ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relationship between Serum ACE Level and Disease Severity in Patients Hospitalized Due To COVID-19 pneumonia [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 59-64 | DOI: 10.14744/scie.2024.48039

The Relationship between Serum ACE Level and Disease Severity in Patients Hospitalized Due To COVID-19 pneumonia

Berrin Zinnet Eraslan1, Zeynep Yıldız2, Sevda Şener Cömert1, Nesrin Kıral1, Ersin Demirer1, Elif Torun Parmaksız4, Ayşe Batırel3
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Biochemistry, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Chest Diseases, Sancaktepe İlhan Varank Training Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The renin-angiotensin-aldosterone system (RAS) plays an important role in the pathophysiology of COVID-19. The role of the angiotensin-converting enzyme (ACE), which is part of RAS, in COVID-19 is unclear. The study aimed to investigate whether there was a relationship between serum ACE level at admission and disease severity in COVID-19.
METHODS: A total of 158 patients hospitalized in our clinic between January 2021 and April 2021 due to COVID-19 pneumonia were included in this study. Patients were divided into two groups: mild-moderate and severe pneumonia, according to the severity of the disease. The two groups were compared in terms of age, gender, symptoms and signs, comorbidities, laboratory parameters, serum ACE level, and mortality. Serum ACE level was measured by a spectrophotometric method.
RESULTS: The mean age of the patients was 61 years (min: 18, max: 89), and 85 (53.5%) were male. The most common symptoms were dyspnea (61%), cough (57.2%), and malaise (49.7%). The number of leukocytes, C-reactive protein, ferritin, D-Dimer, and days of hospitalization were higher in the severe pneumonia group compared to the mild-moderate pneumonia group, and the difference was statistically significant (p=0.004, p<0.001, p=0.005, p=0.01, p<0.001, respectively). The rates of intensive care unit admission, intubation, and mortality were higher in the severe pneumonia group (p=0.035, p=0.035, p=0.035, respectively). The mean serum ACE level of the patients was 25.14 (min: 3.39, max: 75.28) U/L; no significant difference was found between the groups (p=0.61).
DISCUSSION AND CONCLUSION: No correlation was found between serum ACE levels at the time of hospitalization and COVID-19 severity. Serum ACE levels at admission did not reflect disease severity.

Keywords: Angiotensin-converting enzyme, COVID-19, illness severity, serum ACE

COVID-19 Nedeniyle Yatan Hastalarda Serum ACE Düzeyi ile Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişki

Berrin Zinnet Eraslan1, Zeynep Yıldız2, Sevda Şener Cömert1, Nesrin Kıral1, Ersin Demirer1, Elif Torun Parmaksız4, Ayşe Batırel3
1Sağlık Bilimleri Ünversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Sağlık Bilimleri Ünversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Biyokimya Bölümü
3Sağlık Bilimleri Ünversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
4Sancaktepe,Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAS) COVID-19 patofizyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. RAS’ın bir parçası olan anjiyotensin dönüştürücü enzimin (ACE) COVID-19’daki rolü belirsizdir. Bu çalışma, COVID-19’da başvuru sırasındaki serum ACE düzeyleri ile hastalık şiddeti arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: COVID-19 pnömonisi nedeniyle Ocak 2021-Nisan 2021 tarihleri arasında kliniğimize yatırılan toplam 158 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar hastalığın şiddetine göre hafif-orta ve ağır pnömoni olarak iki gruba ayrılmıştır. İki grup yaş, cinsiyet, semptom ve bulgular, komorbiditeler, laboratuvar parametreleri, serum ACE düzeyi ve mortalite açısından karşılaştırılmıştır. Serum ACE düzeyi spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 61 (min: 18 maks: 89) olup 85 (%53.5)’i erkekti. 106 (%66.7) hastada ek hastalık mevcuttu. En sık semptom sırayla dispne (%61), öksürük (%57.2) ve halsizlikti (%49.7). Ağır pnömoni olan grupta lökosit, C-reaktif protein, Ferritin, D-Dimer ve yattığı gün sayısı hafif-orta pnömoni grubuna göre daha yüksek olup fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırayla p=0.004, p<0.001, p=0.005, p=0.01, p<0.001). Ağır pnömoni grubunda yoğun bakım ünitesine gidiş, entübasyon ve mortalite oranları daha yüksekti(sırayla p=0.035, p=0.035, p=0.035). Hastaların ortalama serum ACE düzeyi 25.14 (min: 3.39- max: 75.28) U/L olup her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.61).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaneye yatış sırasındaki serum ACE düzeyleri ile COVID-19 şiddeti arasında herhangi bir ilişki bulunmadı. Başvuru anındaki serum ACE düzeyinin hastalık şiddetini yansıtmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anjiyotensin dönüştürücü enzim, COVID-19, hastalık şiddeti, serum ACE.

Berrin Zinnet Eraslan, Zeynep Yıldız, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Ersin Demirer, Elif Torun Parmaksız, Ayşe Batırel. The Relationship between Serum ACE Level and Disease Severity in Patients Hospitalized Due To COVID-19 pneumonia. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 59-64

Corresponding Author: Berrin Zinnet Eraslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale