ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effects of the COVID-19 Pandemic on Emergency Patient Profiles: A Case Study of a Turkish Tertiary Care Pediatric Emergency and Trauma Center [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 150-155 | DOI: 10.14744/scie.2021.89804

The Effects of the COVID-19 Pandemic on Emergency Patient Profiles: A Case Study of a Turkish Tertiary Care Pediatric Emergency and Trauma Center

Gülşah Demir, Emel Berksoy, Şefika Bardak, Pelin Elibol, Alper Çiçek, Tuğçe Nalbant, Gamze Gökalp
Department of Pediatric Emergency, University Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we aim to investigate the impact of the pandemic on the operation of pediatric emergency services
METHODS: In this retrospective cross-sectional study, the files of patients aged 0–18 years, who visited the pediatric emergency department (PED) between April 15 and May 15 in 2020 and the same period in the previous year, were reviewed. Demographic characteristics, admission diagnoses, admission time, and follow-up data of the patients were obtained from the computer database of our hospital. The data of the pre-pandemic and pandemic period were compared.
RESULTS: During the selected month in the pandemic year (2020), the number of patients admitted to the hospital was 78% less than that admitted in the previous year (2019). While the percentage of admitted patients aged 13–18 years in the selected month was higher during the pandemic period than in 2019 (20.2% vs. 16%), the percentages of patients aged 1–6 years (41% vs. 43.7%) and 7–12 years (24.6% vs. 27.4%) were lower (p<0.001) during the pandemic. In 2020, it was observed that most patients visited the emergency department outside of working hours (65.7%) and that the rate of patients who were observed (21.3%) and the rate of hospitalization (18.6%) were higher (p<0.001) than in 2019. During the pandemic period, emergency service admissions were lower in all diagnostic groups, exceptfor oncological emergencies (0.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the pandemic period, the number of patients admitted to the PED as well as the admission diagnosis profile changed.

Keywords: Acil, COVID-19, çocuk, pandemi.

COVID-19 Pandemi Sürecinin Acil Hasta Profiline Etkisi: Türkiye’de Bir Üçüncü Basamak Çocuk Acil ve Travma Merkezi Deneyimi

Gülşah Demir, Emel Berksoy, Şefika Bardak, Pelin Elibol, Alper Çiçek, Tuğçe Nalbant, Gamze Gökalp
Üniversite Sağlık Bilimleri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servisi, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız, pandeminin bir çocuk acil servisi işleyişine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük kesitsel bu çalışmada, çocuk acil servise 15 Nisan–15 Mayıs 2020 ile bir yıl önce aynı zaman diliminde başvuran 0–18 yaş aralığındaki hastaların dosya verileri incelendi. Hastaların demografik özellikleri, başvuru tanıları, başvuru saati ve izlem verileri hastanemiz bilgisayar veri tabanından elde edildi. Pandemi öncesi ve pandemi dönemi için veriler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Pandemide, seçilen ayda geçen yıla göre %78 oranında daha az hasta başvurduğu görüldü. Yaş grupları içerisinde 13–18 yaş arası hasta oranı pandemide seçilen ayda 2019 yılına göre daha çok (%20.2, %16; sırasıyla), 1–6 yaş arası hasta oranı (%41, %43.7, sırasıyla) ve 7–12 yaş arası hasta oranı (%24.6, %27.4, sırasıyla ) ise daha düşük saptandı (p<0.001). 2020 yılında hastaların daha çok mesai saati dışında (%65.7) acile başvurduğu, gözleme alınan hasta oranı (%21.3) ve yatış oranının (%18.6) daha yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Pandemi döneminde onkolojik aciller (%0.4) dışında tüm tanı gruplarında acil başvurular daha düşük saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemi sürecinde çocuk acile başvuran hasta sayısı ve başvuru tanı profili değişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Child, COVID-19, emergencies, pandemics.

Gülşah Demir, Emel Berksoy, Şefika Bardak, Pelin Elibol, Alper Çiçek, Tuğçe Nalbant, Gamze Gökalp. The Effects of the COVID-19 Pandemic on Emergency Patient Profiles: A Case Study of a Turkish Tertiary Care Pediatric Emergency and Trauma Center. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 150-155

Corresponding Author: Gülşah Demir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale