ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Preoperative Airway Management Checklist: The Transfer of Knowledge Into Clinical Practice by Video-based Feedback [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 26-30 | DOI: 10.14744/scie.2019.82787

Preoperative Airway Management Checklist: The Transfer of Knowledge Into Clinical Practice by Video-based Feedback

Tahsin Şimşek1, Mehmet Yılmaz2, Ayten Saraçoğlu3, Kemal Tolga Saraçoğlu1
1Anesthesiology and Intensive Care, Clinic, Health Sciences University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Anesthesiology and Intensive Care, Clinic, Health Sciences University Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
3Department of Anesthesiology and Intensive Care, Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: A preoperative checklists guide was issued in 2008 by the American Society of Anesthesiologists (ASA) to improve patient safety. We aimed to determine the applicability and effectiveness of video-based feedback for the transfer of knowledge into clinical practice by using this guide.
METHODS: Ten anesthesia residents were divided into two groups according to their seniority, under two years and over two years. Once the preparation, anesthesia induction and airway management steps were completed, video-based feedback was given according to the ASA checklist. The knowledge level and skills of the residents were evaluated. Two months after the video-based feedback, all steps were repeated in another patient. The results were compared with a checklist score. Each guideline item was analyzed.
RESULTS: The ages of participants varied between 27–34 years (28.9±2.28 years), five were female, and five were male. Results of the pre and post video-based feedback evaluations of the residents were statistically similar in the senior and junior groups. The post-feedback achievement score in both groups was significantly higher than the pre-feedback achievement score (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been shown that the ASA Checklist Procedure before airway management during general anesthesia induction can be successfully put into clinical practice with video-based feedback. We concluded that patient safety could be increased by the integration of this method into the routine anesthesia resident training program.

Keywords: Anesthesia, checklist; education; feedback.

Ameliyat Öncesi Hava Yolu Yönetimi Kontrol Listesi: Video Bazlı Geribildirim İle Bilginin Klinik Pratiğe Kazandırılması

Tahsin Şimşek1, Mehmet Yılmaz2, Ayten Saraçoğlu3, Kemal Tolga Saraçoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,Kocaeli
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: 2008 yılında Amerikan Anestezistler Biriliği (ASA) tarafından hasta güvenliğini artırmak amacıyla bir ameliyat öncesi kontrol listesi kılavuzu yayımlandı. Çalımamızda bu kılavuzu kullanarak bilginin klinik pratiğe aktarılması için, eğitim sürecinde kullanılan video bazlı geri bildiriminin etkinliğini ve uygulanabilirliğini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: On anestezi asistanı, kıdemlerine göre iki yıl altı ve iki yıl üstü olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hazırlık, anestezi indüksiyonu ve hava yolu yönetimi tamamlandığında, ASA kontrol listesine göre video bazlı geri bildirim verildi. Asistanların bilgi ve beceri düzeyleri değerlendirildi. Video bazlı geri bildirimden iki ay sonra bir başka hastada tüm basamaklar tekrar edildi. Sonuçlar kontrol listesi skoru ile karşılaştırıldı, her bir kılavuz maddesi analiz edildi.

BULGULAR: Katılımcıların yaşları 27–34 aralığında (28.9±2.28 yaş) beşi kadın beşi erkekti. Kıdemli ve kıdemsiz asistanların video bazlı geri bildirim öncesi ve sonrası değerlendirme sonuçları benzerdi. Her iki grupta da geribildirim sonrası başarı puanı, geribildirim öncesi başarı puanından anlamlı derecede yüksekti (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel anestezi indüksiyonu sırasında, hava yolu yönetimi öncesindeki ASA kontrol listesi prosedürünün video aracılı geri bildirim ile klinik pratiğe başarıyla kazandırılabileceği gösterildi. Bu metodun rutin anestezi asistan eğitim programına katılmasıyla hasta güvenliğinin artırılabilceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, eğitim; geri bildirim; kontrol listesi.

Tahsin Şimşek, Mehmet Yılmaz, Ayten Saraçoğlu, Kemal Tolga Saraçoğlu. Preoperative Airway Management Checklist: The Transfer of Knowledge Into Clinical Practice by Video-based Feedback. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 26-30

Corresponding Author: Tahsin Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale