ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Reporting Complications in Radical Cystoprostatectomy and Orthotopic Neobladder in Male Patients Using a Standard Reporting Methodology [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 31-35 | DOI: 10.14744/scie.2020.86547

Reporting Complications in Radical Cystoprostatectomy and Orthotopic Neobladder in Male Patients Using a Standard Reporting Methodology

Orkunt Özkaptan1, Alkan Çubuk1, Muhsin Balaban2, Cüneyd Sevinç3, Osman Murat İpek3, Tahir Karadeniz1
1Department of Urology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Urology, Medicana International Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Urology, Liv Hospital Ulus, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the 90-day complication rate and 3-month mortality after open radical cystoprostatectomy using a standardized method to report complications.
METHODS: We retrospectively reviewed the data of 209 RC male patients operated by the same surgical team between March 2008 and December 2017 in our institution. Patients’ characteristics, clinical outcome, pathological parameters and reflectors of surgical difficulty were retrospectively collected from the hospital medical record. Postoperative complications were graded according to the Clavien-Dindo classification, whereas Martin criteria were used to report complications. SPSS version 22.0 was used for the statistical analyses.
RESULTS: A total of 239 complications developed in 143 of the 198 patients (72.2%). Thirtynine (19.7%) of these complications occurred after thirty days postoperatively. The mean operation time was 412.6± minutes (300–485). Mean EBL was 1107±617.3 ml (400–3600). Overall mean hospitalization time was 19.2±7.3 days (7–30). Perioperative transfusion was given in 78.8% of the patients (n=156). Major complications (Clavien 3-5) were observed in 41 (20.7%) patients. The most common complication categories were gastrointestinal (28.8%). Ileus was the most common complication, occurring in 21.2% of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results support the consideration of a more extended follow-up period to define the morbidity of RC. The standardization of the reporting criteria for complications will allow direct comparisons between studies. The complication rates after utilizing a standard reporting methodology were higher compared to studies that do not employ such methodologies.

Keywords: Orthotopic neobladder, postoperative complication; radical cystoprostatectomy; standard methodology.

Radikal Sistoprostatektomi ve Ortotopik Neobladder Komplikasyonlarının Standardize Edilmiş Bir Metodolojiye Göre Sınıflandırılması

Orkunt Özkaptan1, Alkan Çubuk1, Muhsin Balaban2, Cüneyd Sevinç3, Osman Murat İpek3, Tahir Karadeniz1
1Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Medicana International Hospital, Üroloji Kliniği, Istanbul, Türkiye
3Liv Hospital Ulus, Üroloji Kliniği, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Açık radikal sistoprostatektomi (RS) sonrası 90 günlük komplikasyon oranını ve üç aylık mortalite oranını standart bir metodoloji kullanarak bildirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aynı ameliyat ekibi tarafından Mart 2008–Aralık 2017 tarihleri arasında ameliyat edilen 209 RS erkek hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların özellikleri, klinik sonuçları, patolojik parametreleri ve cerrahi güçlük reflektörleri geriye dönük olarak hastane sağlık kayıtlarından toplandı. Ameliyat sonrası komplikasyonlar Clavien-Dindo sınıflamasına göre derecelendirilirken, Martin kriterleri komplikasyonları bildirmek için kullanıldı. İstatistiksel analizler için SPSS 22.0 sürümü kullanıldı.
BULGULAR: Yüz doksan sekiz hastanın 143’ünde (%72.2) toplam 239 komplikasyon gelişti. Bu komplikasyonların otuz dokuzu (%19.7) ameliyat
sonrası otuzuncu günden sonra meydana geldi. Ortalama ameliyat süresi 412.6± (300–485) idi. Ortalama EBL 1107±617.3 mL (400–3600) idi. Genel ortalama hastanede kalış süresi 19.2±7.3 gündü (7–30). Perioperatif transfüzyon hastaların %78.8’ine verildi (n=156). Kırk bir hastada (%20.7) majör komplikasyonlar (Clavien 3–5) gözlendi. En sık görülen komplikasyon kategorileri gastrointestinaldi (%28.8). En sık görülen komplikasyon ileus idi, hastaların %21.2’sinde meydana geldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Radikal sistoprostatektominin morbiditesini tanımlamak için daha uzun bir takip süresinin değerlendirilmesini desteklemektedir. Raporlama kriterlerinin standartlaştırılması, çalışmalar arasında doğrudan karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayacaktır. Standart bir raporlama metodolojisi kullandıktan sonra komplikasyon oranları, bu metodolojileri kullanmayan çalışmalara kıyasla daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler: komplikasyon, ortotopik neobladder; radikal sistoprostatektomi; standart metodoloji.

Orkunt Özkaptan, Alkan Çubuk, Muhsin Balaban, Cüneyd Sevinç, Osman Murat İpek, Tahir Karadeniz. Reporting Complications in Radical Cystoprostatectomy and Orthotopic Neobladder in Male Patients Using a Standard Reporting Methodology. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 31-35

Corresponding Author: Orkunt Özkaptan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale