ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Overview of the Role of Hemogram Parameters in Determining the Severity of Abdominal Pain [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 176-182 | DOI: 10.14744/scie.2023.07742

Overview of the Role of Hemogram Parameters in Determining the Severity of Abdominal Pain

Derya Öztürk1, Mustafa Calik2, Burak Demirci3, Ertuğrul Altınbilek1, Abuzer Coşkun3, Emine Ayça Şahin4
1University of Health Sciences Sisli Etfal Training ünd Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, Istanbul, Türkiye
2University df Health Sciences Gaziosmanpasa Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, İstanbul, Türkiye
3University of Health Sciences Bagcilar Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, Istanbul, Türkiye
4University of Health Sciences Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Acute abdomen is a dangerous condition that necessitates attentive care. The etiology of acute abdomen is quite complex and alternative diagnostic methods are very valuable as it may indicate life-threatening conditions. The purpose of this study was to ex-amine the role of physical examination and laboratory indicators in relation to surgical and medical treatment options in the emergency department (ED).
METHODS: This single-center retrospective study was conducted on 735 patients aged be-tween 18 and 90 years admitted to the ED of our hospital between January 01, 2019, and January 01, 2020. Patients’ demographics (age and gender), hospitalization data, presence of rebound and involuntary guarding, differential diagnosis, treatment approach (medical or surgical treatment), and laboratory parameters were analyzed.
RESULTS: The mean age of all patients was 45.5±18.6 years and male patients were dominant (51.1%). The most common diagnoses were acute appendicitis, acute gastroenteritis, and acute cholecystitis, respectively. Patients who had surgical treatment were significantly younger than those who received medical treatment (p<0.001). Rebound tenderness and involuntary guarding were more pronounced in the patients who received medical treatment. Inflammatory laboratory parameters were higher in patients who received surgical treatment. The presence of rebound tenderness, decreased age, elevated leukocyte, and neutrophil levels, as well as decreased red cell distribution width showed significant associations in favor of surgical treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results suggest that the presence of rebound tenderness, elevated neutrophil, and decreased age may be predictive for the treatment modality in patients with acute ab-domen.

Keywords: Acute abdomen, hemogram; involuntary guarding; medical treatment; rebound tenderness; surgical treatment.

Karın Ağrısının Şiddetini Belirlemede Hemogram Parametrelerinin Rolü

Derya Öztürk1, Mustafa Calik2, Burak Demirci3, Ertuğrul Altınbilek1, Abuzer Coşkun3, Emine Ayça Şahin4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut karın, dikkatli değerlendirme gerektiren ciddi bir durumdur. Akut karın etiyolojisi oldukça karmaşıktır ve alternatif tanı yöntem-leri yaşamı tehdit eden durumlara işaret edebildiği için çok değerlidir. Bu çalışmanın amacı, acil serviste cerrahi ve medikal tedavi seçenekleri ile ilişkili olarak fizik muayene ve laboratuvar göstergelerinin rolünü incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tek merkezli retrospektif çalışma, 01 Ocak 2019-01 Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine başvuran 18-90 yaş arası 735 hasta ile yapıldı. Hastaların demografik özellikleri (yaş ve cinsiyet), hastaneye yatış verileri, rebound varlığı ve istemsiz defans, ayırıcı tanı, tedavi yaklaşımı (medikal veya cerrahi tedavi) ve laboratuvar parametreleri analiz edildi.
BULGULAR: Tüm hastaların yaş ortalaması 45.5±18.6 yıl idi ve erkek hastalar fazlaydı (%51.1). En sık tanılar sırasıyla akut apandisit, akut gastroenterit ve akut kolesistit idi. Cerrahi tedavi uygulanan hastalar medikal tedavi uygulananlara göre anlamlı olarak daha gençti (p<0.001). Rebound ve istemsiz defans medikal tedavi alan hastalarda daha belirgindi. Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda inflamatuvar laboratuvar parametreleri daha yüksekti. Rebound, düşük yaş, yüksek lökosit ve nötrofil düzeylerinin yanı sıra düşük RDW varlığı, cerrahi tedavi lehine anlamlı ilişkiler gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, akut karınlı hastalarda rebound varlığı, yüksek nötrofil ve düşük yaşın tedavi modalitesi için belirleyici olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, cerrahi tedavi; hemogram; istemsiz defans; medikal tedavi; rebound.

Derya Öztürk, Mustafa Calik, Burak Demirci, Ertuğrul Altınbilek, Abuzer Coşkun, Emine Ayça Şahin. Overview of the Role of Hemogram Parameters in Determining the Severity of Abdominal Pain. South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 176-182

Corresponding Author: Burak Demirci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale