ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Detection and Evaluation of Antibodies to SARS CoV-2 Spike Protein in Healthcare Workers After Inactivated COVID-19 (CoronaVac) Vaccination [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 217-222 | DOI: 10.14744/scie.2021.94899

Detection and Evaluation of Antibodies to SARS CoV-2 Spike Protein in Healthcare Workers After Inactivated COVID-19 (CoronaVac) Vaccination

Serap Demir Tekol1, Mehmet Mustafa Altıntaş2, Erdal Yılmaz3, Kemal Saracoğlu4, Recep Demirhan5
1Department Of Clinical Microbiology, University Of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, University Of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, University Of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
5Department Of Thorasic Surgery, University Of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Antibodies against the S protein are used to investigate post-vaccine and post-infection immunity. In this study, it was aimed to determine the antibody levels and the efficacy of the vaccine after the CoronaVac vaccine in healthcare workers.
METHODS: Data from 96 healthcare workers who had the CoronaVac vaccine were analyzed. From the first dose, monthly antibody measurements were made over a 5-months period with an interval of 28 days between two vaccine doses. Total antibodies (IgM and IgG) against SARS-CoV-2 were detected by the Electrochemiluminescence method using the Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S kit, which contains recombinant protein representing the receptor-binding site of the S1 antigen.
RESULTS: 51% (n=49) of the volunteers aged 22-69 (39.75±11.19) were female. The mean antibody concentration was 8.93 U/mL one month after the first vaccine dose, 171.30 IU/ mL one month after the second vaccine dose, 125.90 IU/mL two months after the second dose, 98.57 IU three months later, and 89.85 IU/mL after four months. Increase in antibody levels in the first and second months; The decreases in antibody levels in the in the following months were statistically significant. The proportion of subjects with antibody positivity
≥0.8 IU/mL and developing neutralizing antibodies (≥15 IU/mL) was 68.75% and 5.21% after the first dose of vaccination. The rate of individuals developing neutralizing antibodies were 100%, 93.8%, 91.7%, and 89.6% with regard to the months after the second dose of vaccination.
One person had SARS-CoV-2 D3L-containing variant (UK variant) PCR positivity 9
weeks after the second vaccine dose.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the long-term follow-up, the neutralizing antibody level was found to be significantly higher even at the end of the 5th month, indicating that the vaccine is protective. The decrease in post-vaccination antibody concentrations and the emergence of new SARSCOV-2 variants suggest that a booster dose may be beneficial.

Keywords: Antibody detection, CoronaVAC; immunity; inactivated vaccine; SARS-CoV-2.

İnaktive COVID-19 aşısı (CoronaVac) olan sağlık çalışanlarında SARS CoV-2 Spike proteine karşı gelişen antikorların saptanması ve değerlendirilmesi

Serap Demir Tekol1, Mehmet Mustafa Altıntaş2, Erdal Yılmaz3, Kemal Saracoğlu4, Recep Demirhan5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: S proteini bir transmembran proteini olup bu proteine karşı gelişen antikorlar, aşı sonrası ve geçirilmiş enfeksiyon sonrası bağışıklığı araştırmak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada sağlık çalışanlarında CoronaVac aşısı sonrası antikor düzeylerinin ve aşının etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: CoronaVac aşısı uygulanmış, 96 sağlık personeline ait verinin analizi yapılmıştır. İki aşı dozu arasında 28 gün bırakılarak birinci dozdan itibaren beş aylık periodda aylık antikor ölçümleri yapıldı. SARS-CoV-2’ye karşı oluşan total antikorlar (IgM ve IgG), elektrokemilüminesans yöntemi ve S1 antijeninin reseptör bağlanma alanını temsil eden rekombinant protein içeren Elecsys® Anti-SARS CoV-2 S kiti ile saptandı ve karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yaşları 22–69 (39.75±11.19) arasında değişen gönüllülerin %51’i (n=49) kadındı. Ortalama antikor konsantrasyonu birinci doz aşı uygulamasından bir ay sonra 8.93 U/mL, ikinci doz aşıdan bir ay sonra 171.30 IU/mL, ikinci doz aşıdan iki ay sonra 125.90 IU/mL, üç ay sonra 98.57 IU/mL, dört ay sonraysa 89.85 IU/mL olarak tespit edilmiştir. Birinci ve ikinci aylarda antikor düzeylerindeki artış; üçüncü, dördüncü ve beşinci aylarda antikor düzeylerindeki azalmalar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Antikor pozitifliği ≥0.8 IU/mL gözlenen ve nötralizan antikor (≥15 IU/mL) gelişen gönüllülerin oranı ilk doz aşı sonrası %68.75 ve %5.21 olarak bulunmuştur. Nötralizan antikor geliştiren birey oranı, ikinci doz aşı sonrası ise aylara göre %100, %93.8, %91.7 ve %89.6 şeklindedir. Bir kişide, ikinci doz aşıdan dokuz hafta sonra SARSCoV-2 D3L içeren varyant (İngiltere varyantı) PCR pozitifliği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uzun süreli takiplerde nötralizan antikor seviyesinin beşinci ayın sonunda dahi anlamlı olarak yüksek bulunması aşının koruyucu olduğunu göstermektedir. Aşı sonrası antikor konsantrasyonlarının düşmesi ve SARS-COV-2’nin yeni varyantlarının ortaya çıkması, destek aşı dozunun faydalı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antikor tespiti, CoronaVac; immünite; inaktif aşı; SARS-CoV-2.

Serap Demir Tekol, Mehmet Mustafa Altıntaş, Erdal Yılmaz, Kemal Saracoğlu, Recep Demirhan. Detection and Evaluation of Antibodies to SARS CoV-2 Spike Protein in Healthcare Workers After Inactivated COVID-19 (CoronaVac) Vaccination. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 217-222

Corresponding Author: Serap Demir Tekol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale