ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
[South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 207-208

VİRAL HEPATİTLİ OLGULARDA SERUM PREALBUMİN DÜZEYLERİ

Işık Türkalp1, Günay Gözüm1, Mualla Ayyıldız1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biokimya Lab.

Bu çalışma viral hepatitli olgularda serum prealbumin düzeylerini saptamak ve bu düzeylerin viral hepatitin tanısındaki değerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 38 viral hepatitli olguda ve 32 sağlıklı kontrol olgusunda serum prealbumin düzeyleri, serum AST, ALT, GGT, ALP, total protein, albumin, total bilirubin ve direkt bilirubin düzeyleri ile birlikte tayin edilmiştir. Kontrol grubunda prealbumin düzeyleri 19.10-37.50, 28.96±6.18 mg/dl (Ortalama±SD) olarak bulunmuştur. Oysa viral hepatitli olgularda 3.3-23.0,9.60±7.06 mg/dl olarak bulunmuştur. Akut viral olgularda kontrol grubuna kıyasla serum prealbumin seviyelerinde belirgin bir düşme saptanmıştır. Bu düşme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Viral hepatitli olgularda hastalığın başlangıç döneminde serum prealbumin düzeylerinde saptanan düşme, tayin edilen diğer parametrelerde görülen değişmelerle uyumludur. Bu çalışma ile elde edilen verilerden serum prealbumin tayinlerinin akut viral hepatitin tanısında yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: VİRAL HEPATİT, SERUM PREALBUMİN

Işık Türkalp, Günay Gözüm, Mualla Ayyıldız. VİRAL HEPATİTLİ OLGULARDA SERUM PREALBUMİN DÜZEYLERİ. South Clin Ist Euras. 1990; 1(4): 207-208
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale