ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Follow-Up Results and Literature Review in Angle Closure Glaucoma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 108-111 | DOI: 10.14744/scie.2021.03371

Follow-Up Results and Literature Review in Angle Closure Glaucoma

Gizem Doğan Gökçe1, Raziye Dönmez Gün2, Anıl Ağaçkesen2, Burcu Yelmi2, Murat Oklar2, Şaban Şimşek2
1Department fo Ophthalmology, Balıkesir Gönen State Hospital, Balıkesir, Turkey
2Department of Ophthalmology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to evaluate the follow-up results of patients diagnosed with angle closure glaucoma (ACG) and the factors affecting the final intraocular pressure (IOP) level in these patients.
Methods: The data from 63 eyes of 43 patients diagnosed with ACG between January 2016 and December 2019 were retrospectively analyzed. Six-month follow-up results of the patients were evaluated. Best corrected visual acuity (BCVA), biomicroscopic examination findings, IOP level, and treatment-related complications, if any, were examined at the time of admission and at the last examination.
Results: The mean IOP level of 13 (30.3%) male and 30 (69.7%) female patients with a mean age of 62.24±12.5 years (36–84 years) was 32.23±14.3 mmHg at the time of admission, while it was 14.41±8.4 mmHg at the last examination. AAC was observed in 23 (34%) eyes. The most common treatment methods were peripheral laser iridotomy (PLI) and the surgical lens extraction (LE). The mean IOP reduction was 19.71±4.3, 20.6±9.5, 31.03±12.20, and 17.73±2.8 mmHg in the PLI, LE, PLI, and LE groups, respectively. At the end of 6 months, the IOP level in 55 (88%) eyes was between 10 and 21 mmHg. Blindness developed in three eyes.
Conclusion: In our study, 6-month follow-up data of newly diagnosed ACG patients were presented. A greater IOP reduction was achieved in groups where LE or trabeculectomy was performed using PLI. There was no statistically significant difference in IOP reduction and surgical complications with LE and trabeculectomy (p=0.3).

Keywords: Angle closure, glaucoma; glaucoma surgery.

Açı kapanması glokomunda takip sonuçları ve literatür incelemesi

Gizem Doğan Gökçe1, Raziye Dönmez Gün2, Anıl Ağaçkesen2, Burcu Yelmi2, Murat Oklar2, Şaban Şimşek2
1Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Balıkesir, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir hastanesi

Amaç: Açı kapanması glokomu (AKG) tanısı alan hastaların takip sonuçlarının ve bu hastalarda nihai göz içi basıncı (GİB) düzeyine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2016–Aralık 2019 tarihleri arasında açı kapanması glokomu tanısı alan 43 hastanın 63 gözüne ait veriler geriye dönük olarak incelendi. Hastaların altı aylık takip sonuçları değerlendirildi. Başvuru anındaki ve son muayenelerindeki en iyi düzeltilmiş görme keskin-likleri (EİDGK), biyomikroskopik muayene bulguları, GİB seviyesi, uygulanan tedavi yöntemleri varsa tedavilere bağlı komplikasyonlar incelendi.
Bulgular: Yaş ortalamaları 62.24±12.5 (36–84 yıl) yıl olan 13’ü (%30.3) erkek, 30’u (%69.7) kadın toplam 43 hastanın başvuru anındaki ortalama GİB 32.23±14.3 mmHg iken son muayenedeki ortalama GİB düzeyi 14.41±8.4 mmHg idi. Yirmi üç (%34) gözde akut açı kapanması görüldü. En sık uygulanan tedavi yöntemi periferik laser iridotomi (PLI), en sık uygulanan cerrahi lens ekstraksiyonu (LE) oldu. PLI, LE, PLI ve LE birlikte, trabekülektomi uygulanan gruplarda sırasıyla 19.71±4.3 mmHg, 20.6±9.5 mmHg, 31.03±12.20 mmHg, 17.73±2.8 mmHg’lık ortalama GİB düşüşü sağlandı. Altı ay sonunda gözlerin 55’inde (%88) GİB seviyesi 10 mmHg ile 21 mmHg seviyeleri arasındaydı. Üç gözde körlük gelişmişti.
Sonuç: Çalışmamızda, yeni tanı alan AKG hastalarının altı aylık takip verileri sunuldu. Lens ekstraksiyonu veya trabekülektominin periferik laser iridotomiyle birlikte uygulandığı gruplarda daha fazla GİB düşüşü sağlandı. Lens ekstraksiyonu ve trabekülektomi arasında GİB seviyesi düşüşü ve cerrahi komplikasyon gelişme oranı açısından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p=0.3).

Anahtar Kelimeler: Açı kapanması, glokom; glokom cerrahisi.

Gizem Doğan Gökçe, Raziye Dönmez Gün, Anıl Ağaçkesen, Burcu Yelmi, Murat Oklar, Şaban Şimşek. Follow-Up Results and Literature Review in Angle Closure Glaucoma. South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 108-111

Corresponding Author: Gizem Doğan Gökçe, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale