ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Metabolic Syndrome in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder in a Community Mental Health Center [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 266-271 | DOI: 10.14744/scie.2019.05924

Metabolic Syndrome in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder in a Community Mental Health Center

Kader Semra Karatas1, Bulent Bahceci1, Hediye Aktürk2, Feride Alakuş3
1Department of Psychiatry, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey
2Department of Psychiatry, Rize State Hospital, Rize, Turkey
3Department of Internal Medicine, Rize State Hospital, Rize, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the frequency of metabolic syndrome (MetS) in patients with schizophrenia and bipolar disorder (BD) receiving antipsychotic (AP) medications.
METHODS: A total of 207 patients with schizophrenia and BD, diagnosed according to the DSM-IV criteria and receiving a regular AP treatment, were followed up in the Community Mental Health Center. The MetS was diagnosed according to the diagnostic criteria of the International Diabetes Federation. Patients with MetS were compared to those without it in terms of sociodemographic and clinical characteristics, as well as the AP medications administered.
RESULTS: MetS was detected in 28.5% of patients. The most commonly identified clinical finding was a large waist circumference (61%). Of the clinical characteristics among the patients using AP, a large waist circumference and high blood glucose levels were found to be significantly different. MetS was found to be more common in patients with schizophrenia on AP who used the clozapine monotherapy (18.6%), and in patients with BD who used quetiapine (11.9%). Valproate was found to be more commonly used in patients with BD in whom MetS was detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A large waist circumference and high blood glucose levels are the most important follow-up criteria.

Keywords: Antipsychotic medications, bipolar disorder, clinical characteristics;metabolic syndrome;schizophrenia.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Takip Edilen Şizofreni ve İki Uçlu Bozukluk Hastalarında Metabolik Sendrom

Kader Semra Karatas1, Bulent Bahceci1, Hediye Aktürk2, Feride Alakuş3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı / Rize / Türkiye
2Rize Devlet Hastanesi / Psikiyatri Bölümü / Rize / Türkiye
3Rize Devlet Hastanesi / Dahiliye Bölümü / Rize / Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, antipsikotik ilaçlarla tedavi altında olan şizofreni ve iki uçlu bozukluk (İUB) hastalarında metabolik sendrom (MetS) sıklığının saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: DSM-IV tanı kriterlerine göre tanısı konan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde takip edilen, düzenli antipsikotik tedavi alan 207 şizofreni ve İUB hastaları çalışmaya alındı. MetS tanısı Uluslararası Diyabet Fedarasyonu tanı kriterlerine göre kondu. MetS tanısı konan hasta grupları arasında sosyodemografik, klinik özellikler ve uygulanan antipsikotik ilaçlar açısından karşılaştırma yapıldı.
BULGULAR: Hastaların %28.5’inde MetS saptandı. En sık saptanan klinik bulgu, bel çevresi genişliği (%61) idi. Antipsikotik kullanan hastalarda klinik özellikler arasında bel çevresi genişliği ve kan glukoz seviyesi yüksekliği anlamlı olarak farklı bulundu. Antipsikotik kullanan şizofreni hastalarında monoterapilerde klozapin (%18.6), İUB hastalarında ketiyapin (%11.9) kullanımında MetS daha sık olarak bulundu. MetS saptanan İUB hastalarında duygudurum düzenleyici ilaç olarak valproatın daha sık kullanıldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bel çevresi genişliği ve kan şekeri yüksekliği takipte en önemli kriterlerdir.

Anahtar Kelimeler: Antipsikotik ilaçlar, ikiuçlu bozukluk; klinik özellikler; metabolik sendrom; şizofreni.

Kader Semra Karatas, Bulent Bahceci, Hediye Aktürk, Feride Alakuş. Metabolic Syndrome in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder in a Community Mental Health Center. South Clin Ist Euras. 2019; 30(3): 266-271

Corresponding Author: Kader Semra Karatas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale