ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparison of the remifentanil and remifentanil+propofol combination for sedoanalgesia in functional endoscopic sinus surgery [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 1-6 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.95914

Comparison of the remifentanil and remifentanil+propofol combination for sedoanalgesia in functional endoscopic sinus surgery

Hatice Gül Sarıkaya1, Emine Dinçer2, Asu Özgültekin2, Güldem Turan2, Filiz Turan3
1Namık Kemal University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Tekirdağ
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul
3Tekirdağ State Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Tekirdağ

OBJECTIVE: We aimed to compare the remifentanil and remifentanil + propofol combination for sedoanalgesia in functional endoscopic sinus surgery performed under local anesthesia.
METHODS: Forty patients from American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II patients between the ages of 18-70 years were divided randomly into two groups. The 1st group (n=20)
received 1 mcg/kg remifentanil bolus and 0.1 mcg/kg/min infusion and the 2nd group (n=20) received 0.5 mcg/kg remifentanil bolus, 0.05 mcg/kg/min infusion and 50 mcg/kg/min propofol. Systolic, diastolic, mean arterial pressure, heart rate, respiratory rate, and SpO2 values, discomfort scores, verbal response to pain, OAA/S (Observer’s Assessment Alertness/Sedation) scale, Aldrete recovery scores, and side effects were
recorded at particular intervals.
RESULTS: There was no difference between groups hemodynamically. The doses used in each group showed adequate levels of sedation. 0.1 mcg/kg/min remifentanil provided better
analgesia; however, the respiratory rate was reduced and nausea and vomiting were increased.
CONCLUSION: We believe that either remifentanil or remifentanil + propofol combination can be used safely during functional endoscopic sinus surgery operations for sedoanalgesia in monitored anesthetic care at determined dose intervals.

Keywords: Functional endoscopic sinus surgery, monitored anesthesia care, propofol, remifentanil, sedoanalgesia

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde sedoanaljezi amacıyla remifentanil ve remifentanil+propofol kombinasyonunun karşılaştırılması

Hatice Gül Sarıkaya1, Emine Dinçer2, Asu Özgültekin2, Güldem Turan2, Filiz Turan3
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Tekirdağ Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Tekirdağ

AMAÇ: Lokal anestezi altında uygulanan fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi operasyonlarında sedoanaljezi amacıyla verilen remifentanil ve remifentanil + propofol kombinasyonu
karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: 18-70 yaş arasındaki ASAI-II grubundan 40 hasta rastgele olarak iki gruba ayrıldı. I. gruba (n=20) 1 mcg/kg remifentanil bolus, 0.1 mcg/kg/dk remifentanil infüzyonu; ikinci gruba (n=20) 0.5 mcg/kg remifentanil bolus, 0.05 mcg/kg/dk remifentanil infüzyonu ve 50 mcg/kg/dk propofol uygulandı. Belirlenen aralıklarla sistolik, diyastolik ve ortalama arter basınçları ile kalp atım hızı, solunum sayısı ve SpO2 değerleri, “discomfort” skoru, ağrıya verilen sözel yanıt, OAA/S (Observer’s Assessment Alertness/Sedation) skalası, Aldrete derlenme skoru ve yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Her iki grupta hemodinamik açıdan fark bulunamadı. Kullanılan dozlarda her iki grupta da sedasyon düzeyinin yeterli olduğu saptandı. 0.1 mcg/kg/dk remifentanil grubunda daha iyi analjezi sağlanmasına rağmen solunum sayısında diğer gruba göre daha fazla azalma ve daha fazla bulantı kusma görüldü.
SONUÇ: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi operasyonlarında, gerek remifentanilin gerekse remifentanil + propofol kombinasyonunun, belirlenen doz aralıklarında, monitörize
anestezik bakımda sedoanaljezi amacıyla güvenle kullanılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, monitörize anestezik bakım, propofol, remifentanil, sedoanaljezi

Hatice Gül Sarıkaya, Emine Dinçer, Asu Özgültekin, Güldem Turan, Filiz Turan. Comparison of the remifentanil and remifentanil+propofol combination for sedoanalgesia in functional endoscopic sinus surgery. South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 1-6

Corresponding Author: Hatice Gül Sarıkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale