ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Serum Lipid Profiles In Adult Patients With Psoriasis Vulgaris [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 23-26

Serum Lipid Profiles In Adult Patients With Psoriasis Vulgaris

Özer Arıcan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Psoriasis is a very common dermatological disease with unknown etiology. It has been related with hyperproliferation of keratinocytes. The changes in the gastrointestinal system may cause abnormal lipid metabolisms. In this study, lipid profiles of patients with psoriasis and control group have been compared. Sixty-two (26 male, 36 female) adult patients with plaque type psoriasis and 63 (29 male, 34 female) healthy adults without psoriasis included in the study. The total cholesterol (TC), triglyceride (TG), high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL) and very low-density lipoprotein (VLDL) were measured in the blood taken after 12 hours of hungry. The found levels were recorded as low, normal, high and very high and were compared between groups. There were no significant differences among TG, HDL and LDL of each two groups (p>0.05); there were statistical significant differences in levels of TC and VLDL (p<0.05). When some of drugs that have been used for psoriasis treatment are considered it is seen that these patients are very large risk group in terms of hyperlipidemia related occlusive cardiovascular diseases. Therefore, it is useful to check the lipid profiles in patients with psoriasis.

Keywords: Psoriasis vulgaris, lipids, triglycerides, cholesterol, lipoproteins

Erişkin Psoriazis Vulgaris Hastalarında Serum Lipid Profili

Özer Arıcan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Psoriazis, etyolojisi bilinmeyen ve sık görülen dermatolojik bir hastalıktır. Psoriaziste keratinositlerdeki hiperproliferasyonun veya gastrointestinal sistemdeki değişikliklerin anormal lipid metabolizmasına yol açabileceği ileri sürülmüştür. Bu çalışmada bir grup psoriazisli hasta ile kontrol grubunun lipid profilleri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya plak tip psoriazisli 26 erkek, 36 kadın 62 hasta ile 29 erkek, 34 kadın 63 psoriazisi olmayan sağlıklı erişkin kişi alındı. On iki saat açlığı takiben alınan kanda total kolesterol (TK), trigliserid (TG), yüksek dansiteli lipoprotein (YDL), düşük dansiteli lipoprotein (DDL) ve çok düşük dansiteli lipoprotein (ÇDDL) seviyelerine bakıldı. Bulunan değerler düşük, normal, yüksek ve çok yüksek olarak kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Her iki grubun TG, YDL ve DDL değerleri arasında bir fark bulunmazken (p>0.05), TK ve ÇDDL açısından ise istatistiksel fark mevcuttu (p<0.05). Psoriazis tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da düşünüldüğünde hastaların hiperlipidemiyle ilişkili tıkayıcı kalp-damar hastalıkları açısından büyük bir risk altında oldukları görülmektedir. Bu yüzden psoriazisli hastaların lipid profillerinin izlenmesinde fayda vardır.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis vulgaris, lipidler, trigliseridler, kolesterol, lipoprotienler

Özer Arıcan. Serum Lipid Profiles In Adult Patients With Psoriasis Vulgaris. South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 23-26

Corresponding Author: Özer Arıcan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale