ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Blood Gas Analysis as a Mortality Predictor [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 228-231 | DOI: 10.14744/scie.2019.44365

Evaluation of Blood Gas Analysis as a Mortality Predictor

Nihat Müjdat Hökenek1, Avni Uygar Seyhan1, Mehmet Özgür Erdogan3, Davut Tekyol2, Erdal Yılmaz1, Semih Korkut1
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, University of Bahçeşehir, Göztepe Medical Park Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study examines the effects of the blood gas analysis on mortality. This method may contribute to decreasing mortality rates in intensive care wards and emergency rooms.
METHODS: The study uses the data that was retrospectively derived and analyzed from patients who were admitted to Haydarpasa Numune Education and Research Hospital Emergency Room between January 2016-January 2017. Two hundred seventy-four patients added to this study, and the data were taken from the patient’s first blood gas analysis.
RESULTS: Our study showed us lactate, base excess, bicarbonate levels can have a relation with mortality. Statistical analysis for lactate had 4.64±4.696 mEq/L values, and it was significant for mortality in the non-survival group (p=0.000). In the ROC analysis of the lactate, the area under the curve was determined as 0.725, and when the lactate was above 1.5 mEq/L, it had 76% sensitivity and 54% specificity. In the non-survivor group (mean±SD) -5.57±9.852 mmol/L values for the base deficit was found to be meaningful in terms of mortality (p=0.000). The area under the curve was 0.726 as a result of the ROC analysis of the base excess, with a sensitivity of 63% and a specificity of 74.7% for the value of -2.5 mmol/L. The statistics for bicarbonate (mean±SD) 19.63±7.725 mmol/L range values are significant as predictors of mortality (p<0.05). In our study, 62% mortality was observed in the baseline values of -2 mmol/L and below for base excess, and it was found to be a significant predictor of mortality. The other parameters, (pH, PCO2, PaO2), were not statistically significant as a mortality predictor (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the data obtained in our study, the findings suggest that the values of lactate, bicarbonate and base deficit could be the predictors of mortality.

Keywords: Base excess, blood gas; lactate; mortality.

Mortalite Prediktörü Olarak Kan Gazı Analizinin Değerlendirilmesi

Nihat Müjdat Hökenek1, Avni Uygar Seyhan1, Mehmet Özgür Erdogan3, Davut Tekyol2, Erdal Yılmaz1, Semih Korkut1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Bahçeşehir Üniverstesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Göztepe Medical Park Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma kan gazı analizinin mortalite üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu yöntem yoğun bakımlarda ve acil servislerde mortalite oranlarının azaltılmasına katkıda bulunabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma verileri Ocak 2016–Ocak 2017 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen hastalardan geriye dönük olarak edinildi ve analiz edildi. Bu çalışmaya 274 hasta alındı, hasta verileri acil servis başvurularındaki ilk kan gazı kayıtlarından alındı.
BULGULAR: Çalışmamız bize laktat, baz açığı ve bikarbonat düzeylerinin mortalite ile ilişkili olabileceğini gösterdi. Laktat için istatistiksel analiz sağkalım olmayan grupta 4.64±4.696 mEq/L değerlerine sahipti ve mortalite açısından anlamlıydı (p=0.000). Laktatın ROC analizinde, eğri altındaki alan 0.725 olarak belirlenmiştir. Laktat 1.5 mEq/L’nin üzerinde olduğunda, %76 duyarlılığa ve %54 özgüllüğe sahiptir. Hayatta kalan grupta (ortalama±SS), baz açığı için -5.57±9.852 mmol/L değerlerinin mortalite açısından anlamlı olduğu bulundu (p=0.000). Eğri altındaki alan, baz açığı için, -2.5 mmol/L değerinde ROC analizi sonucunda 0.726 bulundu. Bu değerin %63 duyarlılık ve %74.7 özgüllüğe sahip olduğu tespit edildi. Bikarbonat için (ortalama±SS) 19.63±7.725 mmol/L aralığı değerleri mortalitenin prediktörü olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Çalışmamızda baz açığı için -2 mmol/L ve altındaki bazal değerlerde %62 mortalite gözlendi ve mortalitenin anlamlı bir prediktörü olduğu bulundu. Diğer parametreler (pH, PCO2, PaO2) mortaliteyi tahmin etmede anlamlı bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde edilen veriler sonucunda laktat, bikarbonat ve baz açığı değerlerinin mortalite prediktörü olabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baz açığı, kan gazı; laktat; mortalite.

Nihat Müjdat Hökenek, Avni Uygar Seyhan, Mehmet Özgür Erdogan, Davut Tekyol, Erdal Yılmaz, Semih Korkut. Evaluation of Blood Gas Analysis as a Mortality Predictor. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 228-231

Corresponding Author: Nihat Müjdat Hökenek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale