ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer Patients with Axillary Involvement [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 165-169 | DOI: 10.14744/scie.2021.57625

Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer Patients with Axillary Involvement

Muhammet Fikri Kündeş
Department of Generaly Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aim to determine the condition of the breast cancer patient’s axilla after neoadjuvant chemotherapy (NACT) with PET/CT, evaluate our approach to the axilla after sentinel lymph node biopsy (SLNB), and examine the axillary lymph node dissection (ALND) and its results in the light of the literature.
METHODS: In Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, 100 women patients who were diagnosed with breast cancer and operated after NACT between 2016 and 2019 were evaluated retrospectively. Patients were evaluated in terms of tumor size, stage, presence or absence of axillary involvement before and after NACT, age, the operation performed, follow-up time, recurrence, pathological status of the axilla, and mass.
RESULTS: In this study, the mean age was 53.4±11 years (26–75 years). The mean tumor diameter was 29.06±13 mm (10–80 mm) before NACT and 13.42±17 mm (0–80 mm) (p<0.001) after NACT. The mean tumor diameter in the pathogen specimen was 14.91±19 mm (0–80 mm). Before NACT, 36 of our patients were stage III and 64 were stage II. After NACT, 79 of our patients were downstage (p<0.001), 18 patients did not change in stage, and 3 patients progressed from stage II to III. Pathological complete response was obtained in a total of 34 patients (38%). Before NACT, all patients had axillary lymph node (LN) positivity clinically and visually. SLNB was negative in 51 of 100 patients who underwent SLNB and positive in the remaining 49 patients. After ALND of positive patients, it was seen that the positive LNs of 25 patients were removed by SLNB. Metastasis to other LNs was also detected in 24 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that it would be appropriate to consider NACT for breast can-cer and it would be appropriate to make a surgical decision for axilla after SLNB.

Keywords: Axillary dissection, breast cancer; neoadjuvant chemotherapy; sentinel lymph node

AksillaTutulumu Olan Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşımımız

Muhammet Fikri Kündeş
Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu yazının amacı, meme kanseri nedeni ile neoadjuvant kemoterapi (NAKT) gören hastaların aksillalarının durumunu PET/BT ile değerlendirmek ve sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) ile aksillaya yaklaşımımızı ve aksiler lenf nodu diseksiyonunu ve sonuçlarını literatür eşliğinde irdelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016–2019 yılları arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde meme kanseri tanısı alıp NAKT sonrası ameliyat edilen 100 kadın hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar yaş; NAKT öncesi tümör çapı, evre, aksiler tutulum olup olmaması NAKT sonrası tümör çapı, evresi, aksilla durumu, yapılan ameliyat ve ameliyat sonucu patolojik olarak aksilla ve kitle durumu, takip süresi ve nüks açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada, yaş ortalaması 53.4±11 idi (26/75). Hastaların neoadjuvant kemoterapi (NAKT) öncesi tümör çapı ortalaması 29.06±13 mm (10–80 mm), NAKT sonrası tümör çapı 13.42±17 mm (0–80 mm) (p<0.001) idi. Patojoli spesmeninde ise tümör çapı ortalamsı 14.91±19 mm (0–80 mm) idi. NAKT öncesi hastaların 36’sı evre III, 64’ü evre II idi. NAKT sonrası; 79 hastanın evresi geriledi (p<0.001), 18 hastada evre gerilemesi olmadı, üç hastanın evresi II’den III’e ilerledi. Toplam 34 hastada (%38) patolojik tam yanıt (pCR) elde edildi. NAKT öncesi bütün hastalarda klinik ve görüntüsel olarak aksillar lenf nodu (LN) pozitifliği vardı. NAKT sonrası SLNB yapılan 100 hastanın 51’inde SLNB negatif, 49 hastada pozitif idi. Pozitif gelen hastaların aksiler diseksiyonundan sonra 25 hastanın pozitif lenf nodunun SLNB ile çıkarılmış olduğu görüldü. Yirmi dört hastada ise diğer lenf nodlarında da yayılım vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserinde NAKT’nin dikkate alınması ve aksilla için SLNB sonrası cerrahi karar vermenin uygun olacağını değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Aksiller diseksiyon, meme kanseri; neoadjuvant kemoterapi; sentinel lenf nodu.

Muhammet Fikri Kündeş. Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer Patients with Axillary Involvement. South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 165-169

Corresponding Author: Muhammet Fikri Kündeş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale