ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation Of Demographic Features Of Appendectomies [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 30-31

Evaluation Of Demographic Features Of Appendectomies

Selahattin Vural, Erhan Tuncay, Feyyaz Onuray, Tarık Gandi Çinçin
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Appendicitis is the most commonly observed disease in emergency units. We retrospectively evaluated the patients who underwent appendectomy in our service for the last 6 years. Eight hundred thirty four patients operated between 1996 and 2002 were the subject of this study. Demographics were analyzed with chi-square test in Graphed Prisma V3 program. The seasonal distribution of the cases was analyzed with Kolmogorov-Smirnow test. Five hundred and two patients (60.8%) were male, whereas 332 (39.2%) were female. The median ages in male and female were 22.35±9.95 and 23.52±16.66 years respectively. The patients were generally in the second (n=338) and third (n=233) decades. The postoperative diagnosis were acute appendicitis in 568 (68.1%), perforated appendicitis in 213 (25.5%) and false laparotomy in 53 (6.4%) patients. The false laparatomies were high in females. Since the false laparatomies were statistically significantly high in females, we conclude that diagnostic algorithm should be followed in female patients.

Keywords: Appendicitis, laparotomy, demographic analyses

Apendektomilerin Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Selahattin Vural, Erhan Tuncay, Feyyaz Onuray, Tarık Gandi Çinçin
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Akut apandisit acil servislerinde sık tedavi edilen hastalıklardandır. Kliniğimizde son 6 yılda yapılan apendektomi olguları ve bunların demografik özelliklerini retrospektif olarak inceledik. 1996-2002 yılları arasında kliniğimize başvuran ve akut apandisit ön tanısıyla opere edilen 834 hasta çalışmaya alındı. Demografik özellikler "Graphed Prisma V3" paket programındaki ki-kare (X2) testi ile, olguların mevsimsel dağılımı ise Kolmogorov-Smirnow testiyle değerlendirildi. Olguların 502’si (%60,8) erkek, 332’si (%39.2) kadındı. Erkeklerin yaş ortalaması 22.35±9.95, kadınların yaş ortalaması 23.52±16.66 idi. Hastalar genelde ikinci (n=338) ve üçüncü (n=233) dekattaydı. Postoperatif tanılar akut apandisit (%68.1, n=568), perfore apandisit (%25.5, n=213), negatif laparatomi (%6.4, n=53) idi. İstatistiksel olarak negatif laparatomi kadınlarda anlamlı bir şekilde yüksek bulundu. Bu nedenle bayan hastalarda diagnostik algoritma izlenmelidir kararına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, laparatomi, demografik özellikler

Selahattin Vural, Erhan Tuncay, Feyyaz Onuray, Tarık Gandi Çinçin. Evaluation Of Demographic Features Of Appendectomies. South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 30-31

Corresponding Author: Selahattin Vural
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale