ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Shock Index and Modified Shock Index Might be Reliable for Predicting Morbitidy in Pregnancy-Related Hypertensive Disorders [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 1-7 | DOI: 10.14744/scie.2024.19052

Shock Index and Modified Shock Index Might be Reliable for Predicting Morbitidy in Pregnancy-Related Hypertensive Disorders

Kübra Çakar Yılmaz1, Gül Çakmak2, Ulgen Zengin2, Sunullah Soysal1, Ayten Saracoglu3
1Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Marmara Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Anaesthesiology and Reanimation Marmara Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Clinical Anesthesiology, Aisha Bint Hamad Al Attiyah Hospital, HMC, Qatar University, Qatar

INTRODUCTION: Maternal Early Warning Criteria including; systolic - diastolic blood pressure, peripheral oxygen saturation and urine output, is a useful marker for predicting postoperative complications. Shock index and the modified shock index were used to determine the need for fluid and transfusion in hypovolemia. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of using shock index and modified shock index as a parameter of the early warning system to predict the need for postpartum blood transfusion, complications and mortality in pregnancy-related hypertensive diseases.
METHODS: Following the Ethics Committee approval, between 2012-2017, 192 patients between the ages of 13-47, undergoing caesarean section due to preeclampsia, eclampsia, chronic hypertension and gestational hypertension were enrolled in this study.
RESULTS: There was a positive correlation between SI and embolism and arrhythmia at admission and between the modified shock index and Intrauterine Growth Retardation at delivery (p<0.05). There is a significant positive correlation between the shock index and modified shock index at admission and fresh frozen plasma and Platelet suspension transfusion. There is a significant positive correlation between the shock index at delivery and packed red blood cells, fresh frozen plasma, and platelet suspension transfusion. There is a significant positive correlation between the modified shock index at delivery fresh frozen plasma and packed red blood cells transfusions (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that modified shock index and shock index could important markers in predicting maternal and fetal complications in hypertensive diseases due to pregnancy as well as postpartum blood transfusion.

Keywords: Mortality, pre-eclampsia, shock index, the modified shock index.

Şok İndeks ve Modifiye Şok İndeksi, Gebeliğe Bağlı Hipertansif Bozukluklarda Morbiditeyi Tahmin Etmede Güvenilir Olabilir

Kübra Çakar Yılmaz1, Gül Çakmak2, Ulgen Zengin2, Sunullah Soysal1, Ayten Saracoglu3
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Klinik Anesteziyoloji, Aisha Bint Hamad Al Attiyah Hastanesi, HMC, Katar Üniversitesi, Katar

GİRİŞ ve AMAÇ: Maternal erken uyarı kriterleri sistolik – diyastolik kan basıncı (SKB/DKB), periferik oksijen satürasyonu ile idrar çıkışını içeren ve postoperatif komplikasyonların öngörülmesinde yararlı bir belirteçtir. Şok indeks (SI) ve Modifiye Şok indeks (MSI) ise hipovolemide sıvı ve transfüzyon ihtiyacının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gebeliğe bağlı gelişen hipertansif hastalıklarda postpartum kan transfüzyonu ihtiyacı, anne ve fetüste gelişebilecek komplikasyonların ve mortalitenin ön görüsü için erken uyarı sisteminin bir parametresi olarak SI ve / veya MSI kullanımı etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yerel Etik Kurul onayı alındıktan sonra, 2012-2017 tarih aralığında preeklampsi, eklampsi, kronik hipertansiyon ve gebelik hipertansiyonu nedeniyle sezaryen operasyonu geçiren 13-47 yaş aralığında 192 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Hastaların SI ile başvuru sırasındaki emboli ve aritmi arasında ve doğum sırasında MSI ile İntrauterin Büyüme Geriliği arasında pozitif korelasyon vardı (p<0.05). Başvuru sırasındaki SI ve MSI ile taze donmuş plazma ve Trombosit süspansiyonu transfüzyonu arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunmaktadır. Doğum sırasındaki SI ile paketlenmiş kırmızı kan hücreleri, taze dondurulmuş plazma ve trombosit süspansiyonu transfüzyonu arasında anlamlı bir pozitif korelasyon vardır. Taze donmuş plazma teslimi ile paketlenmiş kırmızı kan hücresi transfüzyonları sırasındaki MSI arasında anlamlı pozitif korelasyon vardır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Modifiye şok indeksi ve şok indeksinin gebelik ve postpartum kan transfüzyonuna bağlı hipertansif hastalıklarda maternal ve fetal komplikasyonları öngörmede önemli belirteçler olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Modifiye şok indeks, mortalite, preeklampsi, şok indeks.

Kübra Çakar Yılmaz, Gül Çakmak, Ulgen Zengin, Sunullah Soysal, Ayten Saracoglu. Shock Index and Modified Shock Index Might be Reliable for Predicting Morbitidy in Pregnancy-Related Hypertensive Disorders. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 1-7

Corresponding Author: Gül Çakmak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale