ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy In Breast Cancer Patients With Axillary Involvement [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-57625 | DOI: 10.14744/scie.2021.57625

Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy In Breast Cancer Patients With Axillary Involvement

Muhammet Fikri Kündeş
Kartal Dr Lütfi Kırdar City Hospital Generaly Surgery Clinic İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this article is to determine the condition of the breast cancer patient’s axilla after neoadjuvant chemotherapy (NACT) with PET/CT and to evaluate our approach to the axilla after sentinel lymp node biopsy (SLNB) and to examine the axillary lymph node dissection and its results in the light of the literatüre.
METHODS: : Between 2016 and 2019 in Dr Lütfi Kırdar Kartal City Hospital, 100 women patients who were diagnosed with breast cancer and operated after NACT were evaluated retrospectively. Patients were evaluated in terms of tumor size,stage, presence or absence of axillary involvement before and after NACT; age,operation performed, follow-up time, recurrence and pathological status of the axilla and mass.
RESULTS: In this study, our mean age was 53.4 ± 11(26/75). The mean tumor diameter before NAC T was 29.06 ± 13mm (10-80mm), after NACT it was 13.42 ± 17mm (0-80mm)(P<0001). The mean tumor diameter in the pathogen specimen was 14.91 ± 19mm (0-80mm). Before NACT 36 of our patients were Stage III, 64 were Stage II. After NACT; 79 of our patients were downstage (p<0.001), 18 patients did not change in stage and 3 patients progressed from stage II to III. Pathological complete response (pCR) was obtained in a total of 34 patients (38%). Before NACT, all patients had axillary lymph node (LN) positivity clinically and imaging. SLNB was negative in 51 of 100 patients who underwent SLNB and positive in 49 patients. After axillary lymph node dissection of positive patients, it was seen that positive lymph nodes of 25 patients were removed by SLNB. Metastasis to other lymph nodes was also detected in 24 patients

DISCUSSION AND CONCLUSION: We evaluated that it would be appropriate to consider NACT in breast cancer and it would be appropriate to make a surgical decision for axilla after SLNB.

Keywords: Breast cancer, Neoadjuvant chemotherapy, Sentinel Lenf Nodu, Aksiller Dissection

AksillaTutulumu Olan Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşımımız

Muhammet Fikri Kündeş
Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: : Bu yazının amacı meme kanseri nedeni ile neoadjuvant kemoterapi( NAKT) gören hastaların aksillalarının durumunu PET/BT ile değerlendirmek ve sentinel lenf nodu biopsisi (SLNB) ile aksillaya yaklaşımımızı ve aksiler lenf nodu diseksiyonunu ve sonuçlarını literatür eşliğinde irdelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : 2016-2019 yılları arasında Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde meme kanseri tanısı alıp NAKT sonrası opere edilen 100 kadın hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar yaş; NAKT öncesi tümör çapı, evre, aksiler tutulum olup olmaması,;NAKT sonrası tümör çapı,evresi,aksilla durumu, yapılan operasyon ve operasyon sonucu patolojik olarak aksilla ve kitle durumu,takip süresi, nüks, açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmamızda, yaş ortalamamız 53.4±11 idi(26/75). Hastalarımızın neoadjuvant kemoterapi (NAKT) öncesi tümör çapı ortalaması 29.06±13mm (10-80mm), NAKT sonrası tümör çapı 13,42±17mm(0-80mm)(P<0.001). Patojoli spesmeninde ise tümör çapı ortalamsı 14,91±19mm(0-80mm)idi. NAKT öncesi hastalarımızın 36 si Evre III, 64 ü Evre II idi.NAKT sonrası;79 hastamızın evresi geriledi(P<0.001),18 hastamızda evre gerilemesi olmadı,3 hastamızın ise evresi II den III e ilerledi. Toplam 34 hastamızda(38%) patolojik tam yanıt (pCR) elde edildi. NAKT öncesi bütün hastalarda klinik ve görüntüsel olarak aksillar lenf nodu(LN) pozitifliği vardı. NAKT sonrası SLNB yapılan 100 hastanın 51 inde SLNB negatif,49 hastada pozitif idi. Pozitif gelen hastaların aksiler diseksiyonundan sonra 25 hastanın pozitif lenf nodunun SLNB ile çıkarılmış olduğu görüldü. 24 hastada ise diğer lenf nodlarında da yayılım vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserinde NAKT in dikkate alınması ve aksilla için SLNB sonrası cerrahi karar vermenin uygun olacağını değerlendirdik.


Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Neoadjuvant kemoterapi, Sentinel Lenf Nodu, Aksiller DiseksiyonCorresponding Author: Muhammet Fikri Kündeş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale