ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Efficacy Of High Doses Methotraxate In Malign Mesothelioma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 20-22

Efficacy Of High Doses Methotraxate In Malign Mesothelioma

Özlem Nuray Sever, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Yener Koç, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi I. Dahiliye Kliniği Tıbbi Onkoloji Ünitesi

Malign mesothelioma is a rare cancer, which affects usually pleura and rarely peritoneum, pericardium and tunica vaginalis and has no standard treatment regimen. Purpose of the study was to evaluate our clinical practice on malign mesothelioma. We analyzed 10 patients retrospectively according to following criteria: Age, gender, performance status, initial symptoms, tobacco and asbestos history, localization, stage of disease, treatment regimen, results of therapy and complications. Mean age of the patients was 52.10±12.33 (37-74) years, 3 of them were female and 7 were male. Localization of disease was pleura in 8 patients and peritoneum in 2 patients. Four of the patients were at stage 4 and 6 were at stage 3. Surgical therapy, chemotherapy (high dose methotrexate+folinic acid) and radiotherapy were used for treatment. At the end of the study, median progression time was 2 months (SE: 4; 95% CI: 0-9) and median survival time was 8 months (SE: 3; 95% CI: 3-13). One-year survival rate was 41.1%. Using the high dose methotrexate+folinic acid was appropriate according to our study. Similar studies in the literature supports our results.

Keywords: Mesothelioma, chemotherapy, survival

Malign Mezotelyoma Vakalarında Yüksek Doz Metotreksat Uygulamasının Etkinliği

Özlem Nuray Sever, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Yener Koç, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi I. Dahiliye Kliniği Tıbbi Onkoloji Ünitesi

Malign mezotelyoma (MM) sıklıkla plevrayı nadiren periton, perikard ve tunika vaginalisi tutan nadir bir kanserdir. Bu çalışmamızda MM tanılı hastalarımızla ilgili klinik deneyimimizi değerlendirmeyi amaçladık. Retrospektif olarak yaş, cinsiyet, performans statüsü, başlangıç semptomları, sigara ve asbest hikayesi, lokalizasyon, tedavi rejimi ve komplikasyonlar açısından 10 hastamızı değerlendirdik. Hastaların ortalama yaşı 52.10±12.33 (37-74) yıl olup, 3’ü kadın 7’si erkekti. 8 hastada hastalığın lokalizasyonu plevra iken 2 hastada periton idi. Hastaların 4’ü evre 4, 6’sı ise evre 3 idi. Uygun olan hastalarda cerrahi tedavi ve radyoterapi uygulandı. Kemoterapi olarak yüksek doz metotreksat+folinik asit rejimi 1.seri tedavi olarak kullanıldı. Çalışmanın sonunda medyan progresyona kadar geçen süre 2 ay (SE: 4; %95 CI: 0-9) ve medyan sağkalım süresi 8 ay (SE: 3; %95 CI: 3-13) olarak bulundu. 1 yıllık sağkalım oranı %41.1 idi. Çalışmanın sonunda mezotelyomalı hastalarımızda yüksek doz metotreksat+folinik asit rejiminin uygun bir tedavi olduğu, literatürdeki benzer çalışmaların bu verileri desteklediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mezotelyoma, kemoterapi, sağkalım

Özlem Nuray Sever, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Yener Koç, Taflan Salepçi, Ali Yayla. Efficacy Of High Doses Methotraxate In Malign Mesothelioma. South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 20-22

Corresponding Author: Özlem Nuray Sever
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale