ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Clinical Significance of Complete Blood Count Parameters for Frequent Emergency Department Admissions and Re-hospitalisation in Patients with Asthma Attacks Requiring Hospitalisation [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 211-216 | DOI: 10.14744/scie.2019.81300

The Clinical Significance of Complete Blood Count Parameters for Frequent Emergency Department Admissions and Re-hospitalisation in Patients with Asthma Attacks Requiring Hospitalisation

Fatma Tokgoz Akyil1, Murat Erdal Ozantürk1, Ahmet Topbaş1, Hasan Tütüncüler1, Gökhan Söğüt1, Mustafa Akyıl2, Tulin Sevim3
1Department of Chest Diseases, Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, Turkey
3Department of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate factors associated with emergency department (ED) admission and re-hospitalization within 1 year following a baseline asthma attack requiring hospitalization, and to investigate the role of complete blood count (CBC) parameters in these attacks.
METHODS: This was a retrospective, observational study of patients hospitalized due to an asthma attack between September 2015 and September 2017. The number of ED admissions and re-hospitalizations due to an asthma attack within a year of the original admission was investigated and predictive factors related to frequent ED admissions (≥2) and re-hospitalization were analyzed.
RESULTS: Among the 59 study patients, the mean age was 58±16 years and 9 (15%) were male. Follow-up data revealed that 15 (25%) patients had frequent ED admissions and 20 (34%) patients were re-hospitalized within a year. Demographic details, additional diseases, and the baseline C-reactive protein level were not found to be predictive of subsequent asthma attacks. A baseline higher count of leukocytes (p=0.003) and neutrophils (p=0.001) and the ratio of neutrophils to lymphocytes (NLR) (p=0.017) were found to be statistically significant in patients with frequent ED admissions. The risk of re-hospitalization was found to increase with a higher baseline NLR (p=0.022) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) (p=0.024).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CBC analysis can provide important clues for prognosis in asthma attacks. The NLR should be considered as a possible indicator of frequent ED admissions, and the NLR and PLR should be taken into account as potential signs of re-hospitalization.

Keywords: Asthma, eosinophil; lymphocyte; neutrophil.

Hastane Yatışı Gereken Erişkin Astım Ataklarında Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Sık Acil Başvuruları ve Yeniden Hastane Yatışı İçin Prognostik Önemi

Fatma Tokgoz Akyil1, Murat Erdal Ozantürk1, Ahmet Topbaş1, Hasan Tütüncüler1, Gökhan Söğüt1, Mustafa Akyıl2, Tulin Sevim3
1Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Çanakkale
2Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Çanakkale
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hastane yatışı gerektiren astım ataklarını takiben, bir yıl içinde yeniden acil başvuruları ve hastane yatışı ile ilişkili faktörleri araştırmak, tam kan sayımı parametrelerinin ataklar ile ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, retrospektif gözlemsel bir çalışma olup Eylül 2015-Eylül 2017 arasında kliniğimizde astım atağı nedeniyle yatırılan hastalar değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları ve bazal kan sayımı parametreleri kaydedildi. Takip eden bir yıl içinde sık acil başvuruları (≥2) ve yeniden hastane yatışı ile ilişkili faktörler analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 59 hastanın yaş ortalaması 58±16 idi, 9 hasta (%15) erkekti. Bir yıl içinde 15 (%25) hastada sık acil başvurusu, 20 (%34) hastada yeniden hastane yatışı kaydedildi. Demografik özellikler, ek hastalıklar ve bazal C-reaktif protein değerleri ile daha sonraki ataklar arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Sık acil başvurusu olan hastalarda bazal lökosit (p=0.003), nötrofil (p=0.001) ve nötrofillerin lenfositlere oranı (NLO) (p=0.017) istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Yeniden hastane yatışının ise yüksek bazal NLO (p=0.022) ve PLO (p=0.024) değerleri ile ilişkili olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tam kan sayımı analizi astım ataklarında prognoz için önemli ipuçları sağlayabilir. Sık acil başvuruları riski için NLO; yeniden yatış gerekecek ataklar için ise NLO ve PLO değerleri dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Astım, eozinofil; lenfosit; nötrofil.

Fatma Tokgoz Akyil, Murat Erdal Ozantürk, Ahmet Topbaş, Hasan Tütüncüler, Gökhan Söğüt, Mustafa Akyıl, Tulin Sevim. The Clinical Significance of Complete Blood Count Parameters for Frequent Emergency Department Admissions and Re-hospitalisation in Patients with Asthma Attacks Requiring Hospitalisation. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 211-216

Corresponding Author: Fatma Tokgoz Akyil, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale