ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparison of intratympanic steroid treatment versus hemodilution and vasoactive treatment combination in sudden hearing loss [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 20-24 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.18199

Comparison of intratympanic steroid treatment versus hemodilution and vasoactive treatment combination in sudden hearing loss

Sedat Aydın, Arif Şanlı, Gökhan Altın, Mehmet Eken, Süleyman Hilmi Yılmaz
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaringolgy 2, Istanbul

OBJECTIVE: Sudden hearing loss may be defined as sensorineural hearing loss of at least 30 dB of 3 or more frequencies emerged in the last 3 days. The purpose of this study was to compare the hearing outcomes of intratympanic steroid treatment and hemodilution and vasoactive treatment combination.
METHODS: In this prospective study, 49 consecutive patients with idiopathic sensorineural hearing loss treated between 2005 and 2010 were enrolled. Twenty-five were in the intratympanic
steroid group and 24 were in the hemodilution and vasoactive treatment combination group. In the intratympanic steroid group, 5 intratympanic injections of methylprednisolone were performed with the dose of 20 mg/ml. In the combination
group, intravenous dextran and oral pentoxifylline were given as the primary therapy. The pure tone averages were analyzed statistically in each group after the treatment.
RESULTS: The improvement in pure tone average after treatment was 32.22 dB in the intratympanic steroid group and 22.13 dB in the combination group. The intratympanic steroid therapy patients had better hearing recovery than patients in the combination treatment group (p<0.05).
CONCLUSION: Intratympanic steroids produced better hearing results than combination (hemodilution and vasoactive) therapy, with no steroid side effects. Studies with larger sample sizes will identify the best steroid for injection, application time, frequency, and dose.

Keywords: Intratympanic, steroid, sudden sensorineural hearing loss, hemodilution, vasoactive

Ani işitme kaybında intratimpanik steroid tedavisi ile hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonunun karşılaştırılması

Sedat Aydın, Arif Şanlı, Gökhan Altın, Mehmet Eken, Süleyman Hilmi Yılmaz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. KBB Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Ani işitme kaybı ardışık 3 veya daha fazla frekansta en az 30 dB kaybın olduğu son 3 gün içinde ortaya çıkmış sensörinöral işitme kaybı olarak tanımlanabilir. Bu çalışmadaki amacımız, intratimpanik steroid tedavisi ile hemodilüsyon ve vazoaktif kombinasyon tedavisinin etkinliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Bu prospektif çalışmaya, 2005 ile 2010 yılları arasında kliniğimize ani işitme kaybı şikayeti ile başvuran 49 hasta dahil edildi. Bu hastalardan 25’i intratimpanik steroid grubuna, 24’ü hemodilüsyon ve vazoaktif kombinasyon tedavi grubuna dahil edildi. İntratimpanik steroid grubuna toplam 5 kez 20 mg/ml dozunda metilprednizolon enjeksiyonu uygulandı. Kombinasyon grubuna ise primer tedavi olarak intravenöz dekstran ve oral pentoksifilin verildi. Tedaviden sonra hastaların saf ses ortalamaları, her iki grup için istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tedaviden sonra saf ses ortalamasındaki iyileşme intratimpanik steroid grubunda 32.22 dB iken, kombinasyon grubunda 22.13 dB idi. İntratimpanik steroid terapisi alan hastalarda iyileşmedeki düzelme diğer gruba göre daha iyi bulundu (p<0.05).
SONUÇ: İntratimpanik steroid tedavisi kombinasyon (hemodilüsyon ve vazoaktif ) tedavisine göre işitme kazancı yönünden daha iyi sonuçları, steroidlerin sistemik yan etkilerini oluşturmadan vermektedir. Örnek sayısı daha fazla olan çalışmalarla, verilecek steroidin cinsi, uygulama dozu, sıklığı ve süresi gibi faktörlerin aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İntratimpanik, steroid, ani işitme kaybı, hemodilüsyon, vazoaktif

Sedat Aydın, Arif Şanlı, Gökhan Altın, Mehmet Eken, Süleyman Hilmi Yılmaz. Comparison of intratympanic steroid treatment versus hemodilution and vasoactive treatment combination in sudden hearing loss. South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 20-24

Corresponding Author: Sedat Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale