ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Thromboprophylaxis in Covid-19 Positive Pregnant Women [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(3): 281-286 | DOI: 10.14744/scie.2020.86548

Thromboprophylaxis in Covid-19 Positive Pregnant Women

Kazibe Koyuncu, Önder Sakin, Hale Ankara aktaş, Kadir Şahin, Taylan Aygün, Ali Doğukan Anğın, Ahmet Kale
Department of Gynecology and Obstetrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Serious Covid-19 disease is often complicated by coagulopathy. Most of Covid-19-related deaths have been shown to be caused by extensive intravascular coagulation disorders. Our aim in this study is to examine the importance of thromboprophylaxis in Covid-19 positive pregnant women.
METHODS: Pregnant women diagnosed with Covid-19 with the polymerase chain reaction test were retrospectively analyzed and treatment processes were evaluated.
RESULTS: A total of 18 pregnant women were followed up with the diagnosis of Covid-19. The mean age of the patients was 28.90±5.26 (18–41). Laboratory results revealed high CRP levels (11/18), lymphocytopenia (10/18) and increased neutrophil percentage (14/18). CT examinations were reported as widespread involvement findings (ground glass opacities - GGO) in 3 of 8 patients and mild fibrotic changes in 5 of the patients. Thromboprophylaxis was not applied in 4 outpatients however applied in 9/14 of the hospitalized patients. The average duration of drug use is 7.1 days (1–14). Average hospital stay is 3.3 days (2–16). The preferred dose is 40 mg 1x1/day. In a patient with suspected pulmonary embolism, 60 mg of 2x1/day enoxaparin was used. Maternal, fetal, and hemorrhagic complications were not observed.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Since there is a tendency to hypercoagulation in pregnancy, thromboembolic events are more common. Therefore, starting LMWH treatment before Covid-19 infection progresses could be beneficial for preventing embolic complications that may be fatal.

Keywords: Covid-19, low-molecular-weight heparin, pregnancy, thromboembolism prophylaxis.

Covid-19 Enfekte Gebelerde Trombofilaksi

Kazibe Koyuncu, Önder Sakin, Hale Ankara aktaş, Kadir Şahin, Taylan Aygün, Ali Doğukan Anğın, Ahmet Kale
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ciddi Covid-19 hastalığı genellikle koagülopati ile komplike olmaktadır. Covid-19 ile ilişkili ölümlerin çoğunun yaygın intravasküler pıhtılaşma bozukluklarından kaynaklandığı gösterilmiştir. Bu çalışmada amacımız, Covid-19 enfeksiyonu olan gebe kadınlarda tromboprofilaksinin önemini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Polimeraz zincir reaksiyonu testi ile Covid-19 tanısı alan gebe kadınlar geriye dönük olarak incelendi ve tedavi süreçleri değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 18 gebe kadın Covid-19 tanısı ile takip edildi. Hastaların yaş ortalaması 28.90±5.26 (18–41) idi. Hastalar öksürük (7), nefes darlığı (7), ateş artışı (4), şiddetli miyalji (4), göğüs ağrısı (2) ve tat alma duyusu kaybı (1) ile hastaneye başvurdu. Laboratuvar sonuçlarında yüksek CRP düzeyleri (11/18), lenfositopeni (10/18) ve artmış nötrofil yüzdesini (14/18) görüldü. Bilgisayarlı tomografi incelemelerinde sekiz hastanın üçünde yaygın tutulum bulguları (buzlu cam opasiteleri - GGO) ve beşinde hafif fibrotik değişiklikler olarak bildirilmiştir. Dokuz hasta sezaryen ile doğurtuldu. Dört ayaktan takip edilen hastaya tromboprofilaksi uygulanmadı, ancak yatan hastaların 9/14'üne uygulandı. Ortalama ilaç kullanım süresi 7.1 gündür (1–14). Ortalama hastanede kalış süresi 3.3 gündür (2–16). Hastaların tedavisinde düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) - enoksoparin tercih edildi. Tercih edilen doz 40 mg 1x1/gündür. Pulmoner emboli olduğundan şüphelenilen bir hastada 60 mg 2x1/gün enoksoparin kullanıldı. Maternal, fetal ve hemorajik komplikasyon gözlenmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelikte hiper pıhtılaşma eğilimi olduğundan, tromboembolik olaylar daha yaygındır. Bu nedenle, Covid-19 enfeksiyonu ilerlemeden önce LMWH tedavisine başlamak, ölümcül olabilen tromboembolik komplikasyonları önlemek için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, düşük moleküler ağırlıklı heparin, gebelik, tromboemboli profilaksisi.

Kazibe Koyuncu, Önder Sakin, Hale Ankara aktaş, Kadir Şahin, Taylan Aygün, Ali Doğukan Anğın, Ahmet Kale. Thromboprophylaxis in Covid-19 Positive Pregnant Women. South Clin Ist Euras. 2020; 31(3): 281-286

Corresponding Author: Kazibe Koyuncu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale