ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Relationship Between Hemoglobin A1c and Hemogram-derived Novel Inflammatory Indices [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 47-53 | DOI: 10.14744/scie.2024.07992

The Relationship Between Hemoglobin A1c and Hemogram-derived Novel Inflammatory Indices

Soner Yesilyurt1, Ekmel Burak Ozsenel2, Almila Senat3, Osman Erinc1
1Department of Internal Medicine, Taksim Education and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Internal Medicine, Umraniye Education and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Biochemistry, Taksim Education and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: An increasing number of studies are investigating the importance of new inflammatory markers derived from hemogram in the clinical management of diabetes, which is a chronic inflammatory condition. In this study, we aimed to assess the relation between HbA1c, Systemic Inflammatory Index (SII), Systemic Inflammation Response Index (SIRI), and Systemic Inflammation Aggregate Index (SIAI).
METHODS: A total of 22,183 participants, including the control group (n=9100), prediabetes group (n=7087), and diabetes group (n=5996), were divided into 3 groups according to their HbA1c levels. In these 3 groups, hemogram-derived new inflammatory markers SII, SIRI, and SIAI values, as well as C-reactive protein, sedimentation, and leukocyte values, were evaluated.
RESULTS: The median values of all 3 indices were found to be higher in the diabetes group compared to the other groups [SII=515(380-716), SIRI=0.93(0.66-1.35), SIAI=248(164-374), p<0.001]. In the control group, HbA1c and glucose values were not significantly correlated with inflammation indices (p>0.05). However, in the prediabetes group, significant correlations were detected between SII and SIRI values and glucose (r=0.033, p=0.006; r=0.040, p=0.001) and HbA1c levels (r=0.038, p=0.001; r=0.069, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hemogram-derived inflammatory indices showed a gradual increase in patient groups based on HbA1c levels, but weak correlations were found between HbA1c levels and inflammatory markers as indicators of glucotoxicity. Hemogram is an easily accessible and widely used test in clinical practice. Therefore, hemogram-derived indices may be an alternative to traditional inflammatory markers in assessing glycotoxicity-induced inflammation. The detection of inflammation, which positively correlated with HbA1c levels through new indices, may help in predicting diabetic complications.

Keywords: Diabetes mellitus, HbA1c, systemic immune aggregate index, systemic immune inflammation index, systemic immune response index.

Hemoglobin A1c ile Hemogram Kaynaklı Yeni İnflamatuvar İndeksler Arasındaki İlişki

Soner Yesilyurt1, Ekmel Burak Ozsenel2, Almila Senat3, Osman Erinc1
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik inflamatuvar bir durum olan diyabetin klinik yönetiminde hemogramdan elde edilen yeni inflamatuvar belirteçlerin önemini araştıran çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu çalışmada HbA1c ile Sistemik inflamatuvar indeks (Sİİ), Sistemik inflamasyon yanıt indeksi (SİYİ) ve Sistemik inflamasyon agregat indeksi (SİAİ) arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 22183 katılımcı HbA1c düzeylerine göre kontrol grubu (n=9100), prediyabet grubu (n=7087) ve diyabet grubu (n=5996) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Bu 3 grupta hemogramdan elde edilen yeni inflamatuvar belirteçler Sİİ, SİYİ ve SİAİ değerlerinin yanı sıra C reaktif protein, sedimantasyon ve lökosit değerleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Her üç indeksin ortanca değerleri diyabet grubunda diğer gruplara kıyasla daha yüksek bulundu [Sİİ=515 (380-716), SİYİ=0.93 (0.66-1.35), SİAİ=248 164-374), p<0.001]. Kontrol grubunda, HbA1c ve glukoz değerleri inflamasyon indeksleri ile anlamlı bir korelasyon göstermemiştir (p>0.05). Ancak, prediyabet grubunda Sİİ ve SİYİ değerleri ile glukoz (r=0.033, p=0.006; r=0.040, p=0.001) ve HbA1c düzeyleri (r=0.038, p=0.001; r=0.069, p<0.001) arasında anlamlı korelasyonlar tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemogramdan elde edilen inflamatuvar indeksler, HbA1c düzeylerine bağlı olarak hasta gruplarında kademeli bir artış göstermiştir, ancak glukotoksisitenin bir göstergesi olarak HbA1c düzeyleri ile inflamatuvar belirteçler arasında zayıf korelasyonlar bulunmuştur. Hemogram klinik pratikte kolay ulaşılabilen ve yaygın olarak kullanılan bir testtir. Bu nedenle hemogramdan türetilen indeksler, glukotoksisiteye bağlı inflamasyonun değerlendirilmesinde geleneksel inflamatuvar belirteçlere alternatif olabilir. HbA1c düzeyleriyle pozitif korelasyon gösteren inflamasyonun yeni indeksler aracılığıyla saptanması, diyabet komplikasyonlarının öngörülmesinde yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, HbA1c, sistemik immün agregat indeksi, sistemik immün inflamasyon indeksi, sistemik immün yanıt indeksi.

Soner Yesilyurt, Ekmel Burak Ozsenel, Almila Senat, Osman Erinc. The Relationship Between Hemoglobin A1c and Hemogram-derived Novel Inflammatory Indices. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 47-53

Corresponding Author: Soner Yesilyurt, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale