ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Diagnostic Value of Systemic Immune-inflammation Index in Patients with Acute Pancreatitis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 131-137 | DOI: 10.14744/scie.2023.70893

Diagnostic Value of Systemic Immune-inflammation Index in Patients with Acute Pancreatitis

Ertuğrul Altuğ1, Adem Çakır2, Hüseyin Kılavuz3, Kemal Şener1, Gökhan Eyüpoğlu1, Ramazan Güven1
1Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Department of Emergency Medicine, İstanbul, Türkiye
2Ministry of Healthy of Turkey Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Department of Emergency Medicine, Çanakkale, Türkiye
3Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Department of General Surgery, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Acute pancreatitis is one of the most common causes of gastrointestinal dis-eases. Furthermore, it is a very common disease diagnosed in the emergency department (ED). However, the diagnosis of acute pancreatitis cannot be made with simple and inexpensive methods in the ED. The systematic immune-inflammation index (SII) is a scoring system that has recently been introduced for diagnosing inflammatory diseases. This study investigates the use of SII in diagnosing acute pancreatitis and predicting its severity.
METHODS: This study was carried out retrospectively, in a single center, in the ED of a tertiary education and research hospital. The study included patients who presented to the ED between June 2021 and December 2021 and were diagnosed with acute pancreatitis and who met the inclusion criteria. Of 207 patients diagnosed with acute pancreatitis, 150 patients who met the inclusion criteria were included in the study.
RESULTS: Comparison of SII and neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) in diagnosing pancreatitis and predicting its severity showed that SII with a cutoff value of 938.82×109/L had 78.7% sensitivity and 46% specificity in diagnosing pancreatitis (area under the curve [AUC]: 0.685; 95% confidence interval [CI]: 0.626–0.745). NLR, with a cutoff value of 4.45, on the other hand, had 74.7% sensitivity and 50% specificity in diagnosing pancreatitis (AUC: 0.677; 95% CI: 0.617–0.737). SII performed better than NLR in diagnosing acute pancreatitis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SII is more sensitive in the diagnosis of acute pancreatitis, and NLR is more sensitive in disease severity. SII can be used in the diagnosis of acute pancreatitis.

Keywords: Acute pancreatitis, neutrophil–lymphocyte ratio; systemic immune-inflammatory index

Akut Pankreatitte Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin Tanısal Değeri

Ertuğrul Altuğ1, Adem Çakır2, Hüseyin Kılavuz3, Kemal Şener1, Gökhan Eyüpoğlu1, Ramazan Güven1
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği
2Türkiye Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akis Ersoy Devlet Hastanesi, Acil Tıp
3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatit, gastrointestinal hastalıkların en yaygın nedenlerinden biridir. Ayrıca, acil serviste (AS) teşhis edilen çok yaygın bir hastalıktır. Ancak acil serviste basit ve ucuz yöntemlerle akut pankreatit tanısı konulamamaktadır. Sistematik immün-enflamasyon indeksi (SII), enflamatuvar hastalıkların teşhisi için son zamanlarda tanıtılan bir puanlama sistemidir. Bu çalışma, SII’nin akut pankreatit tanısında ve ciddiyetini tahmin etmede kullanımını araştırmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu, üçüncü basamak bir hastanenin acil servisinde yapılan retrospektif ve tek merkezli bir çalışmadır. Çalışmaya Haziran 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında acil servise başvuran, akut pankreatit tanısı alan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalar alındı. Akut pankreatit tanısı alan 207 hastadan dahil edilme kriterlerini karşılayan 150 hasta çalışmaya alındı.
BULGULAR: Pankreatit tanısında ve şiddetini tahmin etmede SII ve nötrofil-lenfosit oranının (NLO) karşılaştırılması, 938.82×109/L kesme değeri olan SII’nin pankreatit (alan) tanısında %78.7 duyarlılığa ve %46 özgüllüğe sahip olduğunu gösterdi. Eğrinin altında (EAA): 0.685; %95 güven aralığı (CI): 0.626–0.745). Kestirim değeri 4.45 olan NLO ise pankreatit tanısında %74.7 duyarlılığa ve %50 özgüllüğe sahipti (EAA: 0.677; %95 GA: 0.617–0.737). SII, akut pankreatit tanısında NLR’den daha iyi performans gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SII, akut pankreatit tanısında NLR’den daha fazla duyarlılık göstermektedir. Ancak hastalığın ciddiyetini belirlemede NLR daha duyarlıdır. Sonuç olarak SII acil serviste akut pankreatit tanısında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, nötrofil-lenfosit oranı; sistemik immün enflamatuvar indeks.

Ertuğrul Altuğ, Adem Çakır, Hüseyin Kılavuz, Kemal Şener, Gökhan Eyüpoğlu, Ramazan Güven. Diagnostic Value of Systemic Immune-inflammation Index in Patients with Acute Pancreatitis. South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 131-137

Corresponding Author: Ertuğrul Altuğ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale