz İzceyhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale