ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Incidence of COVID-19 Pneumonia on Abdominal Computed Tomography Images of Patients Applied to the Urology Outpatient Clinic [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 152-157 | DOI: 10.14744/scie.2022.67209

Incidence of COVID-19 Pneumonia on Abdominal Computed Tomography Images of Patients Applied to the Urology Outpatient Clinic

Mehmet Serkan Özkent1, Burak Yılmaz1, Mustafa Bilal Hamarat1, Esma Eroğlu2, Bekir Turgut3
1Department of Urology, Konya City Hospital, Health Sciences University, Konya, Türkiye
2Department of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Meram State Hospital, Konya, Türkiye
3Department of Radiology, School of Meram Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Türkiye

INTRODUCTION: The novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) has spread all over the world from the first case. Although some criteria used in diagnosis, the diagnosis of COVID-19 in asymptomatic patients and patients with non-respiratory symptoms remains a big con-cern. The patients with COVID-19 could apply to the hospital with non-specific symptoms. Therefore, we aimed to evaluate the incidence of missed diagnosed COVID-19 pneumonia on abdominal computed tomography (CT) performed in patients admitted to our urology outpatient clinic in this study.
METHODS: The files of patients admitted to the urology outpatient clinic were evaluated retrospectively from April 1 to November 1, 2020. The patients with pulmonary symptoms and previously diagnosed with COVID-19 were excluded from the study. The patients who underwent abdominal CT at the urology outpatient clinic for any reason were included in this study. The demographic data and CT findings of these patients were recorded. The rates of missed diagnosed COVID-19 pneumonia detection on the lung base images of abdominal CT were evaluated. In addition, the patients without abdominal CT were excluded from this study.
RESULTS: One thousand and twenty-four patients were included in this study. We observed that 99 (9.7%) of these patients had findings related to COVID-19 pneumonia on the lung base images of abdominal CT. Although 885 (86.4%) patients had no pathological pulmonary findings, 40 (3.9%) patients had other pathological pulmonary findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: COVID-19 disease has become a pandemic worldwide and continues to exist as a significant problem. All health-care professionals, including urologists, play an active role in the diagnosing and treating this disease. Therefore, it should be kept in mind that COVID-19 pneumonia should be evaluated in patients admitted to the urology outpatient clinic with renal colic or abdominal pain.

Keywords: Computed tomography, COVID-19; pneumonia; urology

Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde COVID-19 Pnömoni İnsidansı

Mehmet Serkan Özkent1, Burak Yılmaz1, Mustafa Bilal Hamarat1, Esma Eroğlu2, Bekir Turgut3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Meram Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 ilk görüldüğü andan itibaren yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tanı ile ilgili tanımlanmış çeşitli kriterler olsa da asemptomatik hastalar ve solunumla ilgili semptomları olmayan hastalarda COVID-19 tanısı büyük bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu hastalar spesifik olmayan semptomlarla hastaneye başvurabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, üroloji polikliniğimize başvuran pulmoner semptomları olmayan hastalarda çekilen abdominal bilgisayarlı tomografilerde (BT) izlenen COVID-19 pnömoni bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Nisan 2020 – 1 Kasım 2020 tarihleri arasında üroloji polikliniğine başvuran hastaların dosyaları geriye dönük olarak in-celendi. Pulmoner semptomları olan ve daha önce COVID-19 tanısı almış hastalar çalışma dışında bırakıldı. Üroloji polikliniğinde herhangi bir nedenle abdominal BT yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların demografik verileri ve BT bulguları kaydedildi. Abdominal BT’nin akciğer taban görüntülerinde COVID-19 pnömoni bulguları araştırıldı. Ek olarak abdominal BT’si olmayan hastalar çalışma dışında bırakıldı.
BULGULAR: Bu çalışmaya 1024 hasta dahil edildi. Bu hastaların 99’unun (%9.7) abdominal BT akciğer taban görüntülerinde COVID-19 pnömonisi ile ilgili bulgulara sahip olduğunu gözlemledik. Hastaların 885’inde (%86.4) patolojik pulmoner bulgu bulunmazken, 40’unda (3.9%) başka patolojik pulmoner bulgular vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 hastalığı tüm dünyada bir pandemi haline gelmiş ve önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Ürologlar dahil tüm sağlık profesyonelleri bu hastalığın tanı ve tedavisinde aktif rol oynamaktadır. Bu nedenle üroloji polikliniğine renal kolik veya karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda COVID-19 pnömonisinin değerlendirilmesi gerektiği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, COVID-19; pnömoni; üroloji.

Mehmet Serkan Özkent, Burak Yılmaz, Mustafa Bilal Hamarat, Esma Eroğlu, Bekir Turgut. Incidence of COVID-19 Pneumonia on Abdominal Computed Tomography Images of Patients Applied to the Urology Outpatient Clinic. South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 152-157

Corresponding Author: Mehmet Serkan Özkent, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale