ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Efficacy of Cyclocryotherapy on Pain in Patients with Absolute Glaucoma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 70-73 | DOI: 10.14744/scie.2023.24582

Efficacy of Cyclocryotherapy on Pain in Patients with Absolute Glaucoma

Burcu Yelmi, Anıl Ağaçkesen, Burak Tanyildiz, Şaban Şimşek
Department of Ophthalmology, Health Science University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the short-term efficacy of cyclocryotherapy in pain control in 63 patients with absolute glaucoma who had pain and no vision despite maximum medical treatment.
METHODS: 63 eyes of 63 glaucoma patients defined as absolute glaucoma were included in the study. The intraocular pressures, number of drops used, pain status and need for recurrent therapy were compared before and after the procedure at 1 and 3 months.
RESULTS: 13 of the patients were female and 40 were male. The mean age was 59.4±17.5 years. 50 of the patients were diagnosed with neovascular glaucoma, 3 with congenital glaucoma, 1 with primary open-angle glaucoma and 9 with angle-closure glaucoma. Preoperative mean intraocular pressure was 50.7±12 mmHg, while it was found to be 37.9±15.4 mmHg in the 1st month and 28.5±15.8 mmHg in the 3rd month postoperatively. The decrease in intraocular pressure before and after the procedure was statistically significant at 1 and 3 months. (p<0.0001) Pain control was received 85% at the first month and 96% at the third month after the procedure. Number of medications that were used was found 3.00 and 2.3±0.9 respectively before and after the procedure and this was statistically significant. (p<0.0001) While no phthisis was observed in any patient, evisceration was applied to 2 patients because of uncontrolled pain.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cyclocryotherapy may be a preferred treatment option before evisceration, as it is a non-invasive, inexpensive and easily applicable method in patients whose pain control cannot be achieved, although it has lost its former popularity with the discovery of new options in the surgical and medical treatment of glaucoma.

Keywords: Cyclocryotherapy, absolute glaucoma, pain control, phthisis, evisceration.

Absolu Glokom Hastalarında Siklokriyoterapi Tedavisinin Ağrı Üzerine Etkinliği

Burcu Yelmi, Anıl Ağaçkesen, Burak Tanyildiz, Şaban Şimşek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları,i̇stanbul,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı maksimum medikal tedaviye rağmen ağrısı olan ve görme hissi olmayan 63 absolu glokom hastasına ağrı kontrolü için uygulanan siklokriyoterapi tedavisinin kısa dönem etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Absolu glokom olarak tanımlanan 63 glokom hastasının 63 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların işlem öncesi ve sonrasındaki 1 ve 3. aydaki göz içi basınçları, kullandıkları ilaç sayıları, ağrı durumları ve tekrar uygulama gereksinimleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 13’ü kadın 40’ı erkekti. Yaş ortalaması 59.4+-17.5 idi. Hastaların 50 si neovasküler glokom, 3ü konjenital glokom,1’i primer açık açılı glokom ve 9’u açı kapanması glokomu tanılıydı. Preoperatif ortalama göz içi basıncı 50,7 mmHg +-12 mm-Hg iken post operatif 1. ayda 37.9+-15 mm-Hg, 3. ayda 28.5+-15.8 mm-Hg olarak bulundu. İşlem öncesi ve sonrasında 1 ve 3. ayda göz içi basıncında elde edilen düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı. (p<0.0001) Ağrı kontrolü işlem sonrası birinci ayda %85, üçüncü ayda %96 olarak bulundu. İşlem öncesi ve sonrası kullanılan ilaç miktarları sırasıyla 3 ve 2.3±0.9 olarak bulundu ve bu değer istatstiksel olarak anlamlı görüldü. (p<0.0001) Hiçbir hastada fitizis görülmezken ağrı kontrolü sağlanamaması nedeniyle 2 hastaya eviserasyon uygulandığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Siklokriyoterapi glokomun cerrahi ve medikal tedavisinde yeni seçeneklerin bulunmasıyla eski popülerliğini kaybetmesine rağmen ağrı kontrolü sağlanamayan hastalarda non invazif, ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olmasıyla eviserasyon öncesi tercih edilebilir bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: Absolu glokom, ağrı kontrolü, eviserasyon, fitizis, siklokriyoterapi.

Burcu Yelmi, Anıl Ağaçkesen, Burak Tanyildiz, Şaban Şimşek. Efficacy of Cyclocryotherapy on Pain in Patients with Absolute Glaucoma. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 70-73

Corresponding Author: Burcu Yelmi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale