ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anesthesia Management in Pulmonary Thromboendarterectomy and Our Single Center Experience [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 366-372 | DOI: 10.14744/scie.2022.99267

Anesthesia Management in Pulmonary Thromboendarterectomy and Our Single Center Experience

Mustafa Şimşek1, Hüseyin Kuplay2, Nehir Selcuk2, Barış Timur2, Türkan Kudsioğlu1, Gokcen Orhan2
1Department of Anesthesia and Reanimation, University of Health Sciences Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, the results of 26 patients who underwent pulmonary endarterectomy in our center between November 2015 and December 2019 are presented by evaluating together with anesthesia management in pulmonary thromboendarterectomy performed only in certain centers in our country.
METHODS: All the patients routinely monitored using advanced monitoring methods (5-lead ECG, pulse oximetry, radial artery catheterization, ETCO2, central venous catheter, rSO2 to monitor cerebral oxygenation, femoral artery catheterization, and [cardiac output (CO), cardiac index (CI), Pulmonary vascular resistance (PVR), SVR] thermodilution catheter for hemodynamic evaluation). Routinely, all patients were evaluated with perioperative transesophageal echocardiography. All operations were performed under cardiopulmonary bypass with deep hypothermic circulatory arrest. Pulmonary artery pressure (PAP), mPAP, CI, CO, PVR, and SVR values were measured before and after the operation. The length of stay in the intensive care unit, the duration of mechanical ventilator, the length of stay in the hospital, the extracorporeal life support needs, and mortality rates were recorded.
RESULTS: Post-operative CI, CO, oxygen saturation in room air, and 6-min walking distance increased significantly. On the other hand, significant reductions in PAP and PVR were detected. Mean duration of stay on mechanical ventilator was 2 (1–4) days and average hospital stay was 14 (10–18) days. Five patients (19.2%) needed extracorporeal life support. Within the 1st year, 5 mortalities (19.23%) were recorded.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pulmonary thromboendarterectomy is a very complicated procedure in terms of both surgery and anesthesia management. Therefore, the success of the operation can be achieved with a good perioperative anesthesia management as well as surgical success.

Keywords: Anesthesia, pulmonary; thromboendarterectomy.

Pulmoner Tromboendarterektomide Anestezi Yönetimi ve Tek Merkez Deneyimlerimiz

Mustafa Şimşek1, Hüseyin Kuplay2, Nehir Selcuk2, Barış Timur2, Türkan Kudsioğlu1, Gokcen Orhan2
1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü
2Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Kasım 2015 ile Aralık 2019 tarihleri arasında merkezimizde pulmoner endarterektomi operasyonu yapılan 26 hastanın sonuçları, ülkemizde sadece belirli merkezlerde yapılan pulmoner tromboendarterektomide anestezi yönetimi ile birlikte değerlendirilerek sunulmuştur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bütün hastalar rutin olarak ileri monitorizasyon yöntemleriyle (5-lead EKG, pulse oksimetre, radial arter kateterizasyonu, ETCO2, santral venöz kateter, serebral oksijenasyon takibi yapmak için rSO2 ve femoral arteryel kateter ve hastaların hemodinamik değerlendirmesini yapmak için (CO, CI, PVR, SVR) termodilüsyon kateteri) monitorize edildi. Rutin olarak bütün hastalar perioperatif TEE ile değerlendirildi. Bütün operasyonlar CPB altında DHCA eşliğinde gerçekleştirildi. Operasyon öncesi ve sonrası PAP, mPAP, CI, CO, PVR, SVR değerleri ölçüldü. Hastaların yoğun bakım kalış süreleri,mekanik ventilatöre bağlanma süreleri, hastanede kalış süreleri, ECLS ihtiyaçları ve mortalite oranları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların operasyon sonrası kardiyak index (CI), kardiyak output (CO), oda havasındaki oksijen satürasyonu ve 6 dakikalık yürüyüş mesafesi önemli ölçüde artmıştır. Buna karşılık pulmoner arter basıncında ve pulmoner vasküler rezistansta anlamlı azalmalar tespit edilmiştir. Hastaların mekanik ventilatöre bağlı kalma süresi ortalama 2 (1–4) gün ve hastanede kalma süreleri ise ortalama 14 (10–18) gün olarak tespit edilmiştir. Beş hasta (%19.2) ECLS ye ihtiyaç duymuştur. İlk bir yıl içinde beş hastada (%19.23) mortalite kaydedilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pulmoner tromboendarterektomi hem cerrahi hem de anestezi yönetimi açısından oldukça komplike bir işlemdir. Bu nedenle ameliyatın başarısı, cerrahi başarının yanı sıra iyi bir perioperatif anestezi yönetimi ile sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, pulmoner; tromboendarterektomi.

Mustafa Şimşek, Hüseyin Kuplay, Nehir Selcuk, Barış Timur, Türkan Kudsioğlu, Gokcen Orhan. Anesthesia Management in Pulmonary Thromboendarterectomy and Our Single Center Experience. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 366-372

Corresponding Author: Mustafa Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale