ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Immunohistochemical Evaluation of Apoptosis and Multidrug Resistance-Related Markers in Gallbladder Dysplasia and Carcinoma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 423-428 | DOI: 10.14744/scie.2022.82712

Immunohistochemical Evaluation of Apoptosis and Multidrug Resistance-Related Markers in Gallbladder Dysplasia and Carcinoma

Kayhan Başak1, Derya Demir2, Arzu Kaya Koçdoğan3, Serpil Oğuztüzün4
1Department of Pathology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pathology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
3İstanbul Gelişim University, Vocational School of Health Sevices, Patology Laboratory Techniques, İstanbul, Türkiye
4Department of Biology, Kırıkkale University Faculty of Science and Art, Kırıkkale, Türkiye

INTRODUCTION: The search for treatment success in gallbladder carcinomas, which is one of the tumors with the most aggressive course, poor prognosis, and tendency to show resistance to treatment, continues today. Treatments targeting pathways related to genetic changes detected in most solid tumors offer new hope in the treatment of these tumors. Some of these treatment modalities target apoptosis-related pathways, and mammalian target of rapamycin (mTOR), p38, Bcl-2, and caspase-3 are important components of this pathway.
METHODS: In the study, mTOR, caspase-3, p38, Bcl-2, LL-37, MDR1, multidrug resistance protein (MRP)1, MRP6, and MRP7 immunohistochemical staining were applied to paraffin blocks of 27 gallbladder cancer and 62 cases with gallbladder dysplasia. The immunohistochemically stained sections were evaluated and scored.
RESULTS: mTOR, p38, and caspase-3 expressions were found to be significantly increased in dysplasia and tumor groups, and in dysplastic and malignant cells. While there was no significant difference in the expression of MRP1 and MRP7, MRP6 was significantly overexpressed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, increased expression of mTOR, p38, and caspase-3 in the dysplastic and malignant cells of the gallbladder may show that it has a role in the carcinogenesis process in the gallbladder. The study also shows that MRP6 may also play a role in the development of drug resistance in gallbladder carcinoma.

Keywords: Apoptosis, gallbladder carcinoma; gallbladder dysplasia; multidrug resistance.

Safra Kesesi Displazi ve Kanserlerinde Apopitoz ve Çoklu İlaç Direnci İlişkili Belirteçlerin İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

Kayhan Başak1, Derya Demir2, Arzu Kaya Koçdoğan3, Serpil Oğuztüzün4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.lütfi Kırdar Şehir Hastabesi, Tıbbı Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, İstanbul, Türkiye
4Kırıkkale Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: En agresiv seyir gösteren, kötü prognoza sahip ve tedavi direnci göstreme eğiliminde olan tümörlerden biri olan safra kesesi karsinomlarında (SKK) tedavi başarısı arayışı günümüzde devam etmektedir. Solid tümörlerin çoğunda saptanan genetik değişikliklerle ilgili yolakları hedef alan tedaviler bu tümörlerin tedavisinde yeni ümit olmaktadır. Bu tedavi modalitelerinden bazıları apopitoz ilişkili yolakları hedeflemekte olup, mTOR, p38, Bcl-2 ve caspase-3 bu yolağın önemli bileşenlerindendir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 27 SKK ve 62 safra kesesi displazisi tanısı olan olguların parafin bloklarına mTOR, caspase-3, p38, Bcl-2, LL- 37, MDR1, MRP1, MRP6, and MRP7 immünohistokimyasal boyaması uygulandı. İmmünohistokimyasal olarak boyanmış kesitler değerlendirildi ve skorlandı.
BULGULAR: mTOR, p38 ve caspase-3 ekspresyonları displazi ve kanser gruplarında, displastik ve malign hücrelerde istatistiksel olarak anlamlı artmış bulundu. MRP1 ve MRP7 nin ekspresyonlarında anlamlı farklılık yokken, MRP6 anlamlı olarak fazla eksprese ediliyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada safra kesesi displastik ve malign hücrelerinde mTOR, p38 ve caspase-3 ekspresyonunun artması, safra kesesinde karsinogenez sürecinde rolü olduğunu gösterebilir. Çalışma ayrıca MRP6’nın safra kesesi karsinomunda ilaç direncinin gelişmesinde rol oynayabileceğini de göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Apopitoz, çoklu ilaç direnci; safra kesesi displazisi; safra kesesi karsinomu.

Kayhan Başak, Derya Demir, Arzu Kaya Koçdoğan, Serpil Oğuztüzün. Immunohistochemical Evaluation of Apoptosis and Multidrug Resistance-Related Markers in Gallbladder Dysplasia and Carcinoma. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 423-428

Corresponding Author: Kayhan Başak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale