ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Subcoracoid Effusion in Subscapularis Tears Is it a Radiological Marker? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 65-69 | DOI: 10.14744/scie.2024.69320

Subcoracoid Effusion in Subscapularis Tears Is it a Radiological Marker?

Ersin Şensöz, Engin Eceviz
Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lutfi Kirdar Kartal City Hospital Clinic İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Diagnosing subscapularis tendon rupture in preoperative MRI slices can be challenging. This study investigated whether subcoracoid effusion (SE) is more common in subscapularis tendon injuries and whether it can serve as a marker.
METHODS: Patients with subscapularis tendon rupture were categorized as Group 1, consisting of 26 patients, while patients with intact subscapularis tendon but other cuff pathologies were classified as Group 2, consisting of 116 patients. We evaluated the presence of effusion in the subcoracoid bursa, effusion in the subscapular bursa, acromiohumeral distance, and coracohumeral distance. We examined retrospectively 208 patients who underwent shoulder arthroscopy in the same clinic between January 2021 and August 2023. We included 142 patients in the study who underwent surgery due to rotator cuff rupture. cuff rupture. We reviewed preoperative MRI images and surgical notes of the patients. Patients with subscapularis rupture were categorized as Group 1, consisting of 26 patients, while patients with intact subscapularis but other cuff pathologies were classified as Group 2, consisting of 116 patients.
RESULTS: No statistically significant differences were observed between the groups regarding sex, age, and gender. Of 142 patients, 26 (18%) had arthroscopically confirmed Ssc tears. Among these, 22 were repaired, and 4 underwent debridement. There was no significant difference between the groups regarding acromiohumeral distance (p=0.253) and coracohumeral distance (p=0.12). No significant difference was found in subscapular bursa effusion between the groups (p=0.81). The difference in SE between the groups was statistically significant (p=0.0003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we showed the relationship between the sub finding and Ssc tears. We found no relationship between coracohumeral and acromiohumeral distance and subscapularis tears.

Keywords: Subcoracoid, effusion, subscapularis, rotator cuff tear.

Subkorakoid Efüzyon, Subskapularis Yırtıklarında Radyolojik Bir Belirteç Midir?

Ersin Şensöz, Engin Eceviz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Ameliyat öncesi MR kesitlerinde subscapularis tendon rüptürünün teşhis edilmesi zor olabilir. Bu çalışmada subscapularis tendon yaralanmalarında subkorakoid efüzyonun (SE) daha sık görülüp görülmediği ve bunun bir belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada rotator manşet yırtığı nedeniyle ameliyat edilen 142 hastayı retrospektif olarak inceledik. Subskapularis tendon yırtığı olan hastalar 26 hastadan oluşan Grup 1 olarak sınıflandırılırken, subskapularis tendonu sağlam ancak diğer manşet patolojileri olan hastalar 116 hastadan oluşan Grup 2 olarak sınıflandırıldı. Tüm hastaların ameliyat öncesi MR kesitleri incelendi. Subkorakoid bursada efüzyon varlığını, subskapular bursada efüzyonu, akromiohumeral mesafeyi ve korakohumeral mesafeyi değerlendirdik.208 hastayı retrospektif olarak inceledik. Çalışmaya rotator manşet yırtığı nedeniyle ameliyat edilen 142 hastayı dahil ettik. Hastaların ameliyat öncesi MR görüntülerini ve ameliyat notlarını inceledik. Subskapularis rüptürü olan hastalar 26 hastadan oluşan Grup 1 olarak sınıflandırılırken, subskapularis sağlam ancak diğer manşet patolojileri olan hastalar 116 hastadan oluşan Grup 2 olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında cinsiyet, yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. 142 hastanın 26’sında (%18) artroskopik olarak doğrulanmış Ssc yırtığı vardı. Bunlardan 22’si onarıldı, 4’üne debridman uygulandı. Akromiohumeral mesafe (p: 0.253) ve korakohumeral mesafe (p: 0.12) açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Gruplar arasında subskapular bursa efüzyonu açısından anlamlı fark bulunamadı (p: 0.81). Gruplar arasındaki SE farkı istatistiksel olarak anlamlıydı (p: 0.0003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile ameliyat öncesi dönemde çekilen MR görüntülerinde subkorakoid efüzyon görülmesinin subskapularis yırtıklarının tanısındaki etkinliğini ortaya koyduk. Subskapularis yırtığı olan hastalarda anlamlı olarak daha sık görüldüğünü bulduk.

Anahtar Kelimeler: Efüzyon, rotator manşet yırtığı, subkorakoid, subskapularis.

Ersin Şensöz, Engin Eceviz. Subcoracoid Effusion in Subscapularis Tears Is it a Radiological Marker?. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 65-69

Corresponding Author: Ersin Şensöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale