ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Serum Kortizol, COVID-19 Hastaları İçin Hastanede Yatış Süresini Tahmin Etmek İçin Yeni Bir Belirteç Olabilir [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 316-319 | DOI: 10.14744/scie.2022.93446

Serum Kortizol, COVID-19 Hastaları İçin Hastanede Yatış Süresini Tahmin Etmek İçin Yeni Bir Belirteç Olabilir

Fatih Türker1, Süleyman Ahbab1, Betül Çavuşoğlu2, Atay Can Kula1, Raife Dilhan Alçelik1, Hayriye Esra Ataoglu1
1Department of Internal Diseases, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Internal Diseases, Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: There are several clinical outcomes associated with coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection, including pneumonia, acute respiratory distress syndrome, and death. The aim of this study is to evaluate whether serum cortisol levels affect COVID-19 prognosis.
METHODS: A retrospective study was conducted with COVID-19 pneumonia patients hospitalized in an internal medicine clinic at the Haseki Training and Research Hospital in Istanbul from March 13 to May 31, 2020. Demographics, laboratory test results, and clinical outcomes of the patients were recorded. The patients were divided into two groups based on whether they were hospitalized for 1–9 days or ≥10 days. Both groups were classified according to their average age and duration of hospitalization/discharge, and laboratory parameters were analyzed.
RESULTS: This study was conducted on 129 COVID-19 pneumonia patients, 13 of whom died during the study period. The mean age was 68.7±10.9 years for nonsurvivors and 55.7±15.9 years for survivors (p=0.001). Serum cortisol levels were significantly elevated in patients with a long hospital stay. While there was no significant difference in the hemogram or biochemical parameters of the two groups, correlation analysis showed a close relationship between serum cortisol levels and length of hospitalization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cortisol is a reliable predictor of the length of hospital stay and prognosis of COVID-19 patients.

Keywords: Cortisol, COVID-19; length of stay.

Serum Cortisol May Serve as a Novel Predictor of Hospital Length of Stay for COVID-19 Patients

Fatih Türker1, Süleyman Ahbab1, Betül Çavuşoğlu2, Atay Can Kula1, Raife Dilhan Alçelik1, Hayriye Esra Ataoglu1
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonu pnömoniden akut respiratuar distres sendromuna ve mortaliteye kadar çeşitli klinik durumlara yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, serum kortizol düzeylerinin COVID-19 hastalığının prognozuna etkisinin olup olmadığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 18.03.2020-31.05.2020 tarihleri arasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye kliniklerinde yatan COVID-19 pnömoni hastalarını içeren geriye dönük bir çalışma yürütüldü. Hastaların demografik verileri, laboratuvar testleri ve klinik sonuçları kaydedildi. Hastalar yatışlarına göre 1–10 gün ve ≥10 gün olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grup da yaş ortalamalarına ve hastanede kalış/ taburcu olma sürelerine göre sınıflandırıldı. Laboratuvar parametreleri analiz edildi.
BULGULAR: Bu çalışma 129 hasta üzerinde yapıldı. Exitus olan hasta sayısı 13, hayatta kalanların sayısı 116 idi. Exitus olanların yaş ortalaması 68.7±10.9, taburcu olanların yaş ortalaması 55.7±15.9 idi (p=0.001). Hastanede uzun süreli yatanhastalarda serum kortizol düzeyleri daha yüksek saptandı. Hemogram ve biyokimyasal parametrelerde gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Yapılan korelasyon analizinde serum kortizol düzeyleri ile yatış süresi arasında yakın bir ilişki saptandı. Korelasyon ve regresyon analizine göre yüksek serum kortizol düzeyleri anlamlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serum kortizol seviyeleri COVID-19 hastalarında hastanede kalış süresini ve prognozu tahmin edebilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kortizol; yatış süresi.

Fatih Türker, Süleyman Ahbab, Betül Çavuşoğlu, Atay Can Kula, Raife Dilhan Alçelik, Hayriye Esra Ataoglu. Serum Kortizol, COVID-19 Hastaları İçin Hastanede Yatış Süresini Tahmin Etmek İçin Yeni Bir Belirteç Olabilir. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 316-319

Corresponding Author: Fatih Türker, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale