ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Which Biomarkers Help to Distinguish Between Candida and Aspergillus in Patients with Pulmonary Infections? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 168-175 | DOI: 10.14744/scie.2018.92486

Which Biomarkers Help to Distinguish Between Candida and Aspergillus in Patients with Pulmonary Infections?

Armağan Fatma Hazar, Hatice Türker
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences İstanbul Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was an evaluation of differences in the inflammatory markers of C-reactive protein (CRP) level, the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), the platelet count-to-mean platelet volume ratio (PLT/MPV), and the platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) in patients with pulmonary candidiasis and pulmonary aspergillosis.
METHODS: A retrospective, cross-sectional study was performed with the data of patients who were diagnosed with pulmonary candidiasis and pulmonary aspergillosis between 2016 and 2017 according to the records of the hospital information system. The results and date of hemograms, the biochemistry values, and C-reactive protein (CRP) levels were recorded. The NLR, PLT/MPV, and PLR were calculated. The documented parameters of the study groups were compared and analyzed.
RESULTS: There were 44 patients (29 men) (candidiasis, n=19; aspergillosis, n=25), with a median age of 65 years. In both groups, the incidence of chronic obstructive pulmonary disease, level of CRP, and the NLR, PLR, MPV, and PLT/MPV were statistically similar. At discharge, the CRP, PLR, NLR, and PLT values were still similar in the 2 groups; however, the MPV was significantly lower in the pulmonary aspergillosis group when compared with the pulmonary candidiasis group (7.3 vs 8.4; p=0029).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most biomarkers were similar in the pulmonary aspergillosis and the candidiasis groups; however, a PLT elevation and an MPV decrease were significant in the diagnosis of aspergillus. Similar findings in prospective, multicenter studies performed with patients who are suspected of having a fungal lung infection will add to the ultimate determination of the value to be given to PLT and MPV biomarkers in the initiation of empirical treatment.

Keywords: Aspergillosis, candidiasis, mean platelet volume; neutrophil-to-lymphocyte ratio; platelet count/mean platelet volume; pulmonary fungal infection.

Pulmoner Enfeksiyonu Olan Hastalarda Kandida ve Aspergillus Etken Ayrımında Hangi Biyobelirteçler Yardımcı Olur?

Armağan Fatma Hazar, Hatice Türker
T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada pulmoner kandidiaziz ve aspergilloziz enfeksiyonunda enflamatuvar belirteçlerden C-reaktif protein (CRP), nötrofil lenfosit oranı (NLO), platelet ve ortalama platelet hacmi (PLT/MPV), platelet lenfosit oranı (PLO) farklı olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2016–2017 yıllarında geriye dönük kesitsel olarak yapıldı. Hastalar hastane bilgi yönetim sisteminden (HBYS) pulmoner kandidiaziz (ICD tanı kodu B 37), pulmoner aspergilloziz (ICD tanı kodu B44) kodu ile tarandı. Yatış, çıkış hemogramları, ek hastalıkları, yatış günü, hastane mortaliteleri kaydedildi. CRP, NLO, PLT/MPV, PLO hesaplandı. Grupların kayıt edilen değerleri, enflamatuvar biyobelirteçleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 44 (kandida n=19, aspergillus n=25) hasta alındı. Ortanca yaşları 65 ve 29 erkekdi (%66). Pulmoner kandidiazis ve aspergilloziz hastalarında KOAH, hastaların yatış CRP, NLO, PLO, MPV, PLT/MPV değerleri benzer idi; taburculuk sırasında CRP, PLO, NLO, PLT benzer iken taburculukta MPV pulmoner aspergillozizde, pulmoner kandidiaziz hastalarından anlamlı düşük (7.3 ve 8.4, p=0.029) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pulmoner aspergilloziz ve kandidiaziz enfeksiyonlarında çoğu biyobelirteç benzerdi. Aspergillus tanısında PLT yüksekliği ve MPV düşüklüğü anlamlıdır. Fungal akciğer enfeksiyonu düşünülen hastalarda yapılacak olan ileriye yönelik, çok merkezli çalışmalarda benzer bulgular olması amprik tedavi başlanmasında platelet ve MPV biyobelirteçlerinin önemini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Aspergillus, kandidiaziz; nötrofil lenfosit oranı; ortalama platelet hacmi; platelet; platelet ortalama platelet hacmi; pulmoner fungal enfeksiyonlar.

Armağan Fatma Hazar, Hatice Türker. Which Biomarkers Help to Distinguish Between Candida and Aspergillus in Patients with Pulmonary Infections?. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 168-175

Corresponding Author: Armağan Fatma Hazar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale