ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
An unusual Cause of Late-Onset Dysphagia: Aberrant Right Subclavian Artery [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 277-279 | DOI: 10.14744/scie.2019.44127

An unusual Cause of Late-Onset Dysphagia: Aberrant Right Subclavian Artery

Serdar Aslan1, Muzaffer Elmali2
1Department of Radiology, Turhal State Hospital, Tokat, Turkey
2Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun, Turkey

Dysphagia that develops in the late period due to vascular compression of the esophagus is a rare condition and is known as dysphagia lusoria. The arterial developmental anomalies that occur during embryological development of the branchial arch system are shown as the cause. Most of the cases are asymptomatic, but in 30–40% of the cases, tracheoesophageal symptoms occur. Dysphagia lusoria is diagnosed using barium fluoroscopic examinations and computed tomography. Manometric findings are variable, and age-related esophageal motility changes may contribute to the diagnosis of dysphagia lusoria. In this case report, we aimed to present a case of late-onset dysphagia due to the aberrant right subclavian artery. The patient had dysphagia against solid foods, and the symptoms were controlled with diet modification without the need for surgery.

Keywords: Aberrant right subclavian artery, dysphagia lusoria, late-onset.

Geç Başlangıçlı Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Aberan Sağ Subklaviyan Arter

Serdar Aslan1, Muzaffer Elmali2
1Turhal Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Turhal, Tokat, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özefagusun vasküler kompresyonuna bağlı geç dönemde gelişen disfaji nadir bir durumdur ve disfaji lusoria olarak bilinir. Brankiyal ark sisteminin embriyolojik gelişimi döneminde meydana gelen arteryel gelişim anomalileri neden olarak gösterilmektedir. Olguların çoğu semptomsuzdur, ancak %30–40’ında trakeoözefajial semptomlar görülür. Disfaji lusoria tanısı baryumlu floroskopik incelemeler ve bilgisayarlı tomografi ile konur. Manometrik bulgular değişkendir, yaşa bağlı gelişen özefagial motilite değişiklikleri disfaji lusoria tanısına katkıda bulunabilir. Biz bu olgu sunumuzda, aberran sağ subklaviyan artere bağlı gelişen geç başlangıçlı disfaji olgusunu sunmayı amaçladık. Olguda katı gıdalara karşı olan disfaji mevcuttu ve cerrahiye gerek kalmadan diyet modifikasyonu ile semptomlar kontrol altına alındı.

Anahtar Kelimeler: Aberran sağ subklavian arter, disfaji lusoria, geç başlangıçlı.

Serdar Aslan, Muzaffer Elmali. An unusual Cause of Late-Onset Dysphagia: Aberrant Right Subclavian Artery. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 277-279

Corresponding Author: Serdar Aslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale