ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
[South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 215-220

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE İNTRAVENÖZ STREPTOKİNAZ UYGULAMASI VE ÖNEMİ

Özgür Şamilgil1, Ali Yayla1, Selahattin Ertürk1, Birsel Kavaklı1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Son yıllarda Akut Miyokard İnfarktüsünde (AMİ), trombolitik ajanlar birçok geniş, randomize, kontrol gruplu çalışmalar ile değerlendirilmiş ve önemli oranda mortaliteyi azalttıkları doğrulanmıştır. AMİ'de daha önce hiçbir farmakolojik girişim, bu hastalığın doğal seyrini bu kadar sürekli ve güçlü olarak değiştirmemiştir. Trombolitik ajanların tıkayıcı koroner trombüsü çözerek önceden iskemik olan miyokarda kan akımını yeniden sağladığı gösterilmiştir. Ciddi klinik araştırmalar trombolitik tedavinin potansiyel nekrotik miyokardı kurtardığını, residüel sol ventrikül fonksiyonlarını düzelttiğini ve önemlisi, transmural miyokard infarktüslü hastalarda hastane içi mortaliteyi azalttığını ortaya çıkarmıştır. Yalnızca periferik intravenöz bir yol gerektiğinden, bu tedavi erkenden, çok değişik mekanlarda (acil servibulans, helikopter veya ev) ve rölatif olarak düşük bir maliyetle uygulanabilir. Şimdiye kadar en büyük uluslararası tecrübe düşük maliyeti ve mortaliteyi azaltıcı etkisi, birçok büyük çalışmada gösterildiği için streptokinaz (SKZ) üzerinde birikmiştir. Bu çalışma halen trombolitik ajanların kullanımının, sadece kardiyoloji merkezleriyle sınırlı kaldığı Türkiye'de, Devlet Hastaneleri'nde de kullanılabilirliğini araştırmak için yapıldı. Çalışmaya alınan 17 vaka, yaş, cinsiyet, geliş ağrısı, risk faktörlerinin dağılımı ve infart lokalizasyonlarının dağılımı açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmayan 13 kişilik 1992 Ocak-Nisan dönemindeki "eski hasta grubu" ile karşılaştırıldı. Streptokinaz grubunda sık ventriküler erken atımlar (Lown ve Wolf a göre class 4b ve üzer) (p<0.05); supraventriküler taşıkardi (p<0.05); bradikardi (p<0.0); dal ve fasikül blokları (p<0.02); post infarktüs angina (p<0.02) istatistiksel anlamlı olarak az rastlandı. SKZ grubunda konjestif kalp yetersizliği %11.7, eski grupta %23, mortalite ise sırasıyla %5.3 olarak daha düşük bulundu, buna karşın istatistiksel anlamlılık göstermedi. SKZ grubunda gelişte dal ve fasikül bloğu mevcut olan 3 hastanın 3'ünde de bloklar tedaviyle kayboldu. Ortalama 2. aylarında koroner anjiografi yaptırılan 5 hastanın 5'inde de infarktan sorumlu arter açık olarak bulundu. Sonuç olarak AMİ'nin erken prognozuna çok olumlu etkileri olan benzerlerine göre nispeten ucuz olan streptokinaz tedavisinin Türkiye'de Kardioloji merkezleri dışında kullanımı kolay güvenilir ve gerekli tedavi rejimi olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ, STREPTOKİNAZ

Özgür Şamilgil, Ali Yayla, Selahattin Ertürk, Birsel Kavaklı. AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE İNTRAVENÖZ STREPTOKİNAZ UYGULAMASI VE ÖNEMİ. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 215-220
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale